Kaupunkivedet eivät tarkoita yksinomaan hule-, sade- tai sulamisvesiä eikä viemäreissä kulkevia jätevesiä, vaan laajaa vesienhallinnan kokonaisuutta, johon vaikuttavat myös kaupunkirakenne ja sen muutokset, kulutustottumukset sekä teknologian kehittyminen ja ympäristötekijät.

Ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat rankkasateet lisäävät painetta kaupunkivesien hallinnan parempaan ymmärtämiseen ja ennakoitiin. Kaupunkivedet muodostavat kokonaisuudessaan merkittävän ympäristökuormituksen lähteen, jonka hallinta vaatii lisää ymmärrystä ja yhteistyötä.

Yhteistyössä Järvi-Suomen Vesihuoltolaitokset ry:n kanssa Parkanon, Virtain ja Ähtärin kaupungit lähtevät edelläkävijöinä Suomessa rakentamaan omia kaupunkivesien hallintasuunnitelmiaan ennakoiden tulevan yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimuksia.

Kaupunkien yhteistyöllä tavoitellaan toimenpiteiden tehokkuutta sekä luodaan pohjaa myös muille Suomen pienille kaupungeille, vaikka direktiivin vaatimukset eivät vielä niihin kohdistukaan.

Kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallintasuunnitelma ei ole vain direktiivin asettama velvoite vaan työkalu vesienhallinnan kehittämiseen. Se kuvaa, missä ja miten kaupunkivesiä muodostuu, mihin niitä johdetaan, miten niitä käsitellään ja millaisia vaikutuksia ympäristöön niistä aiheutuu. Hyvin laadittu hallintasuunnitelma on työkalu kaupunkivesien riskien hallintaan sekä kehittämistoimenpiteiden ja resurssien kohdistamiseen sinne, missä niillä on eniten vaikutusta.

Hankkeen tuella toteutettavan hallintasuunnitelmien laatimistyön odotetaan tuovan selkeyttä ja parantavan kaupunkivesien tilan ja kokonaiskuvan hahmottamista niin Parkanossa, Virroilla kuin Ähtärissäkin.

Ensimmäisinä toimenpiteinä hankkeessa ryhdytään muodostamaan yhteistä näkemystä siitä, mitä hallintasuunnitelma konkreettisesti pitää sisällään pienien kaupunkien tapauksessa ja millaisia kehittämistoimia hankkeen aikana on tarpeen tehdä, jotta hallintasuunnitelmat saadaan laadittua.

Helmikuussa 2024 käynnistyneen yhteistyöhankkeen nimi on Kaupunkivesien Riskit Kuntoon (Kaverit). Hankkeen kokonaisbudjetti on 230 750 euroa, josta Ympäristöministeriön hallinnoiman Vesiensuojelun tehostamisohjelman osuus on 184 600 euroa. Hanketta koordinoi Järvi-Suomen Vesihuoltolaitokset ry. Hankkeen päivittyvät kotisivut löydät osoitteesta www.järves.fi/kaverit ja lisätietoa rahoituksesta osoitteesta www.ym.fi/vedenvuoro.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Rauno Leván, sihteeri, Järvi-Suomen Vesihuoltolaitokset ry, p. 040 6325 006, info@järves.fi
Kari Santikko, tekninen johtaja, Parkanon kaupunki, p. 044 7865 601, kari.santikko@parkano.fi
Stefan Hirvelä, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Virtain kaupunki, p. 050 462 1646, stefan.hirvela@virrat.fi
Marjo Mäkipelto, yhdyskuntatekniikan insinööri, Ähtärin kaupunki, p. 040 161 6690, marjo.makipelto@ahtari.fi