Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on yksilöllisen ja toiminnallisen tuen yhdistävää palvelua. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen.

Sosiaalista kuntoutusta järjestetään kaupungin tiloissa. Ryhmässä valmistetaan ruokaa ja vietetään aikaa yhdessä, retkeillään, saadaan erilaista neuvontaa sekä tutustutaan erilaisiin harrastuksiin ja harjoitellaan työelämän vaatimia taitoja. Ryhmän jäsenet voivat myös itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Toiminta pitää sisällään myös yksilöohjausta ja ryhmän tavoitteena onkin antaa myös yksilöllistä tukea pitkäaikaistyöttömille. Ryhmään osallistuvien tavoitteet vaihtelevat elämänhallinnan parantamisesta, työllistymispolkujen selkiytymiseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmässä selvitetään sosiaalista toimintakykyä ja kuntoutustarpeita, annetaan ohjausta erilaisiin palveluihin, valmennetaan arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja tuetaan yksilöä ryhmätoimintaan sekä sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin.

 

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja -toiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille. Työpajatoiminnan idea on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Nuori tule työpajaan yleensä viranomaisen ohjaamana tai oma-aloitteisesti.

Parkanossa toimiva Työelämän palvelukeskus tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja nuorten työpajatoimintaa. Sosiaalinen kuntoutus kuuluu osana kuntouttavaan työtoimintaan ja sen puitteissa järjestetään ryhmämuotoista toimintaa yhteistoiminta-alueen pitkäaikaistyöttömille. Työntekijät osallistuvat yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa aktivointisuunnitelmien laadintaan.

Palveluohjaus

 

Parkanon ikäihmisille suunnatuilla palveluilla pyrimme tukemaan ikäihmisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Ikäihmisiä ja heidän omaisiaan tuetaan ennaltaehkäisevillä sekä yksilöllisesti arvioiduilla hoito- ja hoivapalveluilla. Ensisijaisena tavoitteena ikäihmisten palveluissa pyrimme asiakkaiden omatoimisuuden lisäämiseen ja säilyttämiseen sekä tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Vanhuspalveluiden tuottamisesta vastaa Kolmostien terveys.

Vanhustyön asiantuntijat:

  • Parkanossa Tuija Vainionpää puh. 044 7865342, puhelinaika ma-to klo 9-10
  • Kihniöllä Tanja Mustajärvi puh. 044 7865775, puhelinaika ma-to klo 9-10
  • toimipiste Parkanon kaupungintalolla
  • Vanhuspalveluiden viranhaltijatehtävät Parkanon ja Kihniön sote-yhteistoiminta-alueella

 

Palveluohjaus

Varhaisen vaiheen neuvontaa ja ohjausta oman hyvinvoinnin edistämisessä. Apua ja neuvontaa etuuksien hakemisessa.

Palveluohjauksessa pyritään tunnistamaan varhaisia palvelutarpeita, antamaan tietoa palvelujen vaihtoehdoista ja omakustanteisista palveluista sekä järjestöjen toiminnasta.

Palveluohjaus toimii Parkano-Kihniö yt-alueella ajanvarauksella, puh. 040 631 0723.

 

Asiakasohjaus

Ikääntyneen asiakkaan ohjausta ja koordinointia monimuotoisten palvelujen piirissä.

Asiakasohjaukseen sisältyvät palveluiden käynnistäminen, arviointi, seuranta ja koordinointi hoitoketjun mukaan. Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut, joista asiakas saa toimintakykyään, arjen hyvinvointiaan ja voimavarojaan tukevia palveluita.

Asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnilla käyttäen erilaisia toimintakykymittareita, havainnoimalla ja keskustelemalla asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Asiakasohjaus toimii Parkano-Kihniö yt-alueella ajanvarauksella puh. 040 719 0436.

 

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on tarkoitettu kohdennettavaksi runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville Parkanon ja Kihniön sosiaali – ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella asuville asiakkaille. Omaishoidon tukeen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta vahvistaa omaishoidon tuen myöntämisperusteet.

Lain omaishoidon tuesta tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja tukea omaishoitajan työtä. (Laki omaishoidon tuesta 2005/937).

Omaishoidon tukeen kuuluvat hoidettavalle annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, omaishoitajalle maksettua hoitopalkkio, vapaa ja hoitotehtävää tukevat sosiaalipalvelut. Palvelut hoidettavalle määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tuki hoitajalle määritellään omaishoitosopimuksessa. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Yhteyshenkilöt:

  • Parkanossa yli 65-vuotiaat: Tuija Vainionpää, puh. 044 7865342, puhelinaika ma-to klo 9-10
  • Kihniöllä yli 65-vuotiaat: Tanja Mustajärvi, puh. 044 7865775, puhelinaika ma-to klo 9-10
  • Parkano & Kihniö alle 65-vuotiaat: Tanja Mustajärvi

Omaishoidon tukihakemus

Ympärivuorokautinen hoiva

Pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Vanhuspalveluiden henkilökunta ohjaa ympärivuorokautiseen hoitoon hakeutuvaa asiakasta tai hänen omaista keskustelemaan asiasta vanhustyön asiantuntijan kanssa. Vanhustyön asiantuntija ohjaa ja neuvoo asiakasta ja/tai hänen edustajaansa palvelutarjonnasta, ohjaa tarvittaessa mahdollisten etuuksien hakemisessa sekä toimittaa  pitkäaikaispaikkahakemuksen Parkano-Kihniön yhteistoiminta-alueen SAS yta- työryhmään(=suunnittele, arvio, sijoita). Työryhmä käsittelee pitkäaikaispaikkahakemukset, arvioi hakijan toimintakykyä ja palveluntarvetta saatujen selvitysten pohjalta ja antaa asiasta lausunnon viranhaltijalle. Viranhaltija tekee asiassa hallintopäätöksen.

Kriteerit asumispalveluihin Perusturvalautakunta yta 22.3.2018 §17 asettamat kriteerit ikäihmisten asumispalveluihin

Hakemus ympärivuorokautiseen hoivaan

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika:

Lue lisää sosiaalipalveluiden Odotusajoista

Katso myös

Linkkejä ja materiaalia

Liikenneturva

 

Muut tahot

 

Materiaaleja liikennekasvatustyöhön