Päihdepalvelut

Parkano-Kihniön alueella toteutettava päihdetyö on pääsääntöisesti avohoitoa. Avohoidolla tarkoitetaan yksilötapaamisia sekä pari-, perhe- ja verkostotapaamisia. Avohoidon palveluita järjestetään yhteistyössä mm. aikuissosiaalityön, päihdehoitajan, psykiatrisen poliklinikan ja terveyskeskuksen kanssa.

Ympärivuorokautisen katkaisuhoidon tarpeessa tai akuuteissa psyykkisissä kriisitilanteissa hakeudutaan suoraan terveyskeskukseen.

Avohuollon päihdepalveluita tuottaa Kolmostien Terveys Oy.

Lisätietoja ja henkilökohtaisen ajanvarauksen päihdehoitajalle voit tehdä numerosta 044 786 5751, varmimmin puhelinaikana ma-pe klo 12.00-12.30.

Taloudellinen tuki

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017 alkaen. Lisätietoa Kelan asioinnista

Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä tai perheellä, jonka omat tulot tai varat eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeen-tuloon. Jokaisella on ensisijaisesti velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan esimerkiksi ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen vähintään välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Ennen sen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet saada muita sosiaaliturvaetuuksia, kuten työmarkkinatukea, asumistukea ja opintotukea. Tuen tarkoituksena on myös edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä.

Kaupunki tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, tulee sinulla olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.

  • Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan.
  • Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada esim. asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia.

Sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä.
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomake

Kansalaisaloite.fi -palvelussa on julkaistu aloite toimeentulotuen saajan kohtelusta liittyen vahingonkorvauksiin:  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6035

Lisätietoja toimeentulotuesta puhelinaikana ma-pe klo 9:00-9:30:

Sosiaaliohjaaja 044 786 5219

Sosiaaliohjaaja 044 786 5320

Sosiaalityöntekijä 044 786 5317

Sosiaalipalvelusihteeri 044 786 5322

Talous- ja velkaneuvonta

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

Lähimpänä olevat oikeusaputoimistot ja yhteystiedot ovat 1.1.2019:

Satakunnan oikeusaputoimisto (Vanha virastotalo, 3 krs)
Keskuskuskatu 42
38700 Kankaanpää
puh 029 566 0407
satakunta.velkaneuvonta@oikeus.fi

Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Häkilänpolku 1 (2 krs)
33100 Tampere
puh 029 566 0715
pirkanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi-verkkosivuilta oikeusapuvalikosta eli osoitteesta:
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

Talous- ja velkaneuvonnan palvelun pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Lisää talous- ja velkaneuvonnan palveluista www.talousjavelkaneuvonta.fi

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tukee aikuisväestön sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa ongelmissa. Aikuissosiaalityö auttaa asiakkaita asumiseen, työllistymiseen ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvissä asioissa. Aikuissosiaalityön palvelut on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille.

Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä, mm., jos

  • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
  • olet työtön ja tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin (esim. kuntouttavaan työtoimintaan) liittyvissä asioissa
  • sinulla on ongelmia asumisessa
  • mielenterveys- tai päihdeongelmat haittaavat elämääsi
  • sinulla on taloudenhoidollisia ongelmia
  • olet kohdannut äkillisen kriisin, esimerkiksi erotilanteesta johtuen
  • tarvitset sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Lisätietoja ja henkilökohtaisen ajanvarauksen sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle voit tehdä puhelinaikana ma-pe klo 9.00-9.30:
Sosiaalityöntekijä 044 786 5317
Sosiaaliohjaaja 044 786 5320, sosiaaliohjaaja 044 7865 219

Vammaispalvelut

Parkanon kaupunki järjestää vammaispalvelut Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin muodostamalla yhteistoiminta-alueella yhteistyössä Kolmostien Terveys Oy:n kanssa.

Linkki Kolmostien Terveys Oy:n tuottamien vammaispalvelujen verkkosivulle

Lisätietoja ja henkilökohtaisen ajanvarauksen sosiaaliohjaajalle Parkanon sosiaalitoimistoon voit tehdä numerosta 044 786 5316, varmimmin puhelinaikana ma-pe klo 9.00-9.30.

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja tukitoimet, jotka kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle ihmiselle.

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisen henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat omatoimista suoriutumista.

Vammaiselle henkilölle laaditaan yhteistyössä työntekijän ja asiakkaan kanssa henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Siinä selvennetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja.

Vammaispalvelulain mukaan palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla hakemuksella. Hakemuksia saa sosiaalitoimistosta. Hakemuksen voi myös itse tulostaa Lomakkeet-verkkosivulta ja toimittaa sosiaalitoimistoon. Mukaan liitetään lääkärintodistus ja/tai muu terveydenhuollon asiantuntijan antama lausunto.

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö 

Kehitysvammapalvelut

Palveluita järjestetään lähinnä oman alueen kehitysvammaisille asiakkaille ja ne perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), mutta myös muu sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö säätelee toimintaamme. Pääsääntöisesti asiakkuus edellyttää kehitysvammadiagnoosin. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma, jotka määrittelevät tarkemmin palveluiden sisältöä.

Sosiaalipalvelut

Parkanon kaupunki järjestää sosiaalipalvelut Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin muodostamalla yhteistoiminta-alueella yhteistyössä Kolmostien Terveys Oy:n kanssa.

Käyntiosoitteet

Parkanon sosiaalitoimisto
Parkanontie 37

Kihniön sosiaalitoimisto
Kihniöntie 46
Vastaanottoaika tiistaisin klo 12-15

Sosiaalityön päällikkö

Jenni Halava
puh. 044 786 5321

Virka-aikana (klo 8-16) kiireellisissä sosiaalihuollon asioisssa yhteys Parkanon kaupungin neuvontaan puh. 03 44331
Virka-ajan ulkopuolella
kiireellisissä sosiaalihuollon asioissa yhteys hätänumeroon 112.