Ympäristönsuojeluasiat

Parkanon tunnuslaji mänty

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluun kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • ympäristönsuojelu (mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu)
  • jätehuollon valvonta
  • maa-ainesasiat
  • luonnonsuojelu
  • maastoliikenneasiat

Viralliset kuulutukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

  • ympäristöluvat
  • maa-ainesluvat
  • päätökset YSL 115 §:n mukaisista ilmoituksenvaraisista toiminnoista
  • meluilmoitukset
  • maastoliikennelain mukaiset luvat

Kuulutukset

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta ja viranhaltijana ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo, p. 044 7865 650, s-posti pentti.keskitalo[at]parkano.fi

Ajankohtaista

Nyt on hyvä aika luopua öljylämmityksestä

Öljylämmityksen vaihtaminen kannattaa juuri nyt, kun siihen on saatavissa valtion tukea. Useimmissa tapauksissa investoinnin takaisinmaksuaika on reilusti alle 10 vuotta. Fossiilisen öljyn käytöstä luovutaan Suomessa 2030-luvun alkuun mennessä. Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen nostaa myös rakennuksen arvoa. Öljylämmitys aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta, joten lämmitysjärjestelmän vaihtaminen on myös iso ilmastoteko.

Lue lisää ölystä uusiutuviin.

Vieraslajit kuriin!

Nyt on hyvä aika ryhtyä havainnoimaan ja torjumaan haitallisia vieraslajeja. Lisätietoja saa Vieraslajit-sivustolta.

Vireillä olevat hakemus- ja ilmoitusasiat:

– Liekkiyön meluilmoitus 20.-21.8.2022 Parkanon torialueelle / Qrecords Oy

– Gospelrekka-ulkoilmakonsertti 16.7.2022 osoitteessa Teollisuustie 2 Parkano / Parkanon Helluntaiseurakuntayhdistys r.y.

– Parkano-päivien meluilmoitus 22.-24.7.2022 Parkanon torialueella / Parkanon kaupungin vapaa-aikatoimi ym.

Päätökset hakemusten ja ilmoitusten johdosta:

– Päätös Aureen Metsästysseura ry:n Aureen hirviradan ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta 

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojelu

Puiden rungot sitovat ravinteita Kovesjärveen laskevassa ojassa

Vesiensuojelu

Pääosa Parkanon kaupungin alueen vesistä kuuluu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen. Kaupungin pohjoisosissa kymmenisen järveä laskee Kyrönjoen päävesistölaueelle ja kaupungin luoteisosassa kolme järveä kuuluu vielä Karvianjoen päävesistöalueelle. Kokemänjoen vesistöalueelle on valmistunu Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämänä Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma, johon on koottu alueelle suunniteltuja vesienhoidon ja -kunnostuksen kohteita. Parkanosta toimintaohjelmassa on yli 20 kohdetta. Reitin alueella toimii kolme alueellista työryhmää, joista parkanolaiset yhdistykset ja vesienkunnostajat kuuluvat Luoteis-Pirkanmaan klubiin (LuPi-klubi).

Tietoa järvien ja jokien ominaisuuksista, vedenlaatutiedoista ja kunnostuksista on nyt saatavilla alla olevista tiedostoista. Tiedot vaihtelevat suuresti vesistöittäin. Järvitietopaketteihin on koottu tietoja mm. toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuista sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen, kaupungin ja vesiensuojelutyötä tekevien yhdistysten teettämistä selvityksistä. Valuma-alueittain jaetuista vesistötiedoista toivotaan olevan apua vesiensuojelu- ja kunnostustöissä. Järvipaketissa on vedenlaatutiedoista keskeiset muuttujat, kuten pääravinteiden fosforin ja typen pitoisuudet, happamuus sekä humuspitoisuudesta kertovat väriluku ja kemiallinen hapenkulutus. Lisäksi esitykseen on poimittu ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelmasta tietoa suurimpien vesistöjen ekologisesta tilasta. Vesistötietoja päivitetään sitä mukaa, kun uusia tutkimustuloksia saadaan. Yhdistysten ja kuntalaisten toivotaan myös antavan palautetta vesistöpaketista ja täydentävän järvikohtaisia tietoja

Parkanon vesistöt – osa 1 (Kyrösjärven, Parkanonjärven, Jämijärven ja Kovesjoen valuma-alueet)

Parkanon vesistöt – osa 2 (Kuivasjärven, Aurejärven, Suomijoen, Mustajoen ja Hirvijoen valuma-alueet)

Oman rannan ja muusta vesistöjen kunnostuksesta lisätietoa saa ympäristöhallinnon sivuilta. Rannan ruoppaus tai muu vesistön kunnostus ja vesirakennustyö edellyttävät yleensä ilmoituksen tekemistä alueelliselle ELY-keskukselle tai luvan hakemista aluehallintovirastolta.

Valtakunnallisen SOