Rengassalon vanhaa metsää

Luonnonsuojelualueet

Parkanossa on Häädetkeitaan luonnonpuiston lisäksi neljä valtion mailla sijaitsevaa laajempaa luonnonsuojelualuetta: Isokivenneva-Marjakangas, Nälkähittenkangas, Puurokeidas ja Rengassalo. Varsinaisten suojelualueiden lisäksi Metsähallituksella on lukuisia muita suojelukohteita, joista merkittävimmät ovat valtion mailla sijaitsevat Natura-alueet: Ahvenus, Aurejärvi, Puurokeidas-Hannankeidas, Horjunkeidas, Kaidatvedet ja Raatosulkonneva. Näiden lisäksi Metsähallituksen suojelukohteisiin kuuluu mm. Lätäkönlampi. Osaan suojelukohteista liittyy myös yksityisten maanomistajien suojelualueita.

 

Valtion maiden lisäksi lailla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita on kaikkiaan 9 kpl yksityisten maanomistajien mailla. Niistä pinta-alallisesti suurimmat ovat Teerineva ja Kirjasjärvien suojelualueet. Maanomistaja voi suojella maitaan hakemalla alueensa rauhoitusta ELY-keskukselta. Esim. METSO-ohjelman avulla maanomistajat ovat hakeneet runsaasti metsiään vapaaehtoiseen suojeluun. Valtio maksaa METSO-ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta. Uutena suojelukeinona on HELMI-ympäristöohjelma, joka tähtää luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen mm. uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelulla. Parkanossakin on jo yksi kohde rauhoitettu ohjelman kautta. SOTKA-hankkeen avulla pyritään puolestaan taantuvien riistalintujen kantojen kasvattamiseen mm. kosteikkojen rakentamisella, soiden kunnostamisella ja pienpetopyynnillä. Vesilintujen ohella hankkeella pyritään vahvistamaan Parkanossakin tavattavan, uhanalaisen riekon kantaa.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita on kaikkiaan valtion mailla noin 1162 ha ja yksityisten maanomistajien mailla 142,9 ha. Sivun alareunassa on tiedosto, johon on koottu kaikki Parkanon kaupungin alueen suojelukohteet.

Keidaslammi on hyvä linnustokohde

Uhanalaiset lajit

Parkanossa tavataan kymmenittäin valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Erityisesti linnusto on uhanlaistunut viime vuosina nopeasti. Äärimmäisen uhanalaisista (CR) lajeista voidaan mainita suokukko, joka sinnittelee vielä laajoilla suoalueilla. Erittäin uhanalaisiin (EN) kuuluu monia tuttuja ja ennen yleisiä lajeja kuten punasotka, tukkasotka, nokikana ja räystäspääsky. Niin ikään vaarantuneisiin lajeihin (VU) luokitellaan nykyisin monille tuttuja lajeja kuten haapana, riekko, taivaanvuohi, tervapääsky, törmäpääsky, töyhtötiainen, hömötiainen, viherpeippo, punatulkku ja varpunen.

Natura 2000-verkoston kohteet

Natura 2000-verkostoon on Parkanossa nimetty 10 kohdetta, joista osa (mm. Häädetkeidas, Nälkähittenkagas ja Rengassalo) on rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita on Parkanon kaupungin alueella kaikkiaan noin 2 981 ha.

Natura-kohteet:

Raatosulkonneva on hyvä päiväretkikohde

Katso kaikki Parkanon suojelukohteet:

Parkanon_suojelukohteet_2021

Parkanon geologiset kohteet_2022