Maa-ainesten ottaminen

 

Maa-aineslupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoivaksi tai jalostettavaksi edellyttää maa-aineslupaa. Lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tai toisen tavanomaista kotitarvekäyttöä varten.

Ohjeet maa-ainesluvan hakemiseksi, tieto hakemuksen liitteeksi vaadittavista asiakirjoista sekä lomake maa-ainesluvan hakemiseksi löytyvät alla olevista linkeistä. Maa-aineslupahakemuksen käsittely kestää keskimäärin neljä kuukautta.

Maa-ainesten otosta ilmoittaminen ja kotitarveotto

Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa vuosittain otetun maa-aineksen määrä ja laatu (maa-aineslaki § 23 a) tammikuun aikana. Lomake täytetään pääosin sähköisesti.

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa ympäristötoimeen ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. > Ilmoituslomake

Maa-ainestaksa

Maa-ainestaksa määrittelee maa-ainesluvan käsittelemisestä ja maa-ainesvalvonnasta perittävät maksut.

Maa-ainestaksa 2021

 

Viranomaistarkastukset

Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa, että rakennustyö toteutetaan hyväksytyn luvan mukaisesti ja että toteutettava rakennus täyttää voimassaolevat rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama valvonta kohdistuu tiettyihin rakentamisen vaiheisiin, eikä sillä voi korvata varsinaista vastaavan työnjohtajan ja tarvittaessa rakennustyön valvojan suorittamaa työmaavalvontaa. Asiantuntevan työmaavalvonnan järjestämisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Hyvän suunnittelun ja asiantuntevan työmaavalvonnan avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä varmistaa hankkeen oikean teknisen toteutuksen ja laadullisten tavoitteiden täyttymisen. Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimenpiteet rakennuskohteessa (MRL 150 §, MRA 76 §)

Tavoitteena on ensisijaisesti valvoa, että rakentamisen eri osapuolet täyttävät valvontavelvollisuutensa.

Rakennuslupapäätöksessä määrätyt rakennusvalvontaviranomaisen tarkastukset ja katselmukset tavanomaisessa suoritusjärjestyksessä:

Aloitusilmoitus

Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle tehdä ilmoitus työn aloittamisesta. Samalla varmistutaan siitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja työmaalle on nimetty vastaava työnjohtaja, kvv -työnjohtaja jne.
Aloitusilmoitukset tehdään rakennusvalvontatoimistoon
puh.  044 7865 651 rakennustarkastaja tai 044 7865 652  lupasihteeri

Aloituskokous

Rakentamiseen säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.
Aloituskokous tilataan sähköpostitse rakennustarkastajalta osoitteesta
raisa.karinsalo-manninen(at)parkano.fi  tai puhelimella 044 7865651.

Rakennuksen paikan merkitseminen

Rakennuksen paikan merkitseminen tilataan kaupungin mittauspalveluista
044 7865 663 paikkatietoasiantuntija Vyacheslav Kostromin

Pohjakatselmus

Kun rakennuksen pohjamaan laatu on todettavissa ja pohjarakennesuunnittelija tai vähäisemmissä kohteissa rakennesuunnittelija on selvittänyt perustamistavan. Tässä vaiheessa viimeistään tulee varmistaa, että rakennuksen korkeusasema on oikea.
Pohjakatselmus tilataan sähköpostitse rakennustarkastajalta osoitteesta
raisa.karinsalo-manninen(at)parkano.fi tai puhelimella 044 7865651. 

Raudoituskatselmus

Milloin rakenteet tehdään teräsbetonista, on rakentaja velvollinen ilmoittamaan ajankohdasta, kun raudoitukset on asennettu paikalleen, jotta ne voidaan tarkastaa ennen betonoinnin aloittamista.
Raudoituskatselmus tilataan sähköpostitse rakennustarkastajalta osoitteesta
raisa.karinsalo-manninen(at)parkano.fi tai puhelimella 044 7865651.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus suoritetaan, kun rakennuksen perustustyö (kivijalka) on valmiina.
Jos sijaintikatselmusta ei ole rakennusvaiheessa tilattu, kartoittaja käy tekemässä sijaintikatselmuksen kiinteistöllä, kun rakennus on valmistunut.
Sijaintikatselmus tilataan kaupungin mittauspalveluista 044 7865 663 paikkatietoasiantuntija Vyacheslav Kostromin

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennus on vesikattovaiheessa, ennen kuin lämmöneristystyöt aloitetaan.
Rakennekatselmus tilataan sähköpostitse rakennustarkastajalta osoitteesta
raisa.karinsalo-manninen(at)parkano.fi tai puhelimella 044 7865651.

Hormikatselmus

Hormikatselmus suoritetaan joko rakennekatselmuksen, käyttöönottokatselmuksen tai loppukatselmuksen yhteydessä.

KVV-katselmus

KVV-katselmus eli kiinteistön vesi- ja viemärikatselmus suoritetaan vaiheittain vesi- ja viemäritöiden etenemisen mukaisesti, tai kohteesta riippuen rakennekatselmuksen, käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä. Loppukatselmuksen yhteydessä tulee esittää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteista vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja sekä putkistojen painekoetodistus.

