Palveluohjaus

 

Parkanon ikäihmisille suunnatuilla palveluilla pyrimme tukemaan ikäihmisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Ikäihmisiä ja heidän omaisiaan tuetaan ennaltaehkäisevillä sekä yksilöllisesti arvioiduilla hoito- ja hoivapalveluilla. Ensisijaisena tavoitteena ikäihmisten palveluissa pyrimme asiakkaiden omatoimisuuden lisäämiseen ja säilyttämiseen sekä tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Vanhuspalveluiden tuottamisesta vastaa Kolmostien terveys.

Vanhustyön asiantuntijat:

 • Parkanossa Tuija Vainionpää puh. 044 7865342, puhelinaika ma-to klo 9-10
 • Kihniöllä Tanja Mustajärvi puh. 044 7865775, puhelinaika ma-to klo 9-10
 • toimipiste Parkanon kaupungintalolla
 • Vanhuspalveluiden viranhaltijatehtävät Parkanon ja Kihniön sote-yhteistoiminta-alueella

 

Palveluohjaus

Varhaisen vaiheen neuvontaa ja ohjausta oman hyvinvoinnin edistämisessä. Apua ja neuvontaa etuuksien hakemisessa.

Palveluohjauksessa pyritään tunnistamaan varhaisia palvelutarpeita, antamaan tietoa palvelujen vaihtoehdoista ja omakustanteisista palveluista sekä järjestöjen toiminnasta.

Palveluohjaus toimii Parkano-Kihniö yt-alueella ajanvarauksella, puh. 040 631 0723.

 

Asiakasohjaus

Ikääntyneen asiakkaan ohjausta ja koordinointia monimuotoisten palvelujen piirissä.

Asiakasohjaukseen sisältyvät palveluiden käynnistäminen, arviointi, seuranta ja koordinointi hoitoketjun mukaan. Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut, joista asiakas saa toimintakykyään, arjen hyvinvointiaan ja voimavarojaan tukevia palveluita.

Asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnilla käyttäen erilaisia toimintakykymittareita, havainnoimalla ja keskustelemalla asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Asiakasohjaus toimii Parkano-Kihniö yt-alueella ajanvarauksella puh. 040 719 0436.

 

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on tarkoitettu kohdennettavaksi runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville Parkanon ja Kihniön sosiaali – ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella asuville asiakkaille. Omaishoidon tukeen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta vahvistaa omaishoidon tuen myöntämisperusteet.

Lain omaishoidon tuesta tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja tukea omaishoitajan työtä. (Laki omaishoidon tuesta 2005/937).

Omaishoidon tukeen kuuluvat hoidettavalle annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, omaishoitajalle maksettua hoitopalkkio, vapaa ja hoitotehtävää tukevat sosiaalipalvelut. Palvelut hoidettavalle määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tuki hoitajalle määritellään omaishoitosopimuksessa. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Yhteyshenkilöt:

 • Parkanossa yli 65-vuotiaat: Tuija Vainionpää, puh. 044 7865342, puhelinaika ma-to klo 9-10
 • Kihniöllä yli 65-vuotiaat: Tanja Mustajärvi, puh. 044 7865775, puhelinaika ma-to klo 9-10
 • Parkano & Kihniö alle 65-vuotiaat: Tanja Mustajärvi

Omaishoidon tukihakemus

Ympärivuorokautinen hoiva

Pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Vanhuspalveluiden henkilökunta ohjaa ympärivuorokautiseen hoitoon hakeutuvaa asiakasta tai hänen omaista keskustelemaan asiasta vanhustyön asiantuntijan kanssa. Vanhustyön asiantuntija ohjaa ja neuvoo asiakasta ja/tai hänen edustajaansa palvelutarjonnasta, ohjaa tarvittaessa mahdollisten etuuksien hakemisessa sekä toimittaa  pitkäaikaispaikkahakemuksen Parkano-Kihniön yhteistoiminta-alueen SAS yta- työryhmään(=suunnittele, arvio, sijoita). Työryhmä käsittelee pitkäaikaispaikkahakemukset, arvioi hakijan toimintakykyä ja palveluntarvetta saatujen selvitysten pohjalta ja antaa asiasta lausunnon viranhaltijalle. Viranhaltija tekee asiassa hallintopäätöksen.

