Rakennusvalvonnan tiedote kiinteistöjen omistajille

Laajarunkoisen rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden lakisääteinen arviointi.
Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa laajarunkoiseen rakennukseen,
jota käytetään sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai
vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan
kokoontumiseen taikka eläinsuojana ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit:

Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on
vähintään 1000 m²; ja

Kattokannattajat ovat:
– tehdasvalmisteiset, joiden jänneväli on vähintään 18 m; tai
– paikalla valmistetut, joiden jänneväli on vähintään 15 m.

Maneesi, jonka jänneväli on vähintään edellä mainitun suuruinen pinta-alasta
riippumatta.

Laissa säädetään rakennuksen omistajan velvollisuudesta huolehtia, että ennen
lain voimaantuloa rakennusluvan saaneen rakennuksen turvallisuus on arvioitu
asiantuntijan toimesta. Toimenpiteiden aikataulu ja muut huomioitavat seikat
ilmenevät oheisesta tiedotteesta.

Lisätietoja aiheesta antaa
rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen  p. 044 7865 651

 

Vaikuta perhepalveluihin

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne muodostavat lasten ja perheiden tarpeita nykyistä paremmin vastaavan kokonaisuuden. Uudistuksen tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja vahvistaa heidän omia voimavarojaan. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

 

Tiedote Parkanon keskustan koulun oirekartoituksesta

Parkano 25.5.2015

TIEDOTE PARKANON KESKUSTAN KOULUN OIREKARTOITUKSESTA

Tuula Putus, IndoorAid, raportoi keväällä tehdystä Keskustan alakoulun oirekartoituksesta henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille Parkanossa 24.5.2016. Oirekartoitus liittyy koulun sisäilmatilanteen seurantaan sen jälkeen, kun kouluun tehtiin mittava sisäilmaremontti 2014-2015. Alla prof. Putuksen tiedotteessa on yhteenveto keskeisistä havainnoista.

Kyselyn yhteenveto ja tiedot

Parkanon Keskuskoulun seurantakysely tehtiin huhtikuussa 2016. Oppilaskyselyyn vastasi
lähes 80 % koulun oppilaista, mikä tekee tuloksista varsin luotettavia.

Oppilaiden terveydentila on vähitellen palaamassa kohti normaalia. Edelleen on viitteitä
terveyshaitasta yleisessä terveydentilassa. Kuluneen lukuvuoden aikana terveydentila on huonontunut yli 20 %:lla, mutta osalla vastaajista terveydentila on vastaavasti parantunut seurannan aikana.

Koettuja sisäilmahaittoja olivat mm. tunkkaisuus ja riittämättömältä tuntuva ilmanvaihto. Mikrobiperäisiä hajuja raportoitiin jonkin verran, mutta viemärin hajun havainnot olivat erittäin yleisiä ja niihin sopien raportoitiin vatsatauteja, päänsärkyä ja väsymystä. Viemärikaasuista rikkivety ja metaani
sekä merkaptaanit ja ammoniakki ovat terveyteen haitallisesti vaikuttavia yhdisteitä. Viemärijärjestelmän mahdolliset vuodot, lattiakaivojen reunusten tiiviys sekä putkikanaalien ja läpivientien tiivistykset on syytä tarkistaa.

Oireprofiilissa viikoittain tai useammin oireilevien määrä on enää 5-10 %-yksikköä tavanomaista
korkeampi. Infektiosairauksissa ei ole enää homealtistukseen viittaavaa. Kroonisissa oireissa raportoidaan lähinnä päänsärkyä ja väsymystä tavanomaista enemmän. Astmaa on normaali määrä ja muita allergiasairauksia vähemmän kuin saman ikäisessä koululaisväestössä.

Henkilökunnalla oireet jatkuvat korjauksista huolimatta, ja myös infektioita ja poissaoloja on
tavanomaista enemmän.

Rakennuksen käyttäjien terveysseuranta on edelleen tarpeen.

Lisätiedot:

Prof. Tuula Putus,
IndoorAid

puh 0400-671517

Keskustan koulun
rehtori Kimmo Vesanto

puh. 044 7865 521