Tulotiedot tulee ilmoittaa sähköisellä tulotietojen ilmoituslomakkeella hoidon aloittamista seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä. Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta, peritään korkein varhaiskasvatusmaksu. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, ilmoita tulotiedot tarvittavine liitteineen tulotietolomakkeella, jonka löydät kaupungin nettisivuilta lomakkeet. Toimita lomake ja liitteet koulutoimistoon, kaupungintalolle.  

Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista tulojen tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava viipymättä sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, hae muutosta muutoslomakkeella, jonka löydät kaupungin nettisivuilta lomakkeet. Toimita lomake koulutoimistoon, kaupungintalolle.  

 

Parkanon kaupunki

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.3.2023-

  1. Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1503/2016 (1052/2020 muutokset), indeksitarkistus (1087/2021), muutokset 1.3.2023. Varhaiskasvatusmaksu määräy­tyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta seuraavasti:

Perheen koko/hlö

Tuloraja, brutto €/kk

Maksuprosentti

Maksu 295 €/kk, jos tulot enemmän kuin

2

3874

10,7 %

6626

3

4998

10,7 %

7750

4

5675

10,7 %

8427

5

6353

10,7 %

9105

6

7028

10,7 %

9780

Perhe voi halutessaan antaa suostumuksen korkeimpaan varhaiskasvatus­maksuun, tällöin tulotodistuksia ei tarvitse toimittaa.

  1. Palvelun tarve

Sivistyslautakunnan 18.2.2020 tekemän päätöksen (SivLTK § 10 /2020) mukaan Parkanossa otetaan käyttöön uudet tunti/maksuportaat koko varhaiskasvatuksessa ja maksut peritään seuraavasti 1.8.2022 alkaen seuraavasti:

Tuntimäärä keskimäärin / vko (suhteutettuna arkipäiviin)

 

Kokonaisaika / kk enintään (suhteutettuna arkipäiviin)

Päiviä / vko

Asiakasmaksu % kokoaikaisesta maksusta

alle 20 h

90 h

2-5

60 %

20-35 h

157 h

3-5

80 %

yli 35 h

yli 157 h

5

100 %

  

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Vanhemmat tekevät etukäteen sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisesta tuntimäärästä. Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy, laskutetaan täydentävästä varhaiskasvatuksesta seuraavan, suuremman portaan mukaisesti. Mikäli tuntimäärä alittuu, laskutetaan sopimuksen mukaan. Sopimus tehdään vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan.

Tuntimäärä viikossa

Kokopäivämaksusta:

alle 20 h

60 %

20-35 h

80 %

yli 35 h

100 %

 

  1. Perheen koko

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), korotetaan päivähoidon perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

  1. Maksu perustuu bruttotuloihin

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen kuukausitulojen mukaan. Maksua määrät­täessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteis­taloudessa, avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Lomaraha (5 %) lisätään bruttopalkkaan tuloksi.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, asumistukea, vammais­tukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea (joustava ja osittainen hoitoraha huomioidaan).

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut. Niiden maksamisesta on esitettävä hyväksyttävä kuitti.

Mikäli kuukausitulot vaihtelevat, otetaan keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta. Yksityisyrittäjien tulee toimittaa erillinen selvitys yrityksen tuloista.

Maksun määräämiseen liittyvät tulotiedot tarkistetaan vuosittain. Siirrymme asteittain 1.1.2023 alkaen käyttämään sähköistä tietokantaa tulorekisteriä. Tulorekisteristä on mahdollista saada tiedot palkoista, etuuksista. Kaikista muista tuloista pitää asiakkaan edelleen toimittaa tiedot liitteillä esim. elatusavut, pääoma-, korko-, osinko- ja metsätulot, opiskelutodistus, yrittäjän tulotiedot (tuloslaskelma). Vastuu tulojen muutosten ilmoittamisesta on edelleen vanhemmilla/huoltajilla ja tulorekisteriä käytetään lähinnä tarkastuksiin. Viranomainen saa tulorekisteristä vain sen tiedon, johon hänellä on lain mukaan oikeus ja jota hän tarvitsee toiminnassaan. Mikäli tarvittavia tietoja varhaiskasvatusmaksun määrittelyä varten ei toimiteta, maksu määräytyy korkeimman maksun mukaan.

  1. Korkein ja alin maksu, sisaralennus

Maksu voi kokopäivähoidossa olla enintään 295 euroa kuukaudessa lasta kohti. Alle 28 euron kuukausimaksua ei peritä.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi hoidossa, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta maksu on enintään 40 % ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 118 euroa. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta.

  1. Hoitoajan varaaminen ja vuorohoito 

Sopimus käytettävästä hoitoajasta / maksuportaista tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Varaus varhaiskasvatuksesta tehdään Päikky-järjestelmän kautta viimeistään lauantaina 9 päivää ennen varattavan hoitoviikon alkua klo 23.59 mennessä. Mahdollisuuksien mukaan hoitoajat ilmoitetaan vähintään kolmeksi viikoksi kerrallaan.

Mikäli todellinen käyttö on varattua vähäisempää, peritään kuitenkin varatun hoitoajan mukainen maksu. Jos hoitoaika ylittyy sovitusta, maksu peritään seuraavan maksuportaan mukaisesti.

Muutosta sopimuspäivien lukumäärään haetaan kirjallisesti.

Vuorohoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka tapahtuu arkipäivien klo 6-17:30 ulkopuolella. Perhe voi käyttää vuorohoitoa ainoastaan vanhempien opiskelusta tai työssäolosta johtuvista syistä tai muusta erityisestä syystä. Tarvittaessa lasten vanhemmilta voidaan pyytää todistus epäsäännöllistä työ- ja opiskeluajoista. Varaus vuorohoidosta tehdään Päikky-järjestelmän kautta viimeistään lauantaina 9 päivää ennen varattavan hoitoviikon alkua (klo 23.59 mennessä). Vuorohoidossa on huomioitava, että vuorokauden vaihtuminen aiheuttaa uuden hoitopäivän.

  1. Tilapäinen päivähoito

Tilapäistä hoitoa tarjoavat kaikki päiväkotiyksiköt, silloin kun ryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista ja tilapäistä, sitä ei voi varata kuin maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Hoitomaksuna peritään yli neljä tuntia päivässä kestävästä hoidosta 30 €/pv ja alle neljä tuntia kestävästä hoidosta 25 €/pv. Tilapäistä päivähoitoa käytettäessä säilyy oikeus kotihoidontukeen.

  1. Heinäkuun maksu

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden 1.8.–31.7. välisenä aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Jos lapsi kuitenkin on hoidossa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina, maksu voidaan kuitenkin periä kahdeltatoista kuukaudelta.

  1. Maksun muutos

Perheen olosuhteissa (perhekoko, osoite jne) ja tuloissa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan koulutoimistoon.  Varhaiskasvatusmaksua muutetaan, mikäli perheen yhteen­lasketut tulot muuttuvat vähintään 10 %, maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu.

Maksun muutos tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.

Varhaiskasvatusmaksujen korotukset sidotaan indeksiin ja tehdään kahden vuoden välein 1.8.2008 alusta lukien.

  1. Perhepäivähoidon maksuhyvitys

Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat voivat hakea kirjallisesti hyvityksen hoitomaksuun, jos he järjestävät varahoidon itse hoitajan poissaolon aikana. Maksuhyvityshakemus tulee toimittaa koulutoimistoon viimeistään hyvityskuukauden jälkeisen kuukauden 5.päivänä. Eri kuukausille sijoittuvat hyvityspäivät tulee anoa eri lomakkeilla.  

11. Poissaolot

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, peritään puolet kuukausi­maksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

12. Isyysvapaa tai vanhempainvapaa

Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksutonta lapselle, jota isyysvapaa koskee. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta. Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää ja toimitettava kopio Kelan isyysrahapäätöksestä koulutoimistoon.

13. Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Kun varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään varattuun hoitopäivään saakka. Mikäli lapsi on poissa esim. sairauden vuoksi varatulta hoitopäivältä, katsotaan myös tällainen päivä hoitopäiväksi. Varhaiskasvatuksen irtisanominen tehdään kirjallisesti. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, ilmoita irtisanomisesta lomakkeella, jonka löydät kaupungin nettisivuilta lomakkeet. Toimita lomake koulutoimistoon, kaupungintalolle.

14. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevissa asioissa otetaan yhteyttä sosiaalityöntekijään. Päätöksiin sovelletaan ehkäisevän toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellutusohjeita.

15. Erääntynyt varhaiskasvatusmaksu

Varhaiskasvatuspalvelu laskutetaan jälkikäteen. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaan. Maksamaton muistutus­lasku siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimistolle.

Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista tulojen tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava viipymättä tarvittavine liittei­neen koulutoimistoon.

16. Tiedustelut

Varhaiskasvatuksen laskutukseen liittyvissä epäselvyyksissä lisätietoja antavat:

Ville Paldanius, sivistysjohtaja, 044-7865501, ville.paldanius@parkano.fi

Sarita Rajamäki, varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus,

044-7865530, sarita.rajamaki@parkano.fi

Sari Niemi, toimistosihteeri, 044-7865503, sari.niemi@parkano.fi