IV-katselmus

Ilmanvaihtolaitteiden katselmus suoritetaan ilmanvaihtolaitteiden asennuksen yhteydessä vaiheittain,
tai kohteesta riippuen rakennekatselmuksen, käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä.
Loppukatselmuksen yhteydessä tulee esittää ilmanvaihtolaitteiston asennuksesta vastaavan työnjohtajan tarkastama ilmamäärien mittaustodistus.

Sähkölaitteiden tarkastus

Sähkötarkastuksen hoitaa sähköurakoitsija. Sähköurakoitsijan allekirjoittama sähkölaitteiden käyttöönottokatselmuspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä.

Palotarkastus

Palotarkastuksen suorittaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen palotarkastaja.

Osittainen loppukatselmus = Käyttöönottokatselmus (MRL 153a §)

Osittainen loppukatselmus suoritetaan kohteelle silloin, kun vain osa rakennusta on valmiina otettavaksi käyttöön tai kohde ei ole kaikilta osin täysin valmiina (esim. pihatyöt kesken).
Osittainen loppukatselmus tilataan sähköpostitse rakennustarkastajalta osoitteesta
raisa.karinsalo-manninen(at)parkano.fi tai puhelimella 044 7865651.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun kaikki lupapäätöksessä vaaditut katselmukset ja tarkastukset on tehty ennen kuin rakennus otetaan käyttöön. Loppukatselmus on suoritettava luvan voimassaoloaikana.
Loppukatselmus tilataan sähköpostitse rakennustarkastajalta
raisa.karinsalo-manninen(at)parkano.fi tai puhelimella 044 7865651.

Käyttö – ja huolto-ohje (MRL 153 §)

Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaisia korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.
Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten.
Käyttö- ja huolto-ohje tulee esittää rakennustarkastajalle lopputarkastuksen yhteydessä.

Rakennustyön tarkastusasiakirja (MRL 150f §)

Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen poikkeamista säännösten mukaisuudesta.
Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Uuden rakennuksen energiatodistus (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 5 §)

Haettaessa maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa uudisrakentamista varten energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.

Ilmaistarvikejakelu

Hoitotarvikkeet ja inkontinenssituotteet tilataan etukäteen numerosta 044 – 786 5442, soittoaika tiistaisin ja perjantaisin klo: 8.00 – 10.00
tai sähköpostilla osoitteeseen varastotilaukset@parkano.fi.

Tarvikkeet laitetaan valmiiksi ilmaistarvikejakeluhuoneen pöydälle, joka sijaitsee Neuvolan käytävällä. Ovet avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo: 9.00 – 13.00.
Tarvikelaatikon päällä on asiakkaan henkilökohtainen kolminumeroinen asiakasnumero, jonka saa varastonhoitajalta ensi kertaa tarvikkeita tilattaessa.
Hoitotarvikkeet mukaan lukien myös inkontinenssituotteiden ilmaisjakelu vaatii hoitavan lääkärin (tai sairaanhoitajan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa)
lähetteen/selvityksen diagnoosilla ilmaistarvikkeina jaettavista tuotteista.

Toimenpideilmoitus

ILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÄMINEN

Ilmoitusmenettely on varsinaista rakennus- tai toimenpidelupaa kevyempi menettely. Kunta voi maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaan määrätä Rakennusjärjestyksessään, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.

Ilmoitusmenettelyä käytetään lupamenettelyn asemesta jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan enintään 30 m2 suuruisen, tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 60 m2:n suuruisen lämpöeristämättömän, tulisijattoman, kevytrakenteisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ja ranta-alueen ulkopuolella ns. haja-asutusalueella.

Rakennuslupa on haettava kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin.

Ilmoitusmenettely soveltuu tapauksiin, joissa naapurin oikeusturva ei edellytä lupakäsittelyä ja valitusoikeutta. Tästä syystä on ilmoitusmenettelyn liitteenä oltava naapurin kuuleminen, mikäli sitä ei katsota naapurin etu huomioiden tarpeettomaksi. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jolle rakennusvalvontaviranomainen neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

Ilmoitus on voimassa kolme (3) vuotta, jona aikana toimenpide on suoritettava ja valmistumisesta ilmoitettava rakennusvalvontaan.

Toimenpideilmoitus tehdään Lupapisteen kautta, liitelomakeet voit tulostaa Lomakeet sivulta

Ilmoitusmenettelyyn tarvittavat liitteet:

  • Kirjallinen toimenpideilmoitus, jossa selvitetään hankkeen koko 
  • Omistus- ja hallintaoikeuden selvitys 
  • Asemapiirros, josta ilmenee hankkeen sijainti ja lisäksi ympäristökartta 
  • Piirustus hankkeesta tai mahdollinen valokuva tai esite 
  • Naapurin kuuleminen 
  • Ilmoituksen mukaisista hankkeista ei tehdä merkintää rekisteriviranomaiselle, eikä niitä kirjata rakennuksena kunnan tietojärjestelmään (ilmoituksen mukainen hanke on kuitenkin rekisteröitynä tietojärjestelmässä ilmoituksena).