Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin.

Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin. Tuen tulee muodostaa suunnitelmallinen jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen. Tuen järjestämiseen ja toteuttamisiin liittyvissä ratkaisuissa vastuu on lapsen esiopetusyksiköllä. Pedagoginen yhteistyö varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa luo pohjan käytännön toteutukselle.