Rakentaminen alkaa suunnittelusta.

 • Ennen rakennuspaikan valintaa kannattaa varmistaa rakennustarkastajalta, onko tontti rakennuskelpoinen ja minkälaisia lupia rakentaminen vaatii (tarvitaanko suunnittelutarveratkaisu tai poikkeuslupa vai riittääkö pelkkä rakennuslupa).
 • Rakennuksen suunnittelutyöt annetaan ammattitaitoisen suunnittelijan tehtäväksi.
 • Neuvoja ja ohjeita kannattaa kysyä rakennustarkastajalta.
 • Rakennuslupa-asiakirjat liitteineen toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon.
 • Samalla hoituvat mahdolliset vesi- ja viemäriliittymäasiat.
 • Kun rakennuslupa on lainvoimainen, sijainnin merkitseminen tilataan kaupungin maankäyttöosastolta.
 • Kun rakennuksen perustukset on tehty, tilataan sijaintikatselmus kaupungin maakäyttöosastolta.
 • Ennen rakentamiseen ryhtymistä on rakennustyömaalle hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisen luvassa edellyttämät vastaava- ja kvv-työnjohtaja sekä pidettävä aloituskokous. Työvaiheiden katselmukset on tilattava rakennusvalvontatoimistosta.

Asuntorakentamista koskeva laadunvalvonta:

 • Rakennustyövaiheet kirjataan valvontakirjaan, jonka vastaava työnjohtaja täyttää tai hyväksyy.
 • Rakennustyömaalla valokuvaaminen on osa valvontakirjaa, jotta eri työvaiheet ja esim. putkien sijoituspaikat selviävät vuosienkin päästä.
 • Työmaalla kerätään tuotenimikkeet laadunvalvontakansioon ja tehdään rakennukselle huolto- ja käyttöohje, josta ilmenee eri rakennusosille ja laitteille tehtävät huolto- ja käyttöohjeet. Valvontakirja, laatukansio sekä huolto- ja käyttöohje on esitettävä rakennustarkastajalle rakennuksen lopputarkastusta tehtäessä.
 • Valvontakirjojen täyttäminen on lakiin perustuvaa, ja se myös kannattaa, sillä taloa myytäessä valvontakirjoilla on suuri arvo uudelle omistajalle.

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen:

Maalämmön hyödyntämiseksi tehtävien lämpökaivojen poraaminen ja lämmönkeruuputkiston
asentaminen vaativat toimenpideluvan. Uudiskohteissa maalämmön käyttöä koskeva lupa sisältyy rakennuslupaan. Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön vaatii toimenpideluvan.

Maalämmön keruujärjestelmiä ovat lämpökaivo, maapiiri ja vesistöön sijoitettava keruupiiri.

Rakennettaessa maalämpöjärjestelmää pohjavesialueille tai vesistöön on suunnittelussa otettava
huomioon rakentamiselle asetetut rajoitukset. Pohjavesialueella hankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä riskit sekä pyydettävä lausunto ELY-keskukselta.

 
Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen. Vesistöön sijoitettavaksi
haettavasta lämpöputkistosta tulee lisäksi tehdä vesirakennusilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus antaa lausunnon, vaatiiko toimenpide aluehallintoviraston lupaa.

Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöoppaan energiakaivojen rakentamisesta. 

Lämpökaivon rakentamisessa on otettava lisäksi huomioon seuraavat asiat:
 • Lämpökaivon etäisyyden on oltava vähintään 10 m tontin rajoista. Lähemmäs rajaa voidaan lämpökaivo tehdä naapurin kirjallisella suostumuksella. Myös etäisyydet esim. kaivoihin, jätevedenkäsittelyjärjestelmiin yms. on huomioitava. Suositellut minimietäisyydet löytyvät maalämpöjärjestelmän rakentamistapa -lomakkeesta.
 • On selvitettävä, onko kyseessä pohjavesi- tai muu erityisalue.
 • On selvitettävä, sijaitseeko maan alla mahdollisesti johtoja tai teknisiä järjestelmiä (hankkeeseen ryhtyvän velvollisuus)

Kotitalous työnantajana -oppaassa kerrotaan lakisääteisistä työnantajavelvoitteista ja siitä, kuinka ne
saa sujuvimmin hoidettua.

Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa.
Työsuojeluhallinnon julkaisemassa Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaassa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.

Rakentamisen luvat  haetaan  Lupapisteen kautta.