Ympäristönsuojeluasiat

Parkanon tunnuslajit mänty ja hirvi

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluun kuuluu mm. seuraavat tehtävät:

  • ympäristönsuojelu (mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu)
  • jätehuollon valvonta
  • maa-ainesasiat
  • luonnonsuojelu
  • maastoliikenneasiat

Viralliset kuulutukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

  • ympäristöluvat
  • maa-ainesluvat
  • päätökset YSL 115 §:n mukaisista ilmoituksenvaraisista toiminnoista
  • meluilmoitukset
  • maastoliikennelain mukaiset luvat

Kuulutukset

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta ja viranhaltijana ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo, p. 044 7865 650, s-posti pentti.keskitalo[at]parkano.fi

Ajankohtaista

Parkanon vesistöjen vedenlaatutiedot nyt koottuna

Parkanon kaupungin alueen vesistöistä on koottu tietopaketti valuma-alueittain ympäristönsuojelu-sivulle. Paketissa on tietoa järvien ja jokien perusominaisuuksista sekä vedenlaatutietoja siinä määrin kuin niitä on saatavilla. Vesistötietojen toivotaan auttavan ja innostavan kuntalaisia ja yhdistyksiä vesiensuojelutyössä. Tietoja täydennetään sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan.

Tutustu lähiluontoon!

Nyt on hyvä aika tutustua lähiluontoon pyöräillen ja retkeillen. Luonnossa liikkuminen on hyväksi terveydelle ja kohentaa kuntoa. Parkanossa on erinomaiset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen, sillä jokaisen läheltä löytyy sopivia puisto- ja metsäpolkuja. Luonnonsuojelu-sivulle on koottu esitykset Parkanon suojelukohteista ja geologisista kohteista, joita löytyy eri puolelta kaupunkia.

Vireillä olevat hakemus- ja ilmoitusasiat:

– Oteran Oy:n meluilmoitus Käenkosken sillan korjustöistä 26.4.-30.11.2021 Riuttasjärven Käenkosken kohdalla.

– Luoman Puutuote Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus sahalaitoksesta osoitteessa Marjolahdentie 2.

Päätökset hakemusten ja ilmoitusten johdosta:

– Maanrakennus Kalevi Viitaharju Oy:n maisemointitöiden jatkolupa tilalle Kivimäki RN:o 581-437-2-36, os. Karviantie.

– E. Seppälä Oy:n maa-ainesluvan jatkolupa tilalle Soramaan RN:o 581-407-10-112, os. Mustakalliontie.

– FennoSteel Oy:n yhteisluvan muutos kiinteistölle 581-5-5065-5, os. Fennokatu 2.

 

 

 

Ympäristönsuojelu

Vesiensuojelu

Pääosa Parkanon kaupungin alueen vesistä kuuluu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen. Kaupungin pohjoisosissa kymmenisen järveä laskee Kyrönjoen päävesistölaueelle ja kaupungin luoteisosassa kolme järveä kuuluu vielä Karvianjoen päävesistöalueelle. Kokemänjoen vesistöalueelle on valmistunu Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämänä Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma, johon on koottu alueelle suunniteltuja vesienhoidon ja -kunnostuksen kohteita. Parkanosta toimintaohjelmassa on yli 20 kohdetta. Reitin alueella toimii kolme alueellista työryhmää, joista parkanolaiset yhdistykset ja vesienkunnostajat kuuluvat Luoteis-Pirkanmaan klubiin (LuPi-klubi).

Tietoa järvien ja jokien ominaisuuksista, vedenlaatutiedoista ja kunnostuksista on nyt saatavilla alla olevista tiedostoista. Tiedot vaihtelevat suuresti vesistöittäin. Järvitietopaketteihin on koottu tietoja mm. toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuista sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen, kaupungin ja vesiensuojelutyötä tekevien yhdistysten teettämistä selvityksistä. Valuma-alueittain jaetuista vesistötiedoista toivotaan olevan apua vesiensuojelu- ja kunnostustöissä. Järvipaketissa on vedenlaatutiedoista keskeiset muuttujat, kuten pääravinteiden fosforin ja typen pitoisuudet, happamuus sekä humuspitoisuudesta kertovat väriluku ja kemiallinen hapenkulutus. Lisäksi esitykseen on poimittu ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelmasta tietoa suurimpien vesistöjen ekologisesta tilasta. Vesistötietoja päivitetään sitä mukaa, kun uusia tutkimustuloksia saadaan. Yhdistysten ja kuntalaisten toivotaan myös antavan palautetta vesistöpaketista ja täydentävän järvikohtaisia tietoja.

Parkanon vesistöt – osa I (Kyrösjärven, Parkanonjärven, Jämijärven ja Kovesjoen valuma-alueet)

Parkanon vesistöt – osa 2 (Kuivasjärven, Aurejärven, Suomijoen, Mustajoen ja Hirvijoen valuma-alueet)

Oman rannan ja muusta vesistöjen kunnostuksesta lisätietoa saa ympäristöhallinnon sivuilta. Rannan ruoppaus tai muu vesistön kunnostus ja vesirakennustyö edellyttävät yleensä ilmoituksen tekemistä alueelliselle ELY-keskukselle tai luvan hakemista aluehallintovirastolta.

