Työllisyyden kuntakokeilut

Tavoitteena on tarjota entistä henkilökohtaisempaa ja sujuvampaa palvelua lähipalveluna. Kokeiluissa kunnat kehittävät työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja. Niiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeiluun kuuluville asiakkaille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun osallistuu Suomessa 118 kuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta. Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyy yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin. Tampereen osuus asiakkaiden määrästä on noin 19 000. TE-henkilöstöä siirtyy 177 henkilötyövuoden verran kuntien työnjohdon alle Pirkanmaalla. Työllisyysmäärärahojen osalta kunnat saavat päätöksenteko-oikeutta muun muassa palkkatukiin.

Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lähipalvelua omasta kunnasta

Kokeilussa asiakas asioi omassa kotikunnassa ja saa henkilökohtaista palvelua OMA-valmentajalta. Oma-valmentaja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa hänen tavoitteisiinsa sopivan, yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja. OMA-valmentaja ohjaa asiakkaan palveluihin ja seuraa hänen tilanteensa edistymistä. Tavoitteena on tarjota yksilöllistä ja sujuvaa palvelua. Palvelut tuotetaan moniammatillisen asiantuntijaverkoston, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Kuntien omat palvelut tuodaan uudella tavoin yhteen, asiakkaan hyödyksi.

Kunnat kehittävät uusia palveluja yhteistyössä työllisyyspalvelujen, koulutusorganisaatioiden, elinkeino- ja yrityspalvelujen, perusturvapalvelujen, yksityisten toimijoiden, yhdistysten, säätiöiden sekä valtion kanssa.

Työllisyyden kuntakokeilun asiakas

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka

  • eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai
  • ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelusta vastaa keskitetysti Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa. Myös muut vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

– Maahanmuuttajapalvelut uudistuvat vahvasti Pirkanmaalla kokeilussa. Pyrimme maahanmuuttajien osaamiskeskuspalveluilla tarjoamaan yhdenvertaisia ja yhdenmukaisia työllistymistä ja koulutusta edistäviä erityispalveluita koko kokeilualueella. Tämä kuntarajat ylittävä yhteistyö palvelutuotannossa on valtakunnallisestikin poikkeuksellista, sanoo kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne.

Asiakkaille ilmoitetaan henkilökohtaisesti

Asioinnin siirtyminen työllisyyden kuntakokeiluun ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Asiakkaat saavat siirtymisestä tiedon kirjeellä tai sähköisesti. Jos asiakas ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi sähköisessä Oma asiointi -palvelussa, hän saa tiedon ilmoittautumisen yhteydessä. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

Työnhaku pysyy voimassa siirron aikana

Asiakaspalvelussa siirtymävaihe kestää muutaman kuukauden riippuen kuntiin siirtyvistä asiakasmääristä. Pienemmissä Pirkanmaan kunnissa asiakassiirrot saadaan nopeasti tehtyä. Asiakkaiden on tärkeää muistaa hoitaa TE-toimiston kanssa sovitut, työnhakuun liittyvät tapaamiset, tehtävät ja palvelut määräajassa. Tällä tavoin työttömyysturvaan tai palveluihin ei tule katkoksia. Asiakkaan tulee myös ilmoittaa omassa tilanteessaan tapahtuvista muutoksista sähköisessä Oma asioinnissa.

Työnhaku pysyy koko ajan voimassa, vaikka asiointi siirtyy omaan kotikuntaan. Siirtymävaiheessa asiakas voi halutessaan ottaa yhteyttä omaan kotikuntaansa puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön Oma asioinnin kautta. Myös valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut palvelevat sekä kokeiluun siirtyviä että TE-toimiston asiakkaita. Henkilöasiakkaiden puhelinpalvelu antaa yleistä neuvontaa numerossa 029 502 5500 (ma-pe klo 9.00–16.15).

 

Asiointi korona-aikana

Koronarajoitusten vuoksi kuntien työllisyyspalvelut palvelevat vielä pääsääntöisesti etänä, mutta asiakkaiden palvelu jatkuu kuitenkin keskeytyksettä. Palvelut voidaan järjestää eri tavoin esimerkiksi puhelinasiointina tai muilla sähköisillä asiointivälineillä.

