ILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÄMINEN

Ilmoitusmenettely on varsinaista rakennus- tai toimenpidelupaa kevyempi menettely. Kunta voi maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaan määrätä Rakennusjärjestyksessään, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.

Ilmoitusmenettelyä käytetään lupamenettelyn asemesta jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan enintään 30 m2 suuruisen, tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 60 m2:n suuruisen lämpöeristämättömän, tulisijattoman, kevytrakenteisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ja ranta-alueen ulkopuolella ns. haja-asutusalueella.

Rakennuslupa on haettava kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin.

Ilmoitusmenettely soveltuu tapauksiin, joissa naapurin oikeusturva ei edellytä lupakäsittelyä ja valitusoikeutta. Tästä syystä on ilmoitusmenettelyn liitteenä oltava naapurin kuuleminen, mikäli sitä ei katsota naapurin etu huomioiden tarpeettomaksi. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jolle rakennusvalvontaviranomainen neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

Ilmoitus on voimassa kolme (3) vuotta, jona aikana toimenpide on suoritettava ja valmistumisesta ilmoitettava rakennusvalvontaan.

Toimenpideilmoitus tehdään Lupapisteen kautta, liitelomakeet voit tulostaa Lomakeet sivulta

Ilmoitusmenettelyyn tarvittavat liitteet:

  • Kirjallinen toimenpideilmoitus, jossa selvitetään hankkeen koko 
  • Omistus- ja hallintaoikeuden selvitys 
  • Asemapiirros, josta ilmenee hankkeen sijainti ja lisäksi ympäristökartta 
  • Piirustus hankkeesta tai mahdollinen valokuva tai esite 
  • Naapurin kuuleminen 
  • Ilmoituksen mukaisista hankkeista ei tehdä merkintää rekisteriviranomaiselle, eikä niitä kirjata rakennuksena kunnan tietojärjestelmään (ilmoituksen mukainen hanke on kuitenkin rekisteröitynä tietojärjestelmässä ilmoituksena).