Ympäristövalvonta valvoo jätelain (1072/93) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä neuvoo ja opastaa jätehuollon kysymyksissä. Valvonnan piiriin kuuluvat niin yritysten, teollisuuslaitosten kuin yksittäisten kuntalaistenkin jätehuoltoon liittyvät asiat.
 
Pirkamaan jätehuolto Oy vastaa jätehuollon suunnittelusta, asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksen järjestämisestä, sekä hyötyjätteiden keräyksestä. Pirkanmaan jätehuolto Oy:ltä saa mm. jäteneuvontaa, kierrätysneuvontaa sekä muuta jäteasioihin liittyvää tietoa.

Pirkanmaan jätehuolto Oy

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Roskaantuminen
Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.
 
Risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin on roskaamista. Kyseiset jätteet tulee joko kompostoida omalla kiinteistöllä tai toimittaa kaupungin järjestämälle risujenkäsittelyalueelle (Vatusentie).

Koiran omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaamansa alueen.
Jätelaki (Finlex – Valtion säädöstietopankki) (katso luku 8)

Roskien ja puun poltto
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.
 
Risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta käytöstä poistettua puutavaraa saa polttaa keskuslämmityskattilassa, kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa. Päällystämätöntä paperia ja pahvia saa polttaa sytykkeenä.
 
Savumerkit – opas puun pienpolttoon (YTV)
Puun pienpolttoa koskevat terveydelliset ohjeet (STTV, opas 6:2008)

Kompostointi
Pelkkää puutarhajätettä saa kompostoida asianmukaisessa kehikossa tai kasassa. Kehikossa jäte maatuu nopeimmin ja pysyy siistimmin koossa. Kotitalouden elintarvikejätteen kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa, haittaeläimiltä suojatussa kompostisäiliössä, jonka on oltava lämpöeristetty. Elintarvikejätteen (biojäte) kompostoinnista on tehtävä kirjallinen ilmoitus. Kompostointi ei saa aiheuttaa missään tilanteessa haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

Puutarhajätteet
Puutarhajätettä ovat mm. risut, oksat, lehdet ja naatit. Puiden lehdet voi ajaa syksyllä tai keväällä ruohonleikkurilla silpuksi ja jättää maahan nurmikolle lisäravinteeksi. Oksat ja risut kannattaa hakettaa kompostiin seosaineeksi tai katteeksi pensaiden juurelle. Puutarhajätteet voi käsitellä myös kompostoimalla. Kompostimulta on oivallista maanparannusainetta.
 
Puutarhajätteiden ja risujen vienti yleisille alueille, kuten metsiin, puistoihin tai tyhjille tonteille, on kielletty.

Mineraaliperäiset jätteet
Jätemateriaalien hyödyntäminen laajassa mittakaavassa on ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista. Maanrakennustoimintaan on usein varsin edullisestikin tarjolla mineraaliperäistä purkujätettä. Tällaisen jätteen hyödyntäminen pienimuotoisesti ei ole ympäristöluvanvaraista, mutta mitään kiinteää rajaa luvanvaraisuudelle ei ole. Ilmoitusmenettelyllä voidaan toimintaa suuressa mittakaavassa suunnitteleva ohjata hakemaan ympäristölupaa. Samalla saadaan viranomaiselle tieto pienemmistä hankkeista, jolloin niitä voidaan valvoa paremmin.