Välttämätön käyntiasiointi hoidetaan kuntien toimipisteissä. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi paikalle on saavuttava terveenä, huolehdittava käsi- ja yskimishygieniasta, käytettävä kasvomaskia, huolehdittava turvaväleistä ja noudatettava muita tartuntatautiviranomaisten antamia ohjeita.

Lisätietoa verkossa:

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun alueellinen verkkosivu
Pirkanmaan kokeilualueen kuntien yhteystiedot

Parkanon kaupungin työllisyyspalvelut toimivat kaupungintalolla.

Ota yhteyttä:

Parkanon kaupungin työllisyyspalvelut
Parkanontie 37, 39700 PARKANO

Päivystävä puhelin arkisin:
klo 9–16.15, p. 044 7865 649

Ajanvarauksella:
Työllisyyskoordinaattori
Rönni Kaija, p. 044 7865 759

OMA-valmentajat:
Ahokivi Tuula, p. 050 5188 872
Kaiponen Johanna, p. 040 6642 586
Laajala Minna, p. 050 5262 798
Mustaniemi Hanna, p. 040 1843 282

 

Peruskorjausavustukset

PARKANON KAUPUNKI                                                                                                                                            Tekninen osasto

PARKANON KAUPUNGIN YKSITYISTEIDEN PARANTAMISAVUSTUS

Yleistä

Avustus on harkinnanvarainen ja riippuu kaupunginvaltuuston kunakin vuonna tähän tarkoitukseen myöntämän määrärahan suuruudesta.

Avustushakemukset tulee osoittaa tekniselle lautakunnalle. Avustushakemuksena käytetään samaa lomaketta mitä Tiehallinto käyttää (yksityisen tienparantamisen valtionavustus). Hakemuksen liitteenä tulee olla asianmukainen suunnitelma ja kustannusarvio. Pienemmissä parantamishankkeissa riittää selostus aiotusta työstä ja kustannusarvio. Tarvittavien liiteasiakirjojen laajuuden harkitsee avustusasian valmistelija.

Avustusehdot

Avustamisen edellytyksenä on virallisesti rekisteröity ja toimiva tiekunta.

Tien tulee olla valtionapukelpoinen eli pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalla ja tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kolme ympäri vuoden asuttua asuntoa.

Avustusta tulee hakea kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä seuraavana vuonna aloitettavaksi suunnitellulle hankkeelle.

Samanaikaisesti tulee hakea Tiehallinnolta valtion parantamisavustusta. Kaupunki ratkaisee oman avustusosuutensa valtionapupäätöksen tultua. Valtionavun saaminen hankkeeseen on kunnanavustuksen saamisen ehto.

Avustuksen myöntämisen ratkaisee tapauskohtaisesti tekninen lautakunta.

Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus on enintään 25 % hankkeen hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista.

Kaupungin avustuksen ja valtion avustuksen enimmäismäärä on yhteensä 75 % hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista.  

Avustuspäätökseen kirjataan avustusprosentti sekä lisäksi euromääräinen enimmäisavustussumma.

 Avustusta voidaan myöntää seuraaviin töihin  

Avustus on tarkoitettu suurehkoihin yksityisteiden parantamistöihin kuten esimerkiksi:  

sillan korjaaminen tai uusiminen 

rakenteen parantaminen 

liikenneturvallisuuden parantaminen

 Avustusta ei myönnetä

Tien normaaliin kunnossapitoon kuuluviin töihin kuten esimerkiksi:  

ojien perkaus 

murskeen lisäys  

rumpujen uusiminen’ 

höyläykset, lanaukset  

jne.

 Muuta

Kaupungin edustajilla on oikeus suorittaa tarkastuksia avustettavilla yksityisteillä parantamistöiden asianmukaisuuden varmistamiseksi

 

  

 

Kunnossapitoavustukset

PARKANON KAUPUNKI
Tekninen osasto

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON KAUPUNGINAVUSTUSJÄRJESTELMÄ

Yleistä

Avustus on harkinnanvarainen ja riippuu kaupunginvaltuuston kunakin vuonna tähän tarkoitukseen myöntämän määrärahan suuruudesta.