Valtakunnallisen SOTKA-hankkeen avulla pyritään taantuvien riistalintujen kantojen kasvattamiseen mm. kosteikkojen rakentamisella, soiden kunnostamisella ja pienpetopyynnillä. Ohjelman tavoiteena on erityisesti vesilintujen, mutta myös riekon kannan kasvattaminen.

Pohjavedet

Parkanossa on kahdeksan vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta: Isokangas, Karjanmaa A, Kuivasjärvi, Lapinneva etelä, Latikkakangas, Metsäsianvuori, Ristiharju ja Vuorijärvi. Lisäksi vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita on viisi aluetta.

Pohjavesialueilla on muita tiukempia vaatimuksia mm. öljysäiliöiden tarkastusten, maalämpökaivojen rakentamisen ja jätevesien käsittelyn suhteen. Lainsäädännön lisäksi määräyksiä on kaupungin omissa ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Ilmansuojelu / HINKU

Parkanon kaupunginvaltuusto päätti liittyä valtakunnallisen HINKU-foorumin jäseneksi maaliskuussa 2019. HINKU-kunnat sitoutuvat vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä muuta yhteiskuntaa nopeammin. Sitoumuksen mukaisesti kasvihuonekaasuja vähennetään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. Parkanossa HINKU-velvoitteen toteutumisen seurantaa varten on nimetty työryhmä, johon kuuluvat kaupungin johtoryhmän jäsenet ja ympäristötarkastaja. Parkanon kasvihuonekaasujen päästöjen kehitystä vuodesta 2005 alkaen voi seurata Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Osallistu ilmastodieettiin

Sinulla on mahdollisuus laskea oma ilmastovaikutuksesi ja aloittaa tarvittaessa myös ilmastodieetti. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää.

Yhdessä kohti hiilineutraalisuutta

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan eri toimijoihin, joiden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus valtakunnallisesti ja Pirkanmaalla. Monissa HINKU-kunnissa on tehty myös kunnianhimoisia tiekarttoja kohti hiilineutraalisuutta. Hyviä esimerkkejä jo tehdyistä ilmastoteoista löytyy Suomen ympäristökeskuksen kokoamasta Energialoikkapalvelut-sivustolta. Sivuilla esitellään ilmastotekojen päästövähennysten ohella ilmastotekojen taloudellisia vaikutuksia.

Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristöviisas Pirkanmaa –sivut.

Melu ja tärinä

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Lomakkeen ilmoituksen tekemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Meluilmoituksen tekemistä säätelevät myös kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristölupa

Ympäristölupa perustuu ympäristönsuojelulakiin. Toiminnat, jotka edellyttävät ympäristölupaa, on mainittu ympäristönsuojelulain (527/2014) 4. luvussa sekä lain liitteessä 1. Ympäristöluvan myöntää Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ohjeita luvan hakemiseksi saa ympäristötarkastajalta. Lomakkeet ympäristöluvan hakemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Ympäristölupahakemuksen käsittely kestää kunnassa keskimäärin neljä kuukautta.

Mikäli haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenttelyjen yhteensovittamista.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Lisätietoa sekä ilmoituslomakkeet toiminnoittain löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Rekisteröintimenettely koskee mm. pieniä energiantuotantolaitoksia, polttonesteen jakeluasemia ja asfalttiasemia.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksissä on kuntakohtaisia määräyksiä esimerkiksi jätevesien käsittelyyn, kemikaalien käsittelyyn, rakennustöiden ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja meluilmoituksen tekemiseen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa määrittelee ympäristölupien ja erilaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2021

Kemikaalivalvonta

Terveydelle ja ympäristölle vaaraa aiheuttavien kemikaalien sekä palavien kemikaalien valvonta kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivustolla on oppaita mm. öljysäiliöihin, polttonesteisiin sekä maatilojen kemikaaleihin liittyen.

Öljyvahingot

Öljyvahingoista on aina ilmoitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle (paloasemien yhteystiedot). Pilaantuneen maaperän osalta tulee olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen.
Öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisena Parkanossa toimii kunnossapitomestari Mika Toropainen.

Maa-ainesten ottaminen

Maa-aineslupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoivaksi tai jalostettavaksi edellyttää maa-aineslupaa. Lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tai toisen tavanomaista kotitarvekäyttöä varten.

Ohjeet maa-ainesluvan hakemiseksi, tieto hakemuksen liitteeksi vaadittavista asiakirjoista sekä lomake maa-ainesluvan hakemiseksi löytyvät alla olevista linkeistä. Maa-aineslupahakemuksen käsittely kestää keskimäärin neljä kuukautta.

Maa-ainesten otosta ilmoittaminen ja kotitarveotto

Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa vuosittain otetun maa-aineksen määrä ja laatu (maa-aineslaki § 23 a) tammikuun aikana. Lomake täytetään pääosin sähköisesti.

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa ympäristötoimeen ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. > Ilmoituslomake

Maa-ainestaksa

Maa-ainestaksa määrittelee maa-ainesluvan käsittelemisestä ja maa-ainesvalvonnasta perittävät maksut.

