PARKANON KAUPUNKI
Tekninen osasto

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON KAUPUNGINAVUSTUSJÄRJESTELMÄ

Yleistä

Avustus on harkinnanvarainen ja riippuu kaupunginvaltuuston kunakin vuonna tähän tarkoitukseen myöntämän määrärahan suuruudesta.

Avustusehdot

Avustamisen edellytyksenä on virallisesti rekisteröity ja toimiva tiekunta.
Tien pituuden tulee olla vähintään 300 m ja tien varrella tulee olla vähintään 2 vakituista asuntoa.
Mikäli tie on lyhyempi kuin 300 m ja /tai tien varrella on vähemmän kuin 2 vakituista asuntoa, mutta tietä voidaan pitää tärkeänä läpikulkutienä, ratkaisee avustuskelpoisuuden tekninen lautakunta.
Avustuksen suuruus määräytyy tien kunnossapitoluokituksen, tiehallinnon käyttämän keskimääräisen kunnossapitokustannuksen, tehtyjen kunnossapitotöiden sekä valtuuston avustuksiin kulloinkin myöntämän määrärahan perusteella.

Kunnossapitoluokat

Kunnossapitoluokat ovat tiehallinnon käyttämät luokat 1-4.

Luokka määrytyy tien vaikutusalueen maankäyttö- ja liikennetietojen perusteella. Luokan vahvistaa tekninen lautakunta tiekunnan antamien ja muutoin hankkittujen tietojen perustella.
Saman tien eri osa voi olla eri luokassa.
Kunnossapitoluokat ja niiden laskennallinen kunnossapitokustannus/ tiekilometri/alv.24 %
tammikuun 2008 tasossa

Luokka I                   1752 €/km

Luokka  II                 1460 €/km

Luokka  III                1168 €/km

Luokka IV                  876 €/km

Laskennallista kunnosapitokustannusta tarkistetaan vuosittain maanrakennnusindeksin tammikuun
kokonaisindeksillä.

Kaupunginavustuksen enimäismäärä €/ tiekilometri/vuosi ALV. 24 %

Luokka I                   700 €/km

Luokka II                  550 €/km

Luokka III                 400 €/km

Luokka IV                250 €/km
Kaupunginavustuksen määräytyminen

Tiekunnan tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimittaa avustuksen myöntäjälle oikeaksi todistettu selvitys ( jäljennös tiekunnan kirjanpidosta tai maksukuiteista) tien kunnossapitokustannuksista edellisestä vuodelta.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat tiekunnan kirjanpidossa näkyvät välittömät tienhoitokustannukset
sekä kesä- että talvihoidon osalta.

Myös talkootyönä tehdyt kustannukset hyväksytään edellyttäen, että ne on viety tiekunnan kirjanpitoon.
Hinnoittelun tulee olla enintään tiehalllinnon hyväksymän talkootyöhinnoittelun mukainen.

Hallinnollisia kustannuksia kuten esimerkiksi kirjanpito, verot, pankkien palvelumaksut, hoitokunnan tai toimitsijoiden mahdolliset palkkiot, puhelinkulut ja matkakulut, kutsujen postituskulut, talkootarjoamisten kulut jne. ei hyväksytä avustettaviksi kustannuksiksi.

Niiden teiden osalta joiden aurauksen maksaa kaupunki lasketaan aurauskustannukset laskennalliseen kustannukseen mukaan. Syntyneet kaupungin maksamat aurauskustannukset vähennetään näillä teillä maksettavasta asvustuksesta.

Mikäli hyväksyttävät kustannukset ylittävät tieluokan mukaisen laskennallisen kunnossapitokustannuksen, maksetaan avustus täysimääräisenä.

Mikäli hyväksyttävät kustannukset alittavat laskennallisen kunnossapitokustannuksen, vähennetään avustuksen määrää samassa suhteessa.

Mikäli tiekunnalle maksetaan valtion kunnossapitoavustusta, leikataan kunnan maksamaa kunnossapitoavustuksen määrää siten, että kunnan ja valtion avustuksen enimmäismäärä on enintään  75 % tien laskennallisen kunnossapitokustannuksen määrästä.

Avustuksen maksaminen riippuu kaupunginvaltuuston kulloinkin yksityisteiden avustamiseen myöntämästä määrärahasta siten, että mikäli edellä esitetyillä laskentaperusteilla laskettujen avustusten kokonaismäärä ylittää tarkoitukseen myönnetyn määrärahan, leikataan avustuksia prosentuaalisesti tarvittavissa määrin.

Muuta

Kaupungin edustajillla on oikeus suorittaa avustettavilla yksityisteillä tarkastuksia kunnossapitotöiden asianmukaisuuden varmistamiseksi.