Avustusehdot

Avustamisen edellytyksenä on virallisesti rekisteröity ja toimiva tiekunta.
Tien pituuden tulee olla vähintään 300 m ja tien varrella tulee olla vähintään 2 vakituista asuntoa.
Mikäli tie on lyhyempi kuin 300 m ja /tai tien varrella on vähemmän kuin 2 vakituista asuntoa, mutta tietä voidaan pitää tärkeänä läpikulkutienä, ratkaisee avustuskelpoisuuden tekninen lautakunta.
Avustuksen suuruus määräytyy tien kunnossapitoluokituksen, tiehallinnon käyttämän keskimääräisen kunnossapitokustannuksen, tehtyjen kunnossapitotöiden sekä valtuuston avustuksiin kulloinkin myöntämän määrärahan perusteella.

Kunnossapitoluokat

Kunnossapitoluokat ovat tiehallinnon käyttämät luokat 1-4.

Luokka määrytyy tien vaikutusalueen maankäyttö- ja liikennetietojen perusteella. Luokan vahvistaa tekninen lautakunta tiekunnan antamien ja muutoin hankkittujen tietojen perustella.
Saman tien eri osa voi olla eri luokassa.
Kunnossapitoluokat ja niiden laskennallinen kunnossapitokustannus/ tiekilometri/alv.24 %
tammikuun 2008 tasossa

Luokka I                   1752 €/km

Luokka  II                 1460 €/km

Luokka  III                1168 €/km

Luokka IV                  876 €/km

Laskennallista kunnosapitokustannusta tarkistetaan vuosittain maanrakennnusindeksin tammikuun
kokonaisindeksillä.

Kaupunginavustuksen enimäismäärä €/ tiekilometri/vuosi ALV. 24 %

Luokka I                   700 €/km

Luokka II                  550 €/km

Luokka III                 400 €/km

Luokka IV                250 €/km
Kaupunginavustuksen määräytyminen

Tiekunnan tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimittaa avustuksen myöntäjälle oikeaksi todistettu selvitys ( jäljennös tiekunnan kirjanpidosta tai maksukuiteista) tien kunnossapitokustannuksista edellisestä vuodelta.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat tiekunnan kirjanpidossa näkyvät välittömät tienhoitokustannukset
sekä kesä- että talvihoidon osalta.

Myös talkootyönä tehdyt kustannukset hyväksytään edellyttäen, että ne on viety tiekunnan kirjanpitoon.
Hinnoittelun tulee olla enintään tiehalllinnon hyväksymän talkootyöhinnoittelun mukainen.

Hallinnollisia kustannuksia kuten esimerkiksi kirjanpito, verot, pankkien palvelumaksut, hoitokunnan tai toimitsijoiden mahdolliset palkkiot, puhelinkulut ja matkakulut, kutsujen postituskulut, talkootarjoamisten kulut jne. ei hyväksytä avustettaviksi kustannuksiksi.

Niiden teiden osalta joiden aurauksen maksaa kaupunki lasketaan aurauskustannukset laskennalliseen kustannukseen mukaan. Syntyneet kaupungin maksamat aurauskustannukset vähennetään näillä teillä maksettavasta asvustuksesta.

Mikäli hyväksyttävät kustannukset ylittävät tieluokan mukaisen laskennallisen kunnossapitokustannuksen, maksetaan avustus täysimääräisenä.

Mikäli hyväksyttävät kustannukset alittavat laskennallisen kunnossapitokustannuksen, vähennetään avustuksen määrää samassa suhteessa.

Mikäli tiekunnalle maksetaan valtion kunnossapitoavustusta, leikataan kunnan maksamaa kunnossapitoavustuksen määrää siten, että kunnan ja valtion avustuksen enimmäismäärä on enintään  75 % tien laskennallisen kunnossapitokustannuksen määrästä.

Avustuksen maksaminen riippuu kaupunginvaltuuston kulloinkin yksityisteiden avustamiseen myöntämästä määrärahasta siten, että mikäli edellä esitetyillä laskentaperusteilla laskettujen avustusten kokonaismäärä ylittää tarkoitukseen myönnetyn määrärahan, leikataan avustuksia prosentuaalisesti tarvittavissa määrin.

Muuta

Kaupungin edustajillla on oikeus suorittaa avustettavilla yksityisteillä tarkastuksia kunnossapitotöiden asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tapahtumakalenteri

Ilmoita tapahtumasi alla olevalla lomakkeella, tiedot julkaistaan tapahtumakalenterissa pikimmiten, kun tiedot on tarkistettu. Kiitos ilmoituksestasi. 🙂