Asemakaavaehdotus nähtävillä (9.) Haukkalan kaupunginosassa

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaava (9.) Haukkalan kaupunginosassa.

Alue sijaitsee valtatie 3:n ja 23 risteysalueen kaakkoispuolella Villenpolku –nimisen yksityistien varrella, rajoittuen eteläosastaan Parkanonjärveen. Etäisyyttä keskustaan on n. 2-3 km.

Kaavoitustyö on käynnistetty Parkanon kaupungin aloitteesta hankkimansa lisämaan kaavoittamiseksi.

Alue on pääosin avaraa peltoaluetta. Alueella on yksi yksityisomistuksessa oleva tila, jolla sijaitsee omakotitalo talousrakennuksineen. Kaava-alue on n. 12 ha. Alueen eteläpään länsipuolella sijaitsee Haukkalan ensimmäinen ja ainoa kaava-alue.

Kaava-alue muodostuu tiloista Kielomäki, kiinteistötunnus 581-405-3-52 ja Haukkala, kiinteistötunnus 581-405-3-53.

Asemakaavalla muodostuu erillispientalojen (AO) korttelit 9003-9005, toimitilarakennusten korttelialue (KTY) 9006 sekä lähivirkistys (VL)- ja Villenpolku –nimistä kaavatiealuetta.

Asemakaavaehdotus sekä -selostus ja  osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 65 § ja  MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 6.11. – 5.12.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ylläolevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044 786 5601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 5.12.2018 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Asemakaavaehdotus

Asemakaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Luontoselvitys

Luontoarvokartta

Muinaisjäännösinventointi

 

 

Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaavan muutosluonnos nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaavan muutos Parkanon Linnankylässä, Linnanjärven pohjoispäässä.  Etäisyyttä Parkanon keskustaan on  n. 16-17 km. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1997 vahvistettu Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaava.

Ranta-asemakaavan muutosluonnoksen kohteena on osa Valli– nimistä tilaa, kiinteistötunnus 581-411-3-124. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,900 hehtaaria.

Kaavan muutosluonnoksen tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että tilasta tulee vakituisen asunnon rakennuspaikka. Tällä hetkellä alueella on lomarakennustontti sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaavamuutoksella muodostuu erillispientalojen (AO) kortteli 3 tontti 1.

Ranta-asemakaavan muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus pidetään MRL:n 63 § ja MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 6. – 19.11.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 19.11.2018 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Tekninen lautakunta

Ranta-asemakaavan muutosluonnos

Asemakaavamerkinnät

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

 

 

 

Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 5075

Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 5075

Parkanon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 24.10.2018 §152 vähäisen asemakaavan muutoksen vireille tulosta Parkanon kaupungin 5. kaupunginosassa (Pahkala) korttelissa 5075 tontilla 1, sekä valmisteluvaiheen maanomistajien kuulemisesta.

Vähäisellä kaavamuutoksella (MRA 27§) osoitetaan korttelin 5075 tontin 1 muodostuminen tonteiksi 2 ja 3. Asemakaavamuutoksella toteutetaan kauppakirjassa (24.3.2018) mainitun kaupan kohteen toteutuminen pinta-alan ja rajamittojen mukaisesti. Muutoksessa siirretään tonttien välistä rajaa itään noin 4 metriä. Lisäksi rakennusalueiden rajat tarkistetaan vastaamaan tontilla olevien rakennusten sijaintia.

Mahdolliset mielipiteet (MRA 30§) tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna 19.11. 2018 mennessä osoitteeseen; Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla  kaupunki@parkano.fi

Liitteenä asemakaavan muutosehdotus.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh. 044-7865601 ja maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki puh. 0447865610.

Tekninen lautakunta

Kaavamuutosehdotus

Kaavamääräykset

Voimassa-oleva-asemakaava AM92

Sijaintikartta

 

Asukkaille ja henkilöstölle suunnattu Pirkanmaa2021-verkkosivusto on julkaistu

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä kertova www.pirkanmaa2021.fi-verkkosivusto on julkaistu. Sivustolla kerrotaan yleistajuisesti perustietoa Pirkanmaa2021-uudistuksesta erityisesti Pirkanmaan asukkaille ja uuteen maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle.

Sivustolla julkaistaan uudistukseen liittyvän perustiedon lisäksi mm. uutisia ja videoita. Sieltä löytyy myös vastauksia kysymyksiin maakunta- ja sote-uudistuksesta, muutosvalmistelusta sekä henkilöstön siirtymisestä maakunnan palvelukseen. Lisää kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@pirkanmaa.fi. Sivuston tietoja päivitetään ja täydennetään muutosvalmistelun edetessä.

Pirkanmaa2021-uudistuksen valmisteluun liittyvät työryhmien kokousaineistot ja raportit ovat jatkossakin entisellä paikalla Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistus
twitter, facebook, instagram, youtube: @pirkanmaa2021
www.pirkanmaa2021.fi