K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Soljanlahden ranta-asemakaavan muutosehdotus Parkanon Vahojärvellä, Vahojärven pohjoispäässä.  Etäisyyttä Parkanon keskustaan on  n. 20 km. Kaavamuutoksen laadinnan kohteena on osa Soljanlahti -nimistä tilaa, kiinteistötunnus 581-435-8-33. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1989 vahvistettu Soljanlahden ranta-asemakaava. Muutosalueilla ei ole rakennuksia ja ne ovat olleet metsätalouskäytössä. Pinta-ala on yhteensä n. 2,1 ha.

Kaavoitustyö on aloitettu maanomistajan aloitteesta.

Korttelissa 8 on kaksi lomarakennuspaikkaa ja korttelissa 5 on yksi lomarakennuspaikka. Tavoitteena on siirtää korttelissa nro 8 olevat tontit korttelin nro 5 länsipuolelle. Kortteli nro 8 alue muutetaan lähivirkistysalueeksi.

Muutos toteutetaan, jotta tontit saadaan maisemaltaan ja ilmansuunnaltaan paremmalle paikalle. Kaavan alkuperäinen sisältö säilyy muutoin ennallaan.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus pidetään MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 3. 9 – 2.10.2019 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  www.havanka.fi

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 2.10.2019 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Tekninen lautakunta

Kaavaehdotus

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Argeologinen inventointi

Luontoselvitys