Vesien rehevöityminen on vakava ongelma koko Suomessa. Tuskin kukaan pitää sinileväisestä järvestä tai merestä? Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömissä talouksissa asuva kuormitti vuonna 2000 jätevesipäästöillään keskimäärin noin kuusi kertaa enemmän vesistöä kuin verkostoon liittynyt asukas.

Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti kaikkialla, vesien rehevöityminen hidastuu. Samoin lientyvät myös asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat.

Haittojen torjumiseksi talousjätevesien käsittelystä on annettu uudet, valtakunnalliset määräykset valtioneuvoston asetuksella (542/2003), joka tuli voimaan 1.1.2004. Ne koskevat kiinteistöjä, jotka ovat vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä viemäriin (vesihuoltolaki 10 §).

Viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tilataan Parkanossa 1.1.2017 alkaen Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta, puh. (03) 240 5010.
Pirkanmaan Jätehuolto, lietepalvelut

Puhdistamotiedosto (Suomen ympäristökeskus)

Yleistietoa haja-asutuksen jätevesien käsittelystä (Suomen ympäristökeskus)

Selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä

Jokaisen kuntalaisen tulee tietää omien toimiensa ympäristövaikutukset. Tähän on velvoite ympäristönsuojelulaissa (5§). Asuminen itsessään on toimintaa, josta aiheutuu ympäristövaikutuksia ja jokaisella asuinkiinteistöllä syntyy jätevesiä, joilla on kiistatta ympäristövaikutuksia.

Valtioneuvoston asetus (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (asetus tuli voimaan 1.1.2004) edellyttää, että jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen perusteella on voitava arvioida, täyttääkö järjestelmä uuden lainsäädännön velvoitteet vai tarvitaanko järjestelmän tehostamista. Selvitys oli tehtävä kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta eli 31.12.2005 mennessä. Mikäli kiinteistöllä ei ole vesikäymälää, oli selvitys tehtävä neljän vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta eli 31.12.2007 mennessä.

Ympäristövalvonta kartoitti vuoden 2005 alussa kiinteistöjä, joita ei ole liitetty kaupungin jätevesiviemäriin. Näiden kiinteistöjen omistajille lähetettiin lomake, jolla vaaditun selvityksen saattoi tehdä. Puutteellisten tietojen vuoksi kaikki oman jätevesijärjestelmän varassa olevat kiinteistöt eivät kirjettä ja lomaketta ole välttämättä saaneet.

Jos omistamaasi kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, etkä ole saanut postitse Parkanon ympäristövalvonnan selvityslomaketta, voit tulostaa lomakkeen alla olevasta linkistä. Säilytä lomake kiinteistöllä täytettynä.

Selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä