Parkanolaiset ovat tyytyväisiä kotikaupunkiinsa

Parkanon selkeimpiä vetovoimatekijöitä ovat liikenteellinen saavutettavuus ja turvallisuus. Tämä käy ilmi seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta, jota kaupunginhallitus käsittelee tänään strategiaseminaarissaan. Myös asuinympäristö, kaupalliset palvelut, ilmapiiri ja fiilis sekä keskustan viihtyisyys ja vireys saavat kuntalaisilta paremmat arvioit kuin muut seutukaupungit keskimäärin saavat asukkailtaan.

Parkanolaiset kunnostautuivat niin hienosti kyselyyn vastaamisessa, että Parkano oli kaikista 55 seutukaupungista vastaamisessa kolmanneksi aktiivisin.

Asumiseen liittyen parkanolaisten mielestä kotikaupungissa ovat parasta palvelut, luonto, edullisuus, rauhallisuus ja turvallisuus. Tämä käy ilmi erityisesti tutkimuksen avoimista vastauksista. Yrittämiseen liittyvistä asioista arvostetaan yritysten määrää, yhteistyötä ja liikenneyhteyksiä. Matkailussa ylivoimaisesti eniten nousee esiin luonto, erityisesti vesistöt.

Jotta kaupunki pysyisi tulevaisuudessakin houkuttelevana on parkanolaisten mielestä huolehdittava ensisijaisesti työpaikoista, palveluista ja koulutusmahdollisuuksista.

Parannettavaa tutkimus osoittaa Parkanon vetovoimassa erityisesti matkailutarjonnalle, koulutusmahdollisuuksille ja persoonalliselle erottuvuudelle.

Yleisesti vetovoimatutkimus osoitti, että seutukaupungeissa asuu kotipaikkakuntaansa tyytyväisiä kaupunkilaisia. Sujuva elämä toteutuu, eli asukkaat ovat tyytyväisiä palveluihin, jotka ovat helposti saavutettavissa niin lapsiperheille kuin ikääntyvillekin.

Innolink Oy toteutti tutkimuksen sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019. Vastauksia saatiin noin 12 800. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat oman seutunsa talous- ja palvelukeskittymiä, mutta eivät maakuntakeskuksia.

Lisätietoa: Kuntaliiton tiedote

Lastentarhanopettajan toimi (3kpl) 1.8.2019 alkaen toistaiseksi, hakuajan jatkaminen

Parkanon kaupungin sivistystoimessa haettavana olleiden 3 lastentarhanopettajan toimen hakuaikaa jatketaan.

Toimet täytetään 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta kehittämisestä ja johtamisesta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toistaiseksi toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 14.4.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Aiemmin toimia hakeneiden hakijoiden hakemukset otetaan huomioon.

 

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

 

Parkanossa 15.3.2019                                                                         Sivistystoimi

Haku varhaiskasvatukseen toimintakaudeksi 2019-2020

PARKANON KAUPUNKI                                          ILMOITUS

Sivistyslautakunta                                                   14.3.2019 

 

HAKU VARHAISKASVATUKSEEN TOIMINTAKAUDEKSI 2019–2020                  

Varhaiskasvatus on ns. jatkuvan haun alaista. Varhaiskasvatusta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen toivottua hoidon alkamisajankohtaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opinnoista, joiden alkamisajankohta ei ole ollut ennakoitavissa, tulee paikkaa hakea mahdollisimman pian, viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamisajankohtaa.

Varhaiskasvatusta tarjotaan Kallion päiväkodissa 3-5-vuotiaille lapsille, Kuttikallion päiväkodissa 1-5-vuotiaille sekä perhepäivähoidossa 1-5-vuotiaille lapsille.

Toimintakauden alkaessa 1.8.2019 vapautuvia paikkoja haetaan keväällä 14.4.2019 mennessä.

Myös paikan vaihdosta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake.

 

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN TEHDÄÄN SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA, JOKA LÖYTYY PARKANON KAUPUNGIN NETTISIVUILTA KOHDASTA LOMAAKKEET. MAHDOLLISET HAKEMUKSEN LIITEET (mm. perheiden tulotiedot) TOIMITETAAN KAUPUNGINTALOLLE KOULUTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 14.4.2019 MENNESSÄ.

 Lisätietoja saa puh. 044-7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi, 044-70865 511, jaana.mansikkaviita@parkano.fi, 044-7865 503 sari.niemi@parkano.fi

 Parkanossa 14.3.2019                                                                         Sivistyslautakunta

Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 4050 nähtävillä

Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 4050

Parkanon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 13.2.2019 § 12 vähäisen asemakaavan muutoksen vireilletulosta Parkanon kaupungin 4. kaupunginosassa (Kallio)

korttelissa 4050 koskien tonttia 2 ja 10, sekä valmisteluvaiheen maanomistajien kuulemisesta.

Vähäisellä kaavamuutoksella (MRA 27§) osoitetaan korttelin 4050 tonttien 2 ja 10 muodostuminen tontiksi 11. Asemakaavamuutoksella poistetaan tonttien 2 ja 10 välinen raja. Lisäksi rakennusalueiden rajat tarkistetaan, jolla uudisrakennusten sijoittuminen tontille helpottuu.

Mahdolliset mielipiteet (MRA 30§) tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna

11.3. 2019 mennessä osoitteeseen, Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla  kaupunki@parkano.fi

Liitteenä asemakaavan muutosehdotus ja kaavamääräykset.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh. 044-7865601 ja maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki puh. 0447865610.

Tekninen lautakunta

Vähäinen-muutosehdotus-4050

Kaavamääräykset-4050

Sijaintikartta

 

Soljanlahden ranta-asemakaavan muutosluonnos nähtävillä

 K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Soljanlahden ranta-asemakaavan muutos Parkanon Vahojärvellä, Vahojärven pohjoispäässä. Etäisyyttä Parkanon keskustaan on  n. 20 km. Kaavamuutoksen laadinnan kohteena on osa Soljanlahti -nimistä tilaa, kiinteistötunnus 581-435-8-33. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1989 vahvistettu Soljanlahden ranta-asemakaava. Muutosalueilla ei ole rakennuksia ja ne ovat olleet metsätalouskäytössä. Pinta-ala on yhteensä n. 2,1 ha.

Kaavoitustyö on aloitettu maanomistajan aloitteesta.

Korttelissa 8 on kaksi lomarakennuspaikkaa ja korttelissa 5 on yksi lomarakennuspaikka. Tavoitteena on siirtää korttelissa nro 8 olevat tontit korttelin nro 5 länsipuolelle. Kortteli nro 8 alue muutetaan lähivirkistysalueeksi.

Muutos toteutetaan, jotta tontit saadaan maisemaltaan ja ilmansuunnaltaan paremmalle paikalle. Kaavan alkuperäinen sisältö säilyy muutoin ennallaan.

Ranta-asemakaavan muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus pidetään MRL:n 63 § ja MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 26. 2 – 11.3.2019 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 11.3.2019 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Tekninen lautakunta

Ranta-asemakaavan-muutosluonnos

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus