Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa, että rakennustyö toteutetaan hyväksytyn luvan mukaisesti ja että toteutettava rakennus täyttää voimassaolevat rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama valvonta kohdistuu tiettyihin rakentamisen vaiheisiin, eikä sillä voi korvata varsinaista vastaavan työnjohtajan ja tarvittaessa rakennustyön valvojan suorittamaa työmaavalvontaa. Asiantuntevan työmaavalvonnan järjestämisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Hyvän suunnittelun ja asiantuntevan työmaavalvonnan avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä varmistaa hankkeen oikean teknisen toteutuksen ja laadullisten tavoitteiden täyttymisen. Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.
 
Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimenpiteet rakennuskohteessa (MRL 150 §, MRA 76 §)
Tavoitteena on ensisijaisesti valvoa, että rakentamisen eri osapuolet täyttävät valvontavelvollisuutensa.
Rakennuslupapäätöksessä määrätyt rakennusvalvontaviranomaisen tarkastukset, kohteesta riippuen, kohdistuvat pääsääntöisesti seuraaviin rakentamisen vaiheisiin

Aloituskokous
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Rakennuksen sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus:

Rakennuspaikan merkitsemistä ja perustusten valmistumisen jälkeen suoritettavaa sijaintikatselmusta tulee pyytää kaupungin maankäyttö-osastolta.

Pohjakatselmus:
Kun rakennuksen pohjamaan laatu on todettavissa ja pohjarakennesuunnittelija tai vähäisemmissä kohteissa rakennesuunnittelija on selvittänyt perustamistavan. Tässä vaiheessa viimeistään tulee varmistaa, että rakennuksen korkeusasema on oikea.

Rakennekatselmus:
Kun rakennuksen kantava runko on valmiina ja todettavissa suunnitelmien mukaiseksi.

Hormikatselmus:

Kun savuhormit ovat valmiina ja tarvittavat eristykset tehty.

Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus:

Kun ilmanvaihtohormit on asennettu ja suunnitelmien mukaiset paloeristykset tehty ja hormeihin tulevat luukut ja muut varusteet asennettu.
Vesi- ja viemärilaitteet, jätevesien käsittely, kaukolämpö, sähkö, väestönsuoja, yms.
Tarkastukset näiltä osin suorittavat asianomaiset laitokset ja viranomaiset.

Loppukatselmus tai käyttöönottokatselmus:
Ennen kuin rakennus otetaan kokonaan tai osittain käyttöön. Huomattavaa on, että osoitteen muutosta rakennukseen ei saa tehdä ennen kuin rakennus tai sen osa on hyväksytty käyttöön.

Edellä mainittuja tarkastuksia voidaan tarvittaessa suorittaa osittain.
Tarvittavat erityissuunnitelmat ja suoritettavat tarkastukset on määritetty rakennuslupaehdoissa. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa suorittaa työmaalla muitakin tarkastuksia ja vaatia tarvittaessa muitakin erityissuunnitelmia ja selvityksiä.