Parkanon ikäihmisille suunnatuilla palveluilla pyrimme tukemaan ikäihmisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Ikäihmisiä ja heidän omaisiaan tuetaan ennaltaehkäisevillä sekä yksilöllisesti arvioiduilla hoito- ja hoivapalveluilla. Ensisijaisena tavoitteena ikäihmisten palveluissa pyrimme asiakkaiden omatoimisuuden lisäämiseen ja säilyttämiseen sekä tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Vanhuspalveluiden tuottamisesta vastaa Kolmostien terveys.

Vanhustyön asiantuntijat:

  • Parkanossa Pauliina Vähä-Peltomäki puh. 044 7865342
  • Kihniöllä Tanja Mustajärvi puh. 044 7865775
  • toimipiste Parkanon kaupungintalolla
  • Vanhuspalveluiden viranhaltijatehtävät Parkanon ja Kihniön sote-yhteistoiminta-alueella

Palveluohjaus

Varhaisen vaiheen neuvontaa ja ohjausta oman hyvinvoinnin edistämisessä. Apua ja neuvontaa etuuksien hakemisessa.

Palveluohjauksessa pyritään tunnistamaan varhaisia palvelutarpeita, antamaan tietoa palvelujen vaihtoehdoista ja omakustanteisista palveluista sekä järjestöjen toiminnasta.

Asiakasohjaus

Ikääntyneen asiakkaan ohjausta ja koordinointia monimuotoisten palvelujen piirissä.

Asiakasohjaukseen sisältyvät palveluiden käynnistäminen, arviointi, seuranta ja koordinointi hoitoketjun mukaan. Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut, joista asiakas saa toimintakykyään, arjen hyvinvointiaan ja voimavarojaan tukevia palveluita.

Asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnilla käyttäen erilaisia toimintakykymittareita, havainnoimalla ja keskustelemalla asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Asiakasohjaus toimii Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueella ajanvarauksella puh. 040 719 0436.

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on tarkoitettu kohdennettavaksi runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville Parkanon ja Kihniön sosiaali – ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella asuville asiakkaille. Omaishoidon tukeen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta vahvistaa omaishoidon tuen myöntämisperusteet.

Lain omaishoidon tuesta tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja tukea omaishoitajan työtä. (Laki omaishoidon tuesta 2005/937).

Omaishoidon tukeen kuuluvat hoidettavalle annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, omaishoitajalle maksettua hoitopalkkio, vapaa ja hoitotehtävää tukevat sosiaalipalvelut. Palvelut hoidettavalle määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tuki hoitajalle määritellään omaishoitosopimuksessa. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Yhteyshenkilöt:

  • Parkanossa yli 65-vuotiaat: Pauliina Vähä-Peltomäki, puh. 044 7865342, puhelinaika ma-to klo 9-10
  • Kihniöllä yli 65-vuotiaat: Tanja Mustajärvi, puh. 044 7865775, puhelinaika ma-to klo 9-10
  • Parkano & Kihniö alle 65-vuotiaat: Tanja Mustajärvi

Omaishoidon tukihakemus

Ympärivuorokautinen hoiva

Pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Vanhuspalveluiden henkilökunta ohjaa ympärivuorokautiseen hoitoon hakeutuvaa asiakasta tai hänen omaista keskustelemaan asiasta vanhustyön asiantuntijan kanssa. Vanhustyön asiantuntija ohjaa ja neuvoo asiakasta ja/tai hänen edustajaansa palvelutarjonnasta, ohjaa tarvittaessa mahdollisten etuuksien hakemisessa sekä toimittaa  pitkäaikaispaikkahakemuksen Parkano-Kihniön yhteistoiminta-alueen SAS yta- työryhmään(=suunnittele, arvio, sijoita). Työryhmä käsittelee pitkäaikaispaikkahakemukset, arvioi hakijan toimintakykyä ja palveluntarvetta saatujen selvitysten pohjalta ja antaa asiasta lausunnon viranhaltijalle. Viranhaltija tekee asiassa hallintopäätöksen.

Kriteerit asumispalveluihin Perusturvalautakunta yta asettamat kriteerit asumispalveluihin

Hakemus ympärivuorokautiseen hoivaan

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika:

Lue lisää sosiaalipalveluiden Odotusajoista

Katso myös