PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

Toimintasäännössä määrätään nuorisovaltuuston kokoonpanosta, valintatavasta, tarkoituksesta ja tehtävistä, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä muusta nuorisovaltuustotoiminnan järjestämisestä.

1§ Parkanon nuorisovaltuusto

Parkanon nuorisovaltuusto on kunnan alueella asuvien yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus tehdä oma nimiehdotus ja hyväksyttää se sivistysjohtajalla.

2§ Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuuston tehtävänä on
1. edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Parkanon kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä;
2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria;
3. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeus kuulla asiantuntijoita
4. edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua;
5. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista;
6. valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja antaa toimintakertomus;
7. hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kunnan toimielinten, valiokuntien sekä kunnanhallituksen määräämät tehtävät;
8. järjestää omaa toimintaa;
9. järjestää nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitettuja avoimia foorumeja.
3§ Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano
Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi kerrallaan. Toimikausi on aina elokuun 1. päivästä heinäkuun 31. päivään. Nuorisovaltuustoon valitaan 10 jäsentä ja kaksi varajäsentä yleisillä vaaleilla. Vuonna 2017 aloittavan Nuorisovaltuuston toimikausi alkaa poikkeuksellisesti 1.9.2017 ja jatkuu 31.7.2018 asti. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin.

4§ Nuorisovaltuuston valitseminen

4.1. Kelpoisuus nuorisovaltuustoon
Nuorisovaltuustossa voivat toimia ja sen jäseniksi voidaan valita vaalivuonna 13–18-vuotta täyttävät nuoret, joiden kotikunta on Parkano. Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettää vaalikelpoisuuden ikänsä johdosta kesken kauden.

4.2. Nuorisovaltuuston kokoonpano
Nuorisovaltuustossa on kymmenen (10), jäsentä, jotka valitaan niin, että nuorisovaltuustossa ovat edustettuina alueella toimivien 2. asteen oppilaitosten opiskelijat, perusopetuksen oppilaat ja niiden ulkopuoliset parkanolaiset nuoret, jotka valitaan tässä toimintasäännössä ilmoitetulla vaalitavalla. Mikäli nuorisovaltuuston kauden aikana valtuustosta jää jäseniä pois niin, heidän tilalleen valitaan uudet jäsenet tämän toimintasäännön määräämällä tavalla.

5§ Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla

Vaalien toteuttaminen
1. Vaalit ovat välittömät eli äänestäjät äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he tahtovat saada valituksi.
2. Vaalit järjestetään vuoden välein huhti-toukokuussa
3. Ennen vaaleja tehdään nuorisovaltuustossa tiedotussuunnitelma, jotta sekä ehdokkaat että äänioikeutetut ovat tietoisia vaalien kulusta.
4. Ehdokkaaksi voivat asettua ne nuoret, joilla on äänioikeus (ks. kohta 9) viimeistään kuukautta ennen vaaleja. Ehdolle asettuminen tapahtuu palauttamalla ehdokashakemus vaali-ilmoituksessa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.
5. Äänestyspaikkoina toimivat yläkoulu, toisen asteen oppilaitokset sekä kirjasto.
6. Nuorisovaltuustoon valitaan 10 jäsentä ja 2 varajäsentä.
7. Valituksi tulee 5 eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varajäseniksi 2 seuraavaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta sekä viisi jäsentä kiintiöpaikoilta.
Nuorisovaltuustossa on kiintiöpaikat:
yläkoulu, 1 paikka
lukio, 1 paikka
Sasky /sotekoulutus, 1paikka
Sasky / kone- ja metallilinja, 1 paikka
Sataedu / logistiikkakoulutus, 1 paikka
Kiintiöpaikalle valitaan eniten ääniä saanut ehdokas, joka on ilmoittanut kyseisen oppilaitoksen taustatiedokseen.
Mikäli jostain mainitusta oppilaitoksesta ei asetu ehdokkaita, siirtyy kiintiöpaikka avoimeksi paikaksi.
8. Vaalit ovat salaiset.
9. Äänioikeus on niillä nuorilla, jotka vaalivuonna ovat 13-18 -vuotiaita ja joiden kotipaikka vaalipäivänä on Parkanon kaupunki. Kaikki äänioikeutetut kootaan äänioikeusrekisteriin, johon kirjataan henkilötunnus ja täydellinen nimi.
10. Vaaleista vastaa vaalilautakunta, johon kuuluu sekä nuorisotoimen, opettajiston sekä oppilaiden edustajia (vähintään viisi henkilöä) ja jonka tehtävänä on
• ehdokaslistan laatiminen
• äänestystavan valitseminen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestäminen
• annettujen äänestyslippujen ääntenlaskenta
Lisäksi vaalilautakunnan on
• tiedotettava vaalitoimituksesta
• valittava äänestystapa ja paikat sekä päätettävä mahdollisen ennakkoäänestyksen järjestämisestä
• laskettava ja tarkistettava äänestysliput
• laadittava vaalipöytäkirja
• tiedotettava vaalituloksesta
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla.
Uuden nuorisovaltuuston valinnasta ilmoitetaan yläkoulussa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdessä.

6§ Tehtävät ja toimenkuvat

6.1 Puheenjohtajan tehtävät
Puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle ja johtaa kokousta sekä puheenjohtajistotyöskentelyä. Esityslista ja pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja huolehtii nuorisovaltuuston toimivuudesta, toiminnan laillisuudesta ja tasapuolisuudesta. Puheenjohtaja vastaa nuorisovaltuuston hallinnosta ja organisoi nuorisovaltuuston toimintaa. Puheenjohtajalla on oikeus päättää nuorisovaltuustoa koskevista yleisistä asioista, kuten yhteistyökumppaneista. Puheenjohtaja voi tarvittaessa asettaa työryhmiä pienten ja kiireellisten asioiden hoitamista varten. Puheenjohtaja on vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle.

6.2 Varapuheenjohtajan tehtävät
Nuorisovaltuustolla on varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajien tehtävänä on toimia valintajärjestyksessään puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt sekä hoitaa puheenjohtajan määräämiä tehtäviä. Varapuheenjohtaja on vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuusto voi osoittaa varapuheenjohtajalle omat vastuualueet nuorisovaltuuston toiminnasta.

6.3 Sihteerin tehtävät
Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa esityslistat yhdessä puheenjohtajan ja nuorisovaltuuston ohjaajan kanssa ja välittää ne nuorisovaltuustolle sekä tarvittaessa kunnan toimielimille. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksista, julkaisee sen sekä huolehtii asiakirjojen säilytyksestä yhdessä nuorisovaltuuston ohjaajan kanssa. Sihteeri on vastuussa toiminnastaan puheenjohtajalle. Sihteeri toimii nuorisovaltuuston viestintävastaavana. Viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta nuorisovaltuuston viestintäsuunnitelman mukaisesti.

6.4 Jäsenen tehtävät
Jäsenen tehtävänä on osallistua kokouksiin ja tilaisuuksiin. Mikäli jäsen on estynyt saapumaan kokoukseen tai tapahtumaan, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle tai sihteerille viimeistään päivää ennen kyseistä tilaisuutta. Jäsenen tehtävänä on pitää yhteyttä
nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sekä huolehtia heidän äänensä tulemisesta esiin kokouksissa.

6.6 Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston työnjako
Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston muodostavat valtuuston valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajiston tehtävänä on ylläpitää ja suunnitella nuorisovaltuuston toimintaa sekä valmistella nuorisovaltuuston kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat. Puheenjohtajisto vastaa myös erilaisten juoksevien asioiden hoitamisesta sekä muista tehtävistä, jotka nuorisovaltuusto osoittaa sille.

6.7 Nuorisovaltuuston edustaminen
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajansa erinäisiin edustustehtäviin. Mikäli aikataulun tai muiden seikkojen vuoksi näin ei voida menetellä, valinnan tekee puheenjohtajisto. Mediassa nuorisovaltuustoa edustaa ensisijaisesti puheenjohtaja, ellei toisin ole päätetty.

6.8 Työryhmät
Nuorisovaltuusto voi perustaa alaisuuteensa, rajattuja aihekokonaisuuksia käsitteleviä työryhmiä. Perustamisen yhteydessä nuorisovaltuusto valitsee työryhmiin tarpeelliseksi katsotun määrän jäseniä. Työryhmän toiminnasta ja toimikaudesta ynnä muista vastaavista asioista voidaan päättää tarkemmin työryhmän asettamisen yhteydessä.

6.9. Nuorisovaltuuston ohjaaja
Sivistystoimen osastopäällikkö nimeää Nuorisovaltuustolle ohjaajan sivistystoimen henkilöstöstä, joka neuvoo ja opastaa valtuutettuja tarvittaessa. Lisäksi ohjaajalla tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston kokouksissa.

