ESIOPETUS

Lapsen tulee osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Esiopetus on maksutonta ja sitä tulee järjestää vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia.

Esiopetuksen lisäksi lapselle voi tarvittaessa hakea täydentävää varhaiskasvatusta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

Esioppilaalle järjestetään koulukyyditys siinä tapauksessa, että hänen matkansa kotoa esiopetukseen on yli viisi kilometriä. Lisätietoja kuljetuksista saa sivistysjohtaja Ville Paldaniukselta, puh. 044 786 5501.

Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella.

Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.

Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat osa heidän oppimisen polkuaan. Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Lasten käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.

Parkanon esiopetuksessa arvostetaan lasten ja vanhempien osallisuutta, kannustavaa ilmapiiriä sekä yhdenvertaisuutta. Lapsen osallisuus toteutuu arjessa lapsen mahdollisuutena vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja saada myönteistä palautetta päivittäin. Tavoitteena on, että huoltajat ja henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen parhaaksi.

Parkanon esiopetussuunnitelman voit lukea tästä.

Esiopetusryhmät

Parkanossa esiopetusta järjestetään Kuttikallion päiväkodin alaisissa esiopetusryhmissä Lystinmäen esiopetus A ja Lystinmäen esiopetus B Lystinmäen toimintakeskuksessa ja Haitula esiopetus (ulkoilmapainotteinen) Kuttikallion päiväkodin tiloissa.

Yhteystiedot

Kuttikallion päiväkodin
Hallinnollinen johtaja
Jaana Mansikkaviita
044 786 5511
jaana.mansikkaviita@parkano.fi

Kuttikallion Päiväkoti, Lystinmäen toimintakeskus

Lystinmäen esiopetus A 
044 786 5571

lystinmakiesiopetusA@parkano.fi

Lystinmäen esiopetus B 
040 656 9727

lystinmakiesiopetusB@parkano.fi

Kuttikallion päiväkoti, ulkoilmapainotteinen

Haitula esiopetus
044 786 5547

haitula@parkano.fi