Suunnittelutarvealueen piiriin kuuluu sellainen maankäyttö, joka suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä ( MRL 16 §). Suunnittelutarvealue korvaa taaja-asutuskäsitteen.

Parkanon kaupunki on jaettu kolmeen suunnittelutarvealueeseen.

  • Alue A käsittää keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaava-alueen
  • Alue B käsittää asemanseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaava-alueen
  • Alue C käsittää Aureskosken oikeusvaikutteisen osayleiskaava-alueen

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisun tekee rakennus- ja ympäristölautakunta.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan Lupapisteen kautta 

Suunnittelutarveratkaisua haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

  • Suunnittelutarvehakemus 

Liitteeksi

  • asemapiirustuksia MK: 1:500 tai 1:200 3kpl
  • selvitys omistus ja hallinta-oikeudesta
  • naapurien kuuleminen ( suoritetaan tarvittaessa viran puolesta)

Rakennuslupahakemukselle suunnittelutarvealueella on laissa asetettu erityisiä edellytyksiä. MRL 137 §:n mukaan rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä yhdyskuntakehitykselle. Lisäksi rakentamisen tulee olla sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä, eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.