Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueet

Parkanossa on Häädetkeitaan luonnonpuiston lisäksi neljä valtion mailla sijaitsevaa laajempaa luonnonsuojelualuetta: Isokivenneva-Marjakangas, Nälkähittenkangas, Puurokeidas ja Rengassalo. Varsinaisten suojelualueiden lisäksi Metsähallituksella on lukuisia muita suojelukohteita, joista merkittävimmät ovat valtion mailla sijaitsevat Natura-alueet: Ahvenus, Aurejärvi, Puurokeidas-Hannankeidas, Horjunkeidas, Kaidatvedet ja Raatosulkonneva. Näiden lisäksi Metsähallituksen suojelukohteisiin kuuluu mm. Lätäkönlampi. Osaan suojelukohteista liittyy myös yksityisten maanomistajien suojelualueita.

Valtion maiden lisäksi lailla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita on kaikkiaan 9 kpl yksityisten maanomistajien mailla. Niistä pinta-alallisesti suurimmat ovat Teerineva ja Kirjasjärvien suojelualueet. Maanomistaja voi suojella maitaan hakemalla alueensa rauhoitusta ELY-keskukselta. Esim. METSO-ohjelman avulla maanomistajat ovat hakeneet runsaasti metsiään vapaaehtoiseen suojeluun. Valtio maksaa METSO-ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita on kaikkiaan valtion mailla noin 1162 ha ja yksityisten maanomistajien mailla 127,8 ha. Sivun alareunassa on tiedosto, johon on koottu kaikki Parkanon kaupungin alueen suojelukohteet.

Keidaslammi Häädetkeitaan Natura-alueella on hyvä linnustokohde

Uhanalaiset lajit

Parkanossa tavataan kymmenittäin valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Erityisesti linnusto on uhanlaistunut viime vuosina nopeasti. Äärimmäisen uhanalaisista (CR) lajeista voidaan mainita suokukko, joka sinnittelee vielä laajoilla suoalueilla. Erittäin uhanalaisiin (EN) kuuluu monia tuttuja ja ennen yleisiä lajeja kuten punasotka, tukkasotka, nokikana ja räystäspääsky. Niin ikään vaarantuneisiin lajeihin (VU) luokitellaan nykyisin monille tuttuja lajeja kuten haapana, riekko, taivaanvuohi, tervapääsky, törmäpääsky, töyhtötiainen, hömötiainen, viherpeippo, punatulkku ja varpunen.

Natura 2000-verkoston kohteet

Natura 2000-verkostoon on Parkanossa nimetty 10 kohdetta, joista osa (mm. Häädetkeidas, Nälkähittenkagas ja Rengassalo) on rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita on Parkanon kaupungin alueella kaikkiaan noin 2 981 ha.

Natura-kohteet:

Raatosulkonneva on hieno lähiretkikohde Alkkianvuoren luontopolun varrella.

Katso kaikki Parkanon suojelukohteet:

Parkanon suojelukohteet 2020 pien.

Parkanon geologiset kohteet pien.

Ympäristönsuojeluasiat

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluun kuuluu mm. seuraavat tehtävät:

  • ympäristönsuojelu (mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu)
  • jätehuollon valvonta
  • maa-ainesasiat
  • luonnonsuojelu
  • maastoliikenneasiat

Viralliset kuulutukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

  • ympäristöluvat
  • maa-ainesluvat
  • päätökset YSL 115 §:n mukaisista ilmoituksenvaraisista toiminnoista
  • meluilmoitukset
  • maastoliikennelain mukaiset luvat

Kuulutukset

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta ja viranhaltijana ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo, p. 044 7865 650, s-posti pentti.keskitalo[at]parkano.fi

Ajankohtaista

Osallistu virtavesien kunnostustalkoisiin

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY ry) järjestää tänäkin syksynä virtavesien kunnostustalkoita taimenen elinolojen parantamiseksi.

Talkoot alkavat klo 11.00, mutta kohteissa on ennen talkoita klo 10.30 sähkökoekalastusnäytös. Parkanossa talkoita järjestetään kahdessa kohteessa:

29.8.2020 Kuivasjoki – Jarvanjoki Huhtakoski (Koskirannantie 72), joka on uusi kohde

3.10.2020 Kylmänoja (Oukarontie 34)

https://kvvy.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kutsu-Pirkanmaan-virtavesien-kunnostustalkoisiin-vuonna-2020-1.pdf

Vauhtia vesistökunnostuksiin

Ympäristöministeriön Virtaa vesistökunnostukseen -hankkeiden rahoitushaku syksyllä.

Tutustu rahoitusmahdollisuuksiin jo nyt YM:n sivuilla.

 

Tutustu lähiluontoon!

Nyt on hyvä aika tutustua lähiluontoon pyöräillen ja retkeillen. Luonnossa liikkuminen on hyväksi terveydelle ja kohentaa kuntoa. Parkanossa on erinomaiset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen, sillä jokaisen läheltä löytyy sopivia puisto- ja metsäpolkuja. Luonnonsuojelu-sivulle on koottu esitykset Parkanon suojelukohteista ja geologisista kohteista, joita löytyy eri puolelta kaupunkia. Varsinkin geologiset kohteet ovat monesti myös hyviä marjamaita. Suojelualueillakin liikkuminen sekä esim. marjastaminen ja sienestäminen on sallittu Häädetkeitaan luonnonpuistoa lukuun ottamatta. Lähikunnista löytyy lisää hyviä retkikohteita kuten Seitsemisen ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistot sekä Riuttasen virkistysmetsä.

Vireillä olevat hakemus- ja ilmoitusasiat:

Päätökset hakemusten ja ilmoitusten johdosta:

– Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupapäätös kallion louhimiseksi ja murskaamseksi Majamäen alueella

– Parkanon Keräystuote Oy:n ympäristöluvan mukaisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sahatien alueella

– Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan päivittäminen 1.1.2021 alkaen

 

 

Jätevedet

Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittely

Uusi asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 16.3.2017. Asetus kumosi aiemman valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ja kohtuullisti sen säännöksiä.

Uusi asetus edellyttää, että ennen vuotta 2004 rakennettujen rakennusten, jotka sijaitsevat enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai vedenhankinnan kannalta merkittävästä pohjavesialueesta, jätevesijärjestelmien tulee täyttää asetuksen asettamat puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Muilla kuin pohjavesi- tai ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen osalta jätevesijärjestelmän kunnostaminen tulee ajankohtaiseksi seuraavan suuren remontin yhteydessä. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti. Poikkeamista käsittelyvaatimuksista voidaan hakea rakennus- ja ympäristölautakunnalta (poikkeamishakemuslomakkeet).

Lisätietoa asetuksen edellyttämistä toimenpiteistä saa ympäristöministeriön esitteestä, jonka voi lukea ja tulostaa täältä. Myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Opas jätevesien maailmaan -oppaasta saa tietoa jätevesien käsittelystä. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai korjaamiseen liittyvästä lupamenettelystä lisätietoja antaa rakennusvalvonta.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Toiminta-alueet löytyvät Parkanon Vesi Oy:n sivuilta.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen perusteella tulee olla mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön ja täyttääkö puhdistusjärjestelmä asetuksen velvoitteet.

 

Ympäristönsuojelu

Vesiensuojelu

Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämällä Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeella kootaan vesienhoidon toimijat yhteen.  Tavoitteena on laatia Ikaalisten reitille vesienhoidon toimeenpano-ohjelma. Ohjelmaa laatii vuonna 2018 perustettu neuvottelukunta, jossa on edustus yli 60 organisaatiosta.

Oman rannan ja muusta vesistöjen kunnostuksesta lisätietoa saa ympäristöhallinnon sivuilta. Rannan ruoppaus tai muu vesistön kunnostus ja vesirakennustyö edellyttävät yleensä ilmoituksen tekemistä alueelliselle ELY-keskukselle tai luvan hakemista aluehallintovirastolta.

