PARKANON KAUPUNKI                                                                                                                                            Tekninen osasto

PARKANON KAUPUNGIN YKSITYISTEIDEN PARANTAMISAVUSTUS

Yleistä

Avustus on harkinnanvarainen ja riippuu kaupunginvaltuuston kunakin vuonna tähän tarkoitukseen myöntämän määrärahan suuruudesta.

Avustushakemukset tulee osoittaa tekniselle lautakunnalle. Avustushakemuksena käytetään samaa lomaketta mitä Tiehallinto käyttää (yksityisen tienparantamisen valtionavustus). Hakemuksen liitteenä tulee olla asianmukainen suunnitelma ja kustannusarvio. Pienemmissä parantamishankkeissa riittää selostus aiotusta työstä ja kustannusarvio. Tarvittavien liiteasiakirjojen laajuuden harkitsee avustusasian valmistelija.

Avustusehdot

Avustamisen edellytyksenä on virallisesti rekisteröity ja toimiva tiekunta.

Tien tulee olla valtionapukelpoinen eli pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalla ja tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kolme ympäri vuoden asuttua asuntoa.

Avustusta tulee hakea kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä seuraavana vuonna aloitettavaksi suunnitellulle hankkeelle.

Samanaikaisesti tulee hakea Tiehallinnolta valtion parantamisavustusta. Kaupunki ratkaisee oman avustusosuutensa valtionapupäätöksen tultua. Valtionavun saaminen hankkeeseen on kunnanavustuksen saamisen ehto.

Avustuksen myöntämisen ratkaisee tapauskohtaisesti tekninen lautakunta.

Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus on enintään 25 % hankkeen hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista.

Kaupungin avustuksen ja valtion avustuksen enimmäismäärä on yhteensä 75 % hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista.  

Avustuspäätökseen kirjataan avustusprosentti sekä lisäksi euromääräinen enimmäisavustussumma.

 Avustusta voidaan myöntää seuraaviin töihin  

Avustus on tarkoitettu suurehkoihin yksityisteiden parantamistöihin kuten esimerkiksi:  

sillan korjaaminen tai uusiminen 

rakenteen parantaminen 

liikenneturvallisuuden parantaminen

 Avustusta ei myönnetä

Tien normaaliin kunnossapitoon kuuluviin töihin kuten esimerkiksi:  

ojien perkaus 

murskeen lisäys  

rumpujen uusiminen’ 

höyläykset, lanaukset  

jne.

 Muuta

Kaupungin edustajilla on oikeus suorittaa tarkastuksia avustettavilla yksityisteillä parantamistöiden asianmukaisuuden varmistamiseksi