Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Ympäristölupaa tarvitsevia toimintoja ovat esimerkiksi energiantuotanto, polttonesteiden varastointi, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta, maa-ainesten otto ja eläinsuojat. Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot on mainittu ympäristönsuojeluasetuksessa (719/2014) Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Lupaviranomaisia ovat

  •  kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristönsuojeluasetus 7 §)
  • aluehallintovirasto
    (ympäristönsuojeluasetus 6 §)

Ympäristölupahakemukseen tarvittavat lomakkeet ja täyttöohjeet (Suomen ympäristökeskus)