MAISEMATYÖLUVAT JA PUIDEN KAATAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEELLA, RANTA-ASEMAKAAVA JA YLEISKAAVA-ALUEELLA

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, ranta-asemakaava-alueella, ranta-yleiskaava alueella sekä Keskustan ja Asemanseudun osayleiskaava-alueella.

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on aina luvanvaraista. Naapurien kuuleminen hankkeesta on myös tarpeen.

Puiden kaatoluvat tonttipuille sekä maisematyöluvat mm. rantakaava-alueen metsänhakkuulle haetaan  maisematyölupahakemuksella 

Lupapisteen kautta.  Lupahakemuksen liitteeksi tarvittavan naapurien kuulemislomakkeen voi tulostaa lomakkeet linkistä.

Maisematyölupa- asioista antaa lisätietoja Parkanon kaupungin rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen; puistojen ja taajamametsien osalta puiden kaatoasioissa antaa lisätietoja Parkanon kaupungin puistotyönjohtaja Elisa Simola.

Kaironiemen ruskaa