Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohankkeen ja Takakangas-Pihlajaharju tuulivoimahankkeen yleisötilaisuudet katsottavissa tallenteina

Torstaina 17.11. järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, jotka ovat molemmat katsottavissa tallenteina 30.11.2022 asti.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Kristiinankaupungin ja Nokian välille. 
Hankesivu: Kristiinankaupunki-Nokia – Fingrid Ympäristöhallinnon palvelussa: Ymparisto > Kristiinankaupunki-Nokia 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke
YVA-ohjelma on nähtävillä 4.11.-5.12.2022. Mielipiteet viimeistään 5.12. Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköisesti kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE (viitteenä PIRELY/1786/2022). 
Yleisötilaisuuden tallenne: ProspectumLIVE

 

Tuulivoimayhtiö Parkanon Tuuli Oy suunnittelee Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahanketta. Hankeyhtiö: Parkanon Tuuli – Parkanon Tuuli Oy (parkanontuulipuisto.fi)
Hankkeen YVA-selostus on nähtävillä 26.10.-27.12.2022. Mielipiteet YVA-selostuksesta viimeistään 27.12. Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE (viitteenä PIRELY/20035/2021). YVA-selostuksen materiaalit: Ymparisto > Parkanon Tuuli Oy:n Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahanke, Parkano
Tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 1.11.-30.11.2022. Mielipiteet kaavaluonnoksesta viimeistään 30.11. klo 15 Parkanon kaupungille sähköisesti kaupunki@parkano.fi tai postitse Parkanontie 37, 39700 PARKANO. Kaava-aineisto: Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos julkisesti nähtävillä | Parkanon Kaupunki
Yleisötilaisuuden tallenne: Parkanon Kaupunki – YouTube

Hulevesilaskutuksen vaikutusalue on laajentunut

Asiakkaille saapuneet hulevesilaskut ovat herättäneet paikoin hämmennystä ja saaneet puhelimet soimaan teknisellä osastolla.
Moni soittaja on sitä mieltä, että hänen tontiltaan ei tule kaupungin järjestelmiin sellaista vettä, josta hulevesimaksu pitäisi maksaa.
Hulevesimaksu ei kuitenkaan edellytä suoraa yhteyttä kaupungin sadevesiviemäriin, vaan esimerkiksi ojat ovat yhtä lailla osa järjestelmää.

Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue on määritetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa (103 b §) alueeksi, jolla sijaitsevia kiinteistöjä
kunnan hulevesijärjestelmä palvelee. Peruste kiinteistön kuulumiselle kunnan hulevesijärjestelmään voi olla myös kiinteistön hyötyminen
siitä, että kunta huolehtii järjestelmällään yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta.

Kuntaliiton ohjeessa asia on määritelty näin:

Hulevesien vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt,

– jotka johtavat hulevetensä tai osan hulevesistään kunnan hulevesijärjestelmään
– joilta voi johtua hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään joissakin olosuhteissa
– joita kunnan yleisten alueiden huleveden hallinta palvelee.

Parkanossa kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusaluetta on valtuuston päätöksellä joulukuussa 2021 laajennettu, ja nyt lähetetyt laskut perustuvat tähän päätökseen. Nykyinen vaikutusalue näkyy oheisesta kartasta, jossa violetilla on merkitty hulevesiviemäröinnin verkostoalue ja ruskealla huleveden vaikutusalue.

Parkanon hulevesijärjestelmän vuotuiset kustannukset ovat noin 80 000 euroa. Hulevesimaksuilla katettavia kustannuksia muodostuu esimerkiksi uudisrakentamisesta, saneerauksesta, mahdollisista vesihuoltolaitosten perimistä maksuista, hallintokuluista, käyttö- ja kunnossapitotöistä, suunnittelusta ja maa-alueiden osto- ja vuokrakuluista.

Huleveden laskuttaja muistuttaa, että kiinteistön omistajien tulee itse ilmoittaa mahdolliset kiinteistön omistajan vaihdokset kaupungille, jotta hulevesilaskutus kohdistuu oikein.

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat käsitelleet marras- joulukuulla 2021 teknisen lautakunnan esityksestä uuden hulevesijärjestelmän vaikutusalueen, sekä hulevesimaksun yksikköhinnan. Hulevesiverkoston vaikutusalueen määritys ja hulevesitaksan yksikköhinta oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022, mutta teknisen virheen vuoksi voimaantulopäivä ja myös vanhan taksan kumoaminen oli jäänyt pois esityksestä. Vanha hulevesitaksa oli vahvistettu vesihuoltotaksan yhteydessä 9.11.2015 § 76, toiminta hulevesien osalta on siirretty kaupungille 1.1.2019 alkaen.
Parkanon kaupunginvaltuusto 16.5.2022 § 3 on hyväksynyt nyt voimassa olevan / ensimmäistä kertaa laskutettavan laajemman hulevesijärjestelmän vaikutusalueen sekä hulevesimaksun yksikköhinnan  40€/ vuosi siten, että  ne tulevat voimaan takautuvasti  1.1.2022  alkaen ja kumonnut samalla vanhan 9.11.2015 § 76 hyväksytyn hulevesitaksan.

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Katso kartta huleveden vaikutusalueesta
Hulevesimaksun määrittäminen

 

 

Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä vuoden loppuun mennessä

Kaikkien elintarvikebiojätettä kompostoivien tulee tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle vuoden 2022 loppuun mennessä. Ilmoitus koskee kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajanasuntoja, kaikissa Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnassa.

Kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kompostoi vain puutarhajätettä tai kuivakäymäläjätettä. Jos aloittaa kompostoinnin ensi vuonna, siitä ehtii ilmoittaa myöhemmin. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta.

