Saaresjärven rantaosayleiskaavan muutosehdotus julkisesti nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Saaresjärven rantaosayleiskaavan muutos.

Suunnittelualue sijaitsee Parkanon Saaresjärven kaakkoisosassa noin 9 kilometriä linnuntietä itään Parkanon keskustasta.  

Rantaosayleiskaavan muutos koskee  kiinteistöjä Vahojärven valtionmaa (osa) 581-893-1-5 ja Lomasaari RN:o 8:346.

Rantaosayleiskaavan muutoksella muodostuu loma-asuntojen aluetta (RA) sekä retkeily- ja ulkoilualuetta (VR).

Rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa voimassa olevan yleiskaavan mukainen RA-rakennuspaikka siten, kuin se lohkomistoimituksessa on suunnittelualueella muodostettu kiinteistöllä Lomasaari 8:346. Rakennuspaikan rakennusoikeus osoitetaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Rantaosayleiskaavamuutos on pääasiassa tekninen ja vaikutuksiltaan vähäinen.

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä vaikutuksia.

 

Saaresjärven rantaosayleiskaavan muutosehdotus, kaavamääräykset ja kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti 25.11. – 30.12.2022 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja:    Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh 0400 858101   pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi  

                            Maankäyttö- ja kaavoituspäällikkö Erkki Salomäki, puh 044 7865610  erkki.salomaki@parkano.fi

                            Parkanon kaupunki: https://www.parkano.fi/category/uutiset/

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Selostuksen liite 1)

Kaavakartta ja määräykset (Selostuksen liite 2)

Lausunto kaavamuutoksen luontoarvoihin (Selostuksen liite 3)

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 30.12.2022 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Tekninen lautakunta

Mäntylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennusluonnos julkisesti nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Mäntylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus. Kaavoituksen kohteena oleva alue sijaitsee n. 15 km etäisyydellä Parkanon keskustasta, Linnanjärven itärannalla.  Kaavamuutoksen laadinnan kohteena on osa tiloista Mäntymäki RN:o 6:78 ja Ellulandia RN:o 6:88. Muutosalueen pinta-ala on noin 13 ha.

Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on tarkistaa rakennusoikeuden määrää ja huomioida tilojen tuleva rakennustarve.

Talouskeskuksen kaavan mukainen rakennusoikeus on käytetty. Kaavaa on tarpeen muuttaa, jotta suunnitteilla olevat rakennushankkeet saadaan toteutettua.

Muutosalueen rantaviivan pituus on noin 350 m.

Mäntylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennusluonnos, kaavamääräykset ja kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n ja MRA:n 30 §  25.11. – 30.12.2022 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja:  Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/RI Heikki Havanka, puh. 040 8339275, havanka@havanka.fi

                          Maankäyttö- ja kaavoituspäällikkö Erkki Salomäki, puh 044 7865610,   erkki.salomaki@parkano.fi

                          Parkanon kaupunki:  https://www.parkano.fi/category/uutiset/

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Kaavatilasto

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 30.12.2022 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Tekninen lautakunta

Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohankkeen ja Takakangas-Pihlajaharju tuulivoimahankkeen yleisötilaisuudet katsottavissa tallenteina

Torstaina 17.11. järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, jotka ovat molemmat katsottavissa tallenteina 30.11.2022 asti.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Kristiinankaupungin ja Nokian välille. 
Hankesivu: Kristiinankaupunki-Nokia – Fingrid Ympäristöhallinnon palvelussa: Ymparisto > Kristiinankaupunki-Nokia 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke
YVA-ohjelma on nähtävillä 4.11.-5.12.2022. Mielipiteet viimeistään 5.12. Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköisesti kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE (viitteenä PIRELY/1786/2022). 
Yleisötilaisuuden tallenne: ProspectumLIVE

 

