PARKANON KAUPUNGIN AVUSTUSJÄRJESTELMÄ KOTITALOUKSILLE VEDENHANKINTAAN TOIMINTA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Avustusta voi saada vakituisesti asuttu kiinteistö, joka sijaitsee vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella yli kilometrin etäisyydellä lähimmästä vesihuoltolaitoksen vesijohdosta. 

Avustusta voi saada kiinteistön ulkopuolisiin töihin kuten kaivon rakentamiseen, ulkojohdon rakentamiseen sekä veden ottamiseen liittyviin laitteisiin kuten pumput ym. 

Avustuksen piiriin kuuluvat laitteet, rakennusaineet ja työ, ei kuitenkaan avustuksen saajan oma työ. 

Avustuslaskelmaa varten hakijan tulee esittää kaikista hankinnoista ja töistä maksetut kuitit. 

Kiinteistön omavastuu on 25 m rakennuksen ulkoseinästä ja 168 €. 

Maksimi avustus on 30 % hyväksyttävistä kustannuksista vähennettynä omavastuilla. 
Saadakseen avustuksen kiinteistön on sitouduttava siihen, että vedenottopaikasta voidaan johtaa vettä toiselle kiinteistölle kaupungin tarkoituksenmukaiseksi katsomassa tapauksessa edellyttäen, että vesi riittää. Uusi liittyjä on velvollinen osallistumaan laitteistojen hankinta-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin vedenkäytön suhteessa.  

Avustus on harkinnanvarainen ja riippuu mm. käyttöön myönnetystä määrärahasta. Avustuksen myöntäjä on Parkanon kaupunki. 

Avustusasioita hoitaa Parkanon kaupungilla kunnallistekniikan päällikko Kari Santikko.