Ympäristömelu on urbaanin yhteiskunnan yleisimpiä ja tärkeimpiä elinympäristön laatua heikentäviä tekijöitä. Melu aiheuttaa nukahtamisvaikeuksia, vaikuttaa unen syvyyteen ja aiheuttaa heräilyä. Altistuminen melulle voi aiheuttaa keskittymis- ja oppimisongelmia. Melu voi aiheuttaa psykososiaalisia ja terveydellisiä oireita. Usein melun aiheuttamia stressireaktioita on vaikeaa erottaa muiden ympäristötekijöiden vaikutuksista. Melun aiheuttamien haittojen kokeminen riippuu myös altistujan subjektiivisista kokemuksista ja ominaisuuksista kuten meluherkkyydestä ja asenteista. Melun vaikutukset ihmisiin riippuvat mm. henkilön iästä, sukupuolesta, terveydentilasta, perhetilanteesta, työtilanteesta, koulutuksesta tuloista ja asuinoloista.

Parkanossa suurimmat ympäristön melurasitteet aiheutuvat raide- ja tieliikenteestä.

Ympäristötoimi valvoo meluasioita ja teettää melutason mittauksia lähinnä ympäristölupiin liittyvissä valvontatehtävissä sekä erilaisten meluvalitusten yhteydessä.

Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista. Ilmoitusvelvollisuus on jos toiminta aiheuttaa melua, jonka on syytä olettaa olevan melun voimakkuuden, keston, toistuvuuden tai ajankohdan vuoksi erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.

Ilmoitus tulee tehdä mm. seuraavista toiminnoista:

  •  huvitilaisuudet, kuten ulkoilmakonsertit
  •  moottoriurheilukilpailut
  •  näytökset tai melua aiheuttavat suuret yleisötilaisuudet
  •  eräät rakennus-, korjaus- ja kunnossapitotyöt

Ilmoitusvelvollisuus ei koske pienimuotoisia katusoittoesityksiä tai muitakaan tapahtumia, joiden äänitaso ei ylitä alueen tavanomaista melutasoa.

Melun aiheuttaja on ilmoitusvelvollinen. Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa ennen kuin ryhdytään olennaisiin toimiin työn tai toimen meluisan vaiheen tai tapahtuman järjestämiseksi. Ilmoitus on joka tapauksessa tehtävä kuukausi ennen meluisaa työvaihetta tai tapahtumaa.

Meluilmoitus voidaan tehdä oheisella lomakkeella, joita saa myös ympäristöterveysvalvonnasta (Parkanontie 37).
meluilmoituslomake