Kriteerit asumispalveluihin Perusturvalautakunta yta 22.3.2018 §17 asettamat kriteerit ikäihmisten asumispalveluihin

Hakemus ympärivuorokautiseen hoivaan

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika:

Lue lisää sosiaalipalveluiden Odotusajoista

Katso myös

Perusturvan linkkejä

 

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut

Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskus toimii keskitetysti perusturvaosastolla vanhan
paloaseman tiloissa. Toiminta perustuu tiiviiseen ja joustavaan yhteistyöhön Pirkanmaan
työ- ja elinkeinotoimiston Parkanon toimipisteen kautta.

Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskuksen perustehtävä on valmentaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita löytämään omia voimavaroja ja parantaa elämäntilannetta. Päämääränä on työllistyminen,
koulutus, kuntoutus tai eläke. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävä ja velvollisuus on ohjata asiakasta
palveluiden piiriin, sekä kunnioittaa asiakkaan oman elämän arkea ja samalla kannustaa parempaan arkipäivään.

Työelämän palvelukeskuksen työllisyyspalvelut

Työelämän palvelukeskus tarjoaa palveluita parkanolaisille pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Palvelukeskuksessa tuotetaan työttömille ja syrjäytymisuhan alla oleville henkilöille mm. seuraavia työllisyyspalveluita:

 • Kuntouttavaa työtoimintaa
 • Hankkeiden muodossa mm. yksilövalmennusta ja -ohjausta

Asiakkaan kanssa laaditaan mm. palvelukokonaisuuden suunnitelma.
Suunnitelma sisältää erilaisia työllistymiseen liittyviä palveluja mm. koulutusta,
palkkatuetun työn mahdollisuuksia ja terveydentilan kartoitusta.

 • Terveydenhoito palvelut

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työllistymisen mahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Työtoimintaa järjestetään asiakkaalle asiakkaan voimavarojen mukaisesti. Työtoiminta on laadukasta ja monipuolista mm.

 • huonekalujen entisöinti ja korjaus
 • metallityöt
 • puutyöt
 • kudonta, neulominen ja ompelu
 • kotitaloustyöt
 • puutarha- ja pihatyöt
 • atk-opetusta

  Kuntouttavan työtoiminnan tuotteita alla olevissa kuvissa.
  Katso myös Työelämän palvelukeskuksen Esite.pdf

kuntouttava2011_2a

omatkuvat_015a valmistujaiset_104a

Kunnan tulee lain mukaan järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, jonka kohderyhmään kuuluvat ne
pitkään työttöminä olleet asiakkaat, jotka saavat työmarkkinatukea ja/tai toimeentulotukea.

Työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan
sosiaalihuollon viranomaiset sekä työtoiminnan ohjaaja laativat asiakkaan kanssa. Työtoiminnan
aikana henkilön työ- ja toimintakykyä arvioidaan ja vahvistetaan.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kerrallaan 3 – 24 kuukaudeksi, vähintään yhtenä ja enintään
viitenä päivänä viikossa 4-8 tuntia päivässä. Henkilölle maksetaan työmarkkinatukea ja/tai toimeentulotukea,
9 e kulukorvaus tai toimintarahaa toteutuneilta työpäiviltä.

Kuntouttavan työtoiminnan työvalmentajan tavoittaa puh.  044 7865 752.


Moniammatillista osaamista

Työelämän palvelukeskuksen yhteistyökumppaneita ovat mm. työ- ja elinkeinotoimisto, sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, kaupungin eri hallintokunnat sekä eri yhdistykset ja yhteisöt.
Erilaiset hankkeet mm. Metlan kariketyö ja Parkanon kaupungin omat hankkeet.

Moniammatillinen osaaminen takaa työelämän palvelukeskuksen asiakkaille mahdollisimman
hyvän ja laajan palvelun asioiden hoitoon ja kuntoutukseen.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä henkilöstön ja asiakkaan sovittelijaksi. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Parkanon ja Kihniön alueella sosiaaliasiamiehenä toimii sosiaalityöntekijä Anita Karnaranta. Lisätietoja numerosta 050 596 9134 puhelinaikana ma-pe klo 11-11.30.