Puiden rungot sitovat ravinteita Kovesjärveen laskevassa ojassa

Vesiensuojelu

Pääosa Parkanon kaupungin alueen vesistä kuuluu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen. Kaupungin pohjoisosissa kymmenisen järveä laskee Kyrönjoen päävesistölaueelle ja kaupungin luoteisosassa kolme järveä kuuluu vielä Karvianjoen päävesistöalueelle. Kokemänjoen vesistöalueelle on valmistunu Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämänä Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma, johon on koottu alueelle suunniteltuja vesienhoidon ja -kunnostuksen kohteita. Parkanosta toimintaohjelmassa on yli 20 kohdetta. Reitin alueella toimii kolme alueellista työryhmää, joista parkanolaiset yhdistykset ja vesienkunnostajat kuuluvat Luoteis-Pirkanmaan klubiin (LuPi-klubi).

Tietoa järvien ja jokien ominaisuuksista, vedenlaatutiedoista ja kunnostuksista on nyt saatavilla alla olevista tiedostoista. Tiedot vaihtelevat suuresti vesistöittäin. Järvitietopaketteihin on koottu tietoja mm. toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuista sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen, kaupungin ja vesiensuojelutyötä tekevien yhdistysten teettämistä selvityksistä. Valuma-alueittain jaetuista vesistötiedoista toivotaan olevan apua vesiensuojelu- ja kunnostustöissä. Järvipaketissa on vedenlaatutiedoista keskeiset muuttujat, kuten pääravinteiden fosforin ja typen pitoisuudet, happamuus sekä humuspitoisuudesta kertovat väriluku ja kemiallinen hapenkulutus. Lisäksi esitykseen on poimittu ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelmasta tietoa suurimpien vesistöjen ekologisesta tilasta. Vesistötietoja päivitetään sitä mukaa, kun uusia tutkimustuloksia saadaan. Yhdistysten ja kuntalaisten toivotaan myös antavan palautetta vesistöpaketista ja täydentävän järvikohtaisia tietoja

Parkanon vesistöt – osa 1 (Kyrösjärven, Parkanonjärven, Jämijärven ja Kovesjoen valuma-alueet)

Parkanon vesistöt – osa 2 (Kuivasjärven, Aurejärven, Suomijoen, Mustajoen ja Hirvijoen valuma-alueet)

Oman rannan ja muusta vesistöjen kunnostuksesta lisätietoa saa ympäristöhallinnon sivuilta. Rannan ruoppaus tai muu vesistön kunnostus ja vesirakennustyö edellyttävät yleensä ilmoituksen tekemistä alueelliselle ELY-keskukselle tai luvan hakemista aluehallintovirastolta.

Valtakunnallisen SOTKA-hankkeen avulla pyritään taantuvien riistalintujen kantojen kasvattamiseen mm. kosteikkojen rakentamisella, soiden kunnostamisella ja pienpetopyynnillä. Ohjelman tavoiteena on erityisesti vesilintujen, mutta myös riekon kannan kasvattaminen.

Pohjavedet

Parkanossa on kahdeksan vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta: Isokangas, Karjanmaa A, Kuivasjärvi, Lapinneva etelä, Latikkakangas, Metsäsianvuori, Ristiharju ja Vuorijärvi. Lisäksi vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita on viisi aluetta.

Pohjavesialueilla on muita tiukempia vaatimuksia mm. öljysäiliöiden tarkastusten, maalämpökaivojen rakentamisen ja jätevesien käsittelyn suhteen. Lainsäädännön lisäksi määräyksiä on kaupungin omissa ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Ilmansuojelu / HINKU

Parkanon kaupunginvaltuusto päätti liittyä valtakunnallisen HINKU-foorumin jäseneksi maaliskuussa 2019. HINKU-kunnat sitoutuvat vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä muuta yhteiskuntaa nopeammin. Sitoumuksen mukaisesti kasvihuonekaasuja vähennetään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.  Kasvihuonekaasujen päästöjen kehitystä ja yksityiskohtaisia ilmastotyön indikaattoreita voi seurata Suomen ympäristökeskuksen sivuilta. Sieltä saa tietoa koko Suomesta tai kuntakohtaisesti energiankulutuksen osalta esim. asumisen kulutuksesta tai aurinkosähkön tuotannosta ja liikenteen osalta vaikka sähköautojen määrästä. 

Osallistu energian säästöön ja ilmastodieettiin

Motiva yhteistyökumppaneineen on koonnut energiansäästövinkkejä, jotta energiaa riittäisi kaikille myös talviaikana. Poimi sinulle sopivat vinkit Astetta alemmas -sivustolta.

Sinulla on mahdollisuus laskea oma ilmastovaikutuksesi ja aloittaa tarvittaessa myös ilmastodieetti. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää.

Yhdessä kohti hiilineutraalisuutta

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan eri toimijoihin, joiden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus valtakunnallisesti ja Pirkanmaalla. Monissa HINKU-kunnissa on tehty myös kunnianhimoisia tiekarttoja kohti hiilineutraalisuutta. Hyviä esimerkkejä jo tehdyistä ilmastoteoista löytyy Suomen ympäristökeskuksen kokoamasta Kestävyysloikkapalvelut-sivustolta. Sivuilla esitellään ilmastotekojen päästövähennysten ohella ilmastotekojen taloudellisia vaikutuksia.

Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristöviisas Pirkanmaa –sivut.

Melu ja tärinä

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Lomakkeen ilmoituksen tekemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Meluilmoituksen tekemistä säätelevät myös kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristölupa

Ympäristölupa perustuu ympäristönsuojelulakiin. Toiminnat, jotka edellyttävät ympäristölupaa, on mainittu ympäristönsuojelulain (527/2014) 4. luvussa sekä lain liitteessä 1. Ympäristöluvan myöntää Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ohjeita luvan hakemiseksi saa ympäristötarkastajalta. Lomakkeet ympäristöluvan hakemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Ympäristölupahakemuksen käsittely kestää kunnassa keskimäärin neljä kuukautta.

Mikäli haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Lisätietoa sekä ilmoituslomakkeet toiminnoittain löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Rekisteröintimenettely koskee mm. pieniä energiantuotantolaitoksia, polttonesteen jakeluasemia ja asfalttiasemia.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksissä on kuntakohtaisia määräyksiä esimerkiksi jätevesien käsittelyyn, kemikaalien käsittelyyn, rakennustöiden ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja meluilmoituksen tekemiseen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa määrittelee ympäristölupien ja erilaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2021

Kemikaalivalvonta

Terveydelle ja ympäristölle vaaraa aiheuttavien kemikaalien sekä palavien kemikaalien valvonta kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivustolla on oppaita mm. öljysäiliöihin, polttonesteisiin sekä maatilojen kemikaaleihin liittyen.

Öljyvahingot

Öljyvahingoista on aina ilmoitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Pilaantuneen maaperän osalta tulee olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen.
Öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisena Parkanossa toimii kunnossapitomestari Mika Toropainen.