Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa.
Työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kaupungille
21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa heti, kun kaupunki on
antanut suostumuksen työn aloittamiseen.
Ilmoitukseen on liitettävä selvitys,jossa osoitetaan tarvittavassa laajuudessa alueen
työnaikainen käyttö, työn kesto, työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus,
tilapäinen liikennejärjestely kaikki liikennemuodot huomioon ottaen sekä työstä vastaava henkilö. 

Katu- /sijoituslupa, hakuohje ja lupaehdot

Taksa  katu- ja muilla yleisillä aluella tehtävistä töistä perittävistä maksuista.

Katu- ja sijoituslupahakemus /päätös

Vastuualueen esimies:

kunnallistekniikan päällikkö Mika Klimenko
puh. 044 7865 631
mika.klimenko@parkano.fi

Työnjohto:

maanrakennusmestari Mika Toropainen
puh. 044 7865 633