Pohjavedet

Parkanossa on kahdeksan vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta: Isokangas, Karjanmaa A, Kuivasjärvi, Lapinneva etelä, Latikkakangas, Metsäsianvuori, Ristiharju ja Vuorijärvi. Lisäksi vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita on viisi aluetta.

Pohjavesialueilla on muita tiukempia vaatimuksia mm. öljysäiliöiden tarkastusten, maalämpökaivojen rakentamisen ja jätevesien käsittelyn suhteen. Lainsäädännön lisäksi määräyksiä on kaupungin omissa ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Ilmansuojelu / HINKU

Parkanon kaupunginvaltuusto päätti liittyä valtakunnallisen HINKU-foorumin jäseneksi maaliskuussa 2019. HINKU-kunnat sitoutuvat vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä muuta yhteiskuntaa nopeammin. Sitoumuksen mukaisesti kasvihuonekaasuja vähennetään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. Parkanossa HINKU-velvoitteen toteutumisen seurantaa varten on nimetty työryhmä, johon kuuluvat kaupungin johtoryhmän jäsenet ja ympäristötarkastaja. Parkanon kasvihuonekaasujen päästöjen kehitystä vuodesta 2005 alkaen voi seurata Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Osallistu ilmastodieettiin

Sinulla on mahdollisuus laskea oma ilmastovaikutuksesi ja aloittaa tarvittaessa myös ilmastodieetti. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää.

Yhdessä kohti hiilineutraalisuutta

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan eri toimijoihin, joiden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus valtakunnallisesti ja Pirkanmaalla. Monissa HINKU-kunnissa on tehty myös kunnianhimoisia tiekarttoja kohti hiilineutraalisuutta. Hyviä esimerkkejä jo tehdyistä ilmastoteoista löytyy Suomen ympäristökeskuksen kokoamasta Energialoikkapalvelut-sivustolta. Sivuilla esitellään ilmastotekojen päästövähennysten ohella ilmastotekojen taloudellisia vaikutuksia.

Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristöviisas Pirkanmaa –sivut.

Melu ja tärinä

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Lomakkeen ilmoituksen tekemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Meluilmoituksen tekemistä säätelevät myös kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristölupa

Ympäristölupa perustuu ympäristönsuojelulakiin. Toiminnat, jotka edellyttävät ympäristölupaa, on mainittu ympäristönsuojelulain (527/2014) 4. luvussa sekä lain liitteessä 1. Ympäristöluvan myöntää Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ohjeita luvan hakemiseksi saa ympäristötarkastajalta. Lomakkeet ympäristöluvan hakemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Ympäristölupahakemuksen käsittely kestää kunnassa keskimäärin neljä kuukautta.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Lisätietoa sekä ilmoituslomakkeet toiminnoittain löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Rekisteröintimenettely koskee mm. pieniä energiantuotantolaitoksia, polttonesteen jakeluasemia ja asfalttiasemia.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksissä on kuntakohtaisia määräyksiä esimerkiksi jätevesien käsittelyyn, kemikaalien käsittelyyn, rakennustöiden ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja meluilmoituksen tekemiseen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa määrittelee ympäristölupien ja erilaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut.

Ympäristönsuojelun taksa

Kemikaalivalvonta

Terveydelle ja ympäristölle vaaraa aiheuttavien kemikaalien sekä palavien kemikaalien valvonta kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivustolla on oppaita mm. öljysäiliöihin, polttonesteisiin sekä maatilojen kemikaaleihin liittyen.

Öljyvahingot

Öljyvahingoista on aina ilmoitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle (paloasemien yhteystiedot). Pilaantuneen maaperän osalta tulee olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen.
Öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisena Parkanossa toimii kunnossapitomestari Mika Toropainen.