ESIOPETUS PARKANOSSA

Lapsen tulee osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Esiopetus on maksutonta ja sitä tulee järjestää vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia.

Esiopetuksen lisäksi lapselle voi tarvittaessa hakea täydentävää varhaiskasvatusta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

Esioppilaalle järjestetään koulukyyditys siinä tapauksessa, että hänen matkansa kotoa esiopetukseen on yli viisi kilometriä. Lisätietoja kuljetuksista saa sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alpilta.

Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella.

Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.

Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat osa heidän oppimisen polkuaan. Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Lasten käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.

Parkanon esiopetuksessa arvostetaan lasten ja vanhempien osallisuutta, kannustavaa ilmapiiriä sekä yhdenvertaisuutta. Lapsen osallisuus toteutuu arjessa lapsen mahdollisuutena vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja saada myönteistä palautetta päivittäin. Tavoitteena on, että huoltajat ja henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen parhaaksi.

Esiopetusryhmät

Parkanossa esiopetusta järjestetään Kallion ja Kuttikallion päiväkodeissa sekä Kuttikallion alaisessa esiopetusryhmä Menninkäisessä Keskustan koululla.

Yhteystiedot

Kuttikallion ja Kallion päiväkotien

Hallinnollinen johtaja

Jaana Mansikkaviita

044 7865 511

jaana.mansikkaviita@parkano.fi

Kuttikallion Päiväkoti

Huvikummun esiopetusryhmä

044 7865 574

huvikumpu@parkano.fi

Esiopetus Menninkäinen

044 7865 571

esiopetus.menninkainen@parkano.fi

Kallion Päiväkoti

Kissankulman esiopetusryhmä

044 7865 547

kissankulma@parkano.fi