Maa-ainestaksa 2021

 

Luonnonsuojelu

Regassalon vanhaa metsää

Luonnonsuojelualueet

Parkanossa on Häädetkeitaan luonnonpuiston lisäksi neljä valtion mailla sijaitsevaa laajempaa luonnonsuojelualuetta: Isokivenneva-Marjakangas, Nälkähittenkangas, Puurokeidas ja Rengassalo. Varsinaisten suojelualueiden lisäksi Metsähallituksella on lukuisia muita suojelukohteita, joista merkittävimmät ovat valtion mailla sijaitsevat Natura-alueet: Ahvenus, Aurejärvi, Puurokeidas-Hannankeidas, Horjunkeidas, Kaidatvedet ja Raatosulkonneva. Näiden lisäksi Metsähallituksen suojelukohteisiin kuuluu mm. Lätäkönlampi. Osaan suojelukohteista liittyy myös yksityisten maanomistajien suojelualueita.

 

Valtion maiden lisäksi lailla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita on kaikkiaan 9 kpl yksityisten maanomistajien mailla. Niistä pinta-alallisesti suurimmat ovat Teerineva ja Kirjasjärvien suojelualueet. Maanomistaja voi suojella maitaan hakemalla alueensa rauhoitusta ELY-keskukselta. Esim. METSO-ohjelman avulla maanomistajat ovat hakeneet runsaasti metsiään vapaaehtoiseen suojeluun. Valtio maksaa METSO-ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta. Uutena suojelukeinona on HELMI-ympäristöohjelma, joka tähtää luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen mm. uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelulla. Parkanossakin on jo yksi kohde rauhoitettu ohjelman kautta. SOTKA-hankkeen avulla pyritään puolestaan taantuvien riistalintujen kantojen kasvattamiseen mm. kosteikkojen rakentamisella, soiden kunnostamisella ja pienpetopyynnillä. Vesilintujen ohella hankkeella pyritään vahvistamaan Parkanossakin tavattavan, uhanalaisen riekon kannan kasvattamiseen.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita on kaikkiaan valtion mailla noin 1162 ha ja yksityisten maanomistajien mailla 142,9 ha. Sivun alareunassa on tiedosto, johon on koottu kaikki Parkanon kaupungin alueen suojelukohteet.

Keidaslammi Häädetkeitaan Natura-alueella on hyvä linnustokohde

Uhanalaiset lajit

Parkanossa tavataan kymmenittäin valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Erityisesti linnusto on uhanlaistunut viime vuosina nopeasti. Äärimmäisen uhanalaisista (CR) lajeista voidaan mainita suokukko, joka sinnittelee vielä laajoilla suoalueilla. Erittäin uhanalaisiin (EN) kuuluu monia tuttuja ja ennen yleisiä lajeja kuten punasotka, tukkasotka, nokikana ja räystäspääsky. Niin ikään vaarantuneisiin lajeihin (VU) luokitellaan nykyisin monille tuttuja lajeja kuten haapana, riekko, taivaanvuohi, tervapääsky, törmäpääsky, töyhtötiainen, hömötiainen, viherpeippo, punatulkku ja varpunen.

Natura 2000-verkoston kohteet

Natura 2000-verkostoon on Parkanossa nimetty 10 kohdetta, joista osa (mm. Häädetkeidas, Nälkähittenkagas ja Rengassalo) on rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita on Parkanon kaupungin alueella kaikkiaan noin 2 981 ha.

Natura-kohteet:

Raatosulkonneva on hieno lähiretkikohde Alkkianvuoren luontopolun varrella.

Katso kaikki Parkanon suojelukohteet:

Parkanon_suojelukohteet_2021

Parkanon geologiset kohteet pien.

Jätevedet

Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittely

Uusi asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 16.3.2017. Asetus kumosi aiemman valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ja kohtuullisti sen säännöksiä.

Uusi asetus edellyttää, että ennen vuotta 2004 rakennettujen rakennusten, jotka sijaitsevat enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai vedenhankinnan kannalta merkittävästä pohjavesialueesta, jätevesijärjestelmien tulee täyttää asetuksen asettamat puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Muilla kuin pohjavesi- tai ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen osalta jätevesijärjestelmän kunnostaminen tulee ajankohtaiseksi seuraavan suuren remontin yhteydessä. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti. Poikkeamista käsittelyvaatimuksista voidaan hakea rakennus- ja ympäristölautakunnalta (poikkeamishakemuslomakkeet).

Lisätietoa asetuksen edellyttämistä toimenpiteistä saa ympäristöministeriön esitteestä, jonka voi lukea ja tulostaa täältä. Myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Opas jätevesien maailmaan -oppaasta saa tietoa jätevesien käsittelystä. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai korjaamiseen liittyvästä lupamenettelystä lisätietoja antaa rakennusvalvonta.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Toiminta-alueet löytyvät Parkanon Vesi Oy:n sivuilta.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen perusteella tulee olla mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön ja täyttääkö puhdistusjärjestelmä asetuksen velvoitteet.