Jätehuolto

Kierrättäminen kannattaa

Parkanon kaupunki kuuluu kokonaan järjestetyn jätehuollon piiriin. Taajama-alueella tulee kiinteistöllä olla jäteastia. Haja-asutusalueella kiinteistöt maksavat vuosimaksun ja talousjätteet viedään aluekeräyspisteisiin. Myös omaa jäteastiaa voi käyttää Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hyväksymissä tapauksissa.

Myös haja-asutusalueen umpi- ja saostuskaivojen lietteiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä.

Parkanon kaupunki on Pirkanmaan jätehuolto Oy:n osakaskunta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan jätteen osalta jätteen keräyksestä, kuljetuksesta, laskutuksesta ja jäteneuvonnasta.

Kompostointi-ilmoitus

Kaikkien elintarvikebiojätettä kompostoivien tulee tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle vuoden 2022 loppuun mennessä. Ilmoitus koskee kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajanasuntoja, kaikissa Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnassa. Kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kompostoi vain puutarhajätettä tai kuivakäymäläjätettä. Jos aloittaa kompostoinnin ensi vuonna, siitä ehtii ilmoittaa myöhemmin. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta.

Kompostointi-ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa asioin.fi

Halutessasi voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää sen alueelliselle jätehuoltolautakunnalle. kompostointi-ilmoituslomake  

Yhteystiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, p. (03) 240 5110 hoitaa kunnan järjestelmän jätteenkuljetuksen 17 Pirkanmaan kunnassa.

Alueellinen jätehuoltolautakunta hoitaa 17 kunnan jätehuollon viranomaistehtävät.

Parkanon kaupungin vastuualueen esimies, kunnallistekniikan päällikkö Kari Santikko,
p. 044 7865 605  kari.santikko@parkano.fi

Jätehuollon valvonta kunnassa  ympäristötarkastaja,  p. 044 7865 650

Romuajoneuvot

Romuajoneuvosta tai hylätystä ajoneuvosta voi ilmoittaa:

  • yleisen tien osalta Tiehallinnolle: tienkäyttäjän linja 0200-2100
  • katujen, yksityisteiden ja yksityisten alueiden osalta kaupungin tekniselle osastolle:
    (03) 4433 631 tai 044 7865 631
  • liikenneturvallisuutta vaarantavan ajoneuvon osalta poliisille: 112

Jätevesiasetusten edellyttämät toimenpiteet toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä

Asetus edellyttää, että jos kiinteistö sijaitsee enintään 100m  päässä vesistöstä tai merestä tai pojavesialueella on  järjestelmä kunnostettava  31.10.2019  mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta luvanvaraista remonttia, tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä. Uudisrakennusten ja peruskorjattavien rakennusten osalta jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee tehdä heti asetuksen vaatimaan tasoon.

Luvat ja neuvonta järjestelmien rakentamiseen rakennustarkastaja, puh 044 7865 651.
Valvonta ja neuvonta  ympäristötarkastaja, puh.  044 7865 650

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Ympäristönsuojelulaki

Ei-viemäriin