Kompostointi-ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa asioin.fi

Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos julkisesti nähtävillä

K U U L U T U S

TAKAKANGAS-PIHLAJAHARJU TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukainen tiedottaminen Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta.

Tällä kuulutuksella saatetaan otsikossa mainittu tuulivoimapuiston osayleiskaava-aineisto osallisten tiedoksi.

Parkanon kaupunginhallitus päätti 15.3.2021 §10 Parkanon Tuuli oy:n esityksestä käynnistää

oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Parkanon kaupungin luoteisosalle, Vatajan kylän ja Pirttijärven väliselle alueelle. Parkanon keskusta sijaitsee noin 15 kilometriä suunnittelualueesta kaakkoon. Kaavoitettava alue kattaa n. 2269 ha laajuisen alueen. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 21.1.-21.2.2022.

Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuistoon kuuluu tuulivoimaloiden lisäksi myös sisäinen tieverkosto, maakaapelit ja sähköasema. Tavoitteena on mahdollistaa 12 kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä olevan tuulivoimalan rakentaminen. Yksittäisen voimalan teho on enintään 10 MW ja tuulivoimahankkeen kokonaisteho on enintään 120 MW.

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena

MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen alueen luonto-olosuhteiden erityispiirteet huomioiden sekä vähentää rakentamisen mahdollisia kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Hankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään YVA-menettelyssä. Tavoitteena on, että kaavoitusmenettely etenee samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa.

Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimaosayleiskaavan luonnos sekä kaavamääräykset ja kaavaselostus liitteineen pidetään julkisesti nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA:n 30 § mukaisesti 1.11.-30.11.2022 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä

Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Kaava-aineistoa koskevat mielipiteet tulee jättää 30.11.2022 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteeseen kaupunki@parkano.fi.  Kirjalliset mielipiteet toimitetaan osoitteeseen; Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Hankkeen YVA-selostuksen sekä laadittavan tuulivoimaosayleiskaavan luonnosaineiston nähtävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus järjestetään torstaina 17.11.2022 klo 17.30–19.30. Parkanon kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuus järjestetään hybridimuotoisena, joten siihen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. Osallistumislinkki tulee saataville kunnan verkkosivuille.

Lisätietoja antavat kaupungin ja kaavaa laativan konsultin yhteyshenkilöt.

Yhteystiedot;

Tekninen johtaja Mika Haanpää, puh 044 7865 603, mika.haanpaa@parkano.fi

Maankäyttö- ja kaavoituspäällikkö Erkki Salomäki, puh 044 7865 610, erkki.salomaki@parkano.fi

Osoite: Parkanon kaupunki, Parkanontie 37, 39700 PARKANO, kaupunki@parkano.fi

Hanketoimija, projektipäällikkö Jukka Rönnlund puh 040 577 7568, jukka.ronnlund@ethawind.com

Osoite: Etha Wind, Vaasanpuistikko 14 B11, 65100 VAASA, www.parkanontuulipuisto.fi

Kaavakonsultti, DI Timo Huhtinen, puh 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.fi

Osoite: Sitowise Oy, Linnoitustie 6, 02600 ESPOO, www.sitowise.com

Tekninen lautakunta

Kaavakartta_2022_10_07

Kaavaselostus_Takakangas_OYK_2022_

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Takakangas-Pihlajaharju_

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteen vastineet

Meluselvitys

Välkeselvitys

Havainnekuvaraportti

Parkanon_potentiaalisten_tuulivoima-alueiden_maisemaselvitys_2022

Parkanon_potentiaalisten_tuulivoima-alueiden_näkymäalueanalyysi_2022

Takakangas-Pihlajaharju_YVA-selostus_2022_09_28

YVA-selostuksen liitteet;

Vaikutukset_maisemaan_ja_rakennettuun_kulttuuriymparistöön

Vaikutukset-arkeologiseen_kulttuuriperintöön

Vaikutukset_ihmisiin_ja_yhteiskuntaan

Asukaskyselyn_yhteenveto

Vaikutukset_viestintayhteyksiin_ja_tutkien_toimintaan

Vaikutukset_liikenteeseen

Vaikutukset_maa-_ja_kallioperään

Vaikutukset_pohjavesiin

Vaikutukset_pintavesiin_ja_kalastoon

Vaikutukset_luonnonvaroihin

Vaikutukset_ilmastoon_ja_ilmanlaatuun

Vaikutukset_maankäyttoon_ja_yhdyskuntarakenteeseen

YVA-ohjelmalausunnon_huomioon_ottaminen

Luontotyyppi-_ja_kasvillisuusselvitys_2021-2022

Pesimälinnustoselvitys_2021

Syysmuuttoselvitys_2021

Kevätmuuttoselvitys_2022

Pöllöselvitys_2022

Soidinpaikka-_ja_liito-oravaselvitys_2022

Viitasammakko-_ja_lepakkoselvitys_2021

Suurpeto-_ja_metsäpeuraselvitys_2021-2022

Natura-esiarvio_Suomijarvi-Häädetkeidas

Natura-arvio_Rengassalo-Raatosulkonneva-Kaidatvedet

Arkeologinen_inventointi_2022

Meluselvitys_2022

Välkeselvitys_2022

Hiilikädenjalkilaskenta_2022

Havainnekuvaraportti

Parkanon_potentiaalisten_tuulivoima-alueiden_maisemaselvitys_2022

Parkanon_potentiaalisten_tuulivoima-alueiden_näkymaalueanalyysi_2022

 

Huom. Mikäli tietyt aineistot ylläolevassa tiedostossa ovat liian epätarkkoja, voit

katsoa alla olevasta linkistä tarkemmat liitteet.

Dynasty tietopalvelu : Parkanon kaupunki (oncloudos.com)