Tuulivoimayhtiö Parkanon Tuuli Oy suunnittelee Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahanketta. Hankeyhtiö: Parkanon Tuuli – Parkanon Tuuli Oy (parkanontuulipuisto.fi)
Hankkeen YVA-selostus on nähtävillä 26.10.-27.12.2022. Mielipiteet YVA-selostuksesta viimeistään 27.12. Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE (viitteenä PIRELY/20035/2021). YVA-selostuksen materiaalit: Ymparisto > Parkanon Tuuli Oy:n Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahanke, Parkano
Tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 1.11.-30.11.2022. Mielipiteet kaavaluonnoksesta viimeistään 30.11. klo 15 Parkanon kaupungille sähköisesti kaupunki@parkano.fi tai postitse Parkanontie 37, 39700 PARKANO. Kaava-aineisto: Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos julkisesti nähtävillä | Parkanon Kaupunki
Yleisötilaisuuden tallenne: Parkanon Kaupunki – YouTube

Hulevesilaskutuksen vaikutusalue on laajentunut

Asiakkaille saapuneet hulevesilaskut ovat herättäneet paikoin hämmennystä ja saaneet puhelimet soimaan teknisellä osastolla.
Moni soittaja on sitä mieltä, että hänen tontiltaan ei tule kaupungin järjestelmiin sellaista vettä, josta hulevesimaksu pitäisi maksaa.
Hulevesimaksu ei kuitenkaan edellytä suoraa yhteyttä kaupungin sadevesiviemäriin, vaan esimerkiksi ojat ovat yhtä lailla osa järjestelmää.

Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue on määritetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa (103 b §) alueeksi, jolla sijaitsevia kiinteistöjä
kunnan hulevesijärjestelmä palvelee. Peruste kiinteistön kuulumiselle kunnan hulevesijärjestelmään voi olla myös kiinteistön hyötyminen
siitä, että kunta huolehtii järjestelmällään yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta.

Kuntaliiton ohjeessa asia on määritelty näin:

Hulevesien vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt,

– jotka johtavat hulevetensä tai osan hulevesistään kunnan hulevesijärjestelmään
– joilta voi johtua hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään joissakin olosuhteissa
– joita kunnan yleisten alueiden huleveden hallinta palvelee.

Parkanossa kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusaluetta on valtuuston päätöksellä joulukuussa 2021 laajennettu, ja nyt lähetetyt laskut perustuvat tähän päätökseen. Nykyinen vaikutusalue näkyy oheisesta kartasta, jossa violetilla on merkitty hulevesiviemäröinnin verkostoalue ja ruskealla huleveden vaikutusalue.

Parkanon hulevesijärjestelmän vuotuiset kustannukset ovat noin 80 000 euroa. Hulevesimaksuilla katettavia kustannuksia muodostuu esimerkiksi uudisrakentamisesta, saneerauksesta, mahdollisista vesihuoltolaitosten perimistä maksuista, hallintokuluista, käyttö- ja kunnossapitotöistä, suunnittelusta ja maa-alueiden osto- ja vuokrakuluista.

Huleveden laskuttaja muistuttaa, että kiinteistön omistajien tulee itse ilmoittaa mahdolliset kiinteistön omistajan vaihdokset kaupungille, jotta hulevesilaskutus kohdistuu oikein.

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat käsitelleet marras- joulukuulla 2021 teknisen lautakunnan esityksestä uuden hulevesijärjestelmän vaikutusalueen, sekä hulevesimaksun yksikköhinnan. Hulevesiverkoston vaikutusalueen määritys ja hulevesitaksan yksikköhinta oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022, mutta teknisen virheen vuoksi voimaantulopäivä ja myös vanhan taksan kumoaminen oli jäänyt pois esityksestä. Vanha hulevesitaksa oli vahvistettu vesihuoltotaksan yhteydessä 9.11.2015 § 76, toiminta hulevesien osalta on siirretty kaupungille 1.1.2019 alkaen.
Parkanon kaupunginvaltuusto 16.5.2022 § 3 on hyväksynyt nyt voimassa olevan / ensimmäistä kertaa laskutettavan laajemman hulevesijärjestelmän vaikutusalueen sekä hulevesimaksun yksikköhinnan  40€/ vuosi siten, että  ne tulevat voimaan takautuvasti  1.1.2022  alkaen ja kumonnut samalla vanhan 9.11.2015 § 76 hyväksytyn hulevesitaksan.

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Katso kartta huleveden vaikutusalueesta
Hulevesimaksun määrittäminen