K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Riihisaaren ranta-asemakaava  ja   Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus Parkanon Aurejärvelle. Etäisyyttä Parkanon keskustaan on n. 25 km. Kaavamuutoksen laadinnan kohteena on tilat Lemmenniemi, kiinteistötunnus 581-403-5-281 ja Iso-Riihisaari, kiinteistötunnus 581-403-5-64. Lemmenniemessä on voimassa vuonna 1976 vahvistettu Lemmenniemen ranta-asemakaava. Iso-Riihisaari tilan alueella ei ole nykyisellään yksityiskohtaista kaavaa. Sama koskee pääosaa Lemmenniemi- tilasta.

Kaavan kokonaispinta-ala on n. 16,39 ha, josta muutosaluetta on n. 2,2 ha.

Kaavoitustyö on aloitettu maanomistajan aloitteesta.

Iso-Riihisaari- tilan rakennusoikeutta siirretään osaksi mantereelle. Myös Lemmenniemi- tilalla oleva ranta-asemakaavatontti siirretään mantereelle uuteen paikkaan.

Kaava-alueelle tulee yhteensä yhdeksän lomarakennustonttia (RA), joista kolme tulee Riihisaareen ja kuusi tonttia mantereelle, niiden yhteispinta-ala on 5,03 ha.

Loput kaava-alueesta on maa- ja metsäaluetta (M), pinta-ala 11,33 ha ja venevalkama-aluetta (LV) 0,03 ha.

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutosehdotus ja kaavamääräykset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus pidetään MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 17.12.2019 – 31.1.2020 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  www.havanka.fi

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 31.1.2020 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Tekninen lautakunta

Kaavaehdotus

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Luontoselvitys ja arkeologinen inventointi

Kaavanlaatijan vastine