7§ Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

7.1 Järjestäytymiskokouksen koollekutsuminen
Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle ja siihen valmistelee esityslistan sivistystoimen osastopäällikön nimeämä nuorisovaltuuston ohjaaja. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään kokouksen osallistujille vähintään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.

7.2 Puheenjohtajiston valinta
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston ohjaaja siihen asti, kunnes uusi nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu.

7.4 Muiden toimihenkilöiden valinta
Nuorisovaltuusto voi valita keskuudestaan muita toimihenkilöitä erinäisiin tehtäviin.

8§ Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus
Puheenjohtajisto valmistelee vuosittain nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman. Nuorisovaltuusto valmistelee määrärahansa käyttösuunnitelman, jonka sivistystoimen osastopäällikkö hyväksyy. Nuorisovaltuustoa koskevat hankinnat ja laskut hyväksyy vapaa-aikatoimenohjaaja nuorisovaltuuston puheenjohtajan ja ohjaajan esityksestä. Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. Puheenjohtajisto valmistelee toimintakertomuksen nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi.

9§ Kokouskäytännöt

9.1 Kokousaika- ja paikka
Nuorisovaltuuston kokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokoukset pidetään nuorisovaltuuston päättämissä paikoissa.

9.2 Kokouksen koollekutsuminen
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville vähintään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa nuorisovaltuuston päättämällä tavalla.

9.3 Esityslista
Esityslistan valmistelee ja laatii puheenjohtajisto yhdessä nuorisovaltuuston ohjaajan kanssa. Puheenjohtajalla on oikeus tarvittaessa tehdä muutoksia esityslistaan. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä.

9.4 Kokouksen päätösvaltaisuus
Järjestäytymiskokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään 2/3 jäsenistä. Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on yli 1/2 jäsenistä.

9.5 Läsnäolo nuorisovaltuuston kokouksissa
Nuorisovaltuusto voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tarpeellisiksi katsomilleen henkilöille. Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous ja nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia siten, että osallistujilla on läsnäolo-oikeus. Osallistujalle voidaan myöntää myös puheoikeus.

9.6 Kokouksen kulku
Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokouksessa toisin päätetä. Ylimääräisiä asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kokouksen päätöksellä.

9.7 Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä ja ajankäytöstä kokouksessa. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa kokouksesta, valitaan kokousta varten tilapäinen puheenjohtaja nuorisovaltuustosta. Kokouksille valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

9.8 Esittely
Käsiteltävät asiat esittelee puheenjohtaja, ellei jonkin asian osalta toisin päätetä. Puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaesitys). Jos puheenjohtaja on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin kokous on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, on asia poistettava esityslistalta, ellei kokous toisin päätä.

9.9 Äänestys
Jos kokouksessa tehdään pohjaehdotuksen vastainen kannatettu muutosehdotus, toimitetaan äänestys kokouksen käsiäänestyksellä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

9.10 Henkilövaalit
Henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Myös ehdolla olevilla henkilöillä on äänioikeus. Henkilövaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä lukuun ottamatta nuorisovaltuuston 1. ja 2. varapuheenjohtajan valintaa. 1. ja 2. varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa suhteellisella vaalitavalla, jossa jokaisella nuorisovaltuuston jäsenellä on käytettävissään yksi kokonainen ääni (1) ja yksi puolikas ääni (½). Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa.

9.11 Pöytäkirja
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla nuorisovaltuuston sihteeri yhdessä nuorisovaltuuston ohjaajan kanssa. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Sihteeri julkaisee pöytäkirjan sekä huolehtii asiakirjojen säilytyksestä yhdessä ohjaajan kanssa.
Pöytäkirjan tarkastavat kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan nettisivuilla muun päätöksentekoa koskevan tiedon yhteydessä.

9.12 Kokouspalkkio
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan 25 euron korvaus/ kokous ja puheenjohtajalle ja sihteerille +50 % korvaus (yht. 37,50€)/ kokous. Kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain joulukuussa ja heinäkuussa. Nuorisovaltuuston jäsenien tulee toimittaa pankkitilitiedot, verotiedot sekä henkilötiedot Parkanon kaupungin sivistystoimelle, joiden perusteella palkkiot voidaan maksaa.

10§ Nuorisvaltuustosta eroaminen
Nuorisovaltuustosta anotaan eroa kirjallisesti nuorisovaltuustolta ja poisjääneen
paikalle siirtyy ensimmäinen varajäsen.

11 § Toimintasäännön tarkastaminen
Nuorisovaltuusto tarkentaa tarvittaessa toimintasääntöään, tehden siitä esityksen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vapaa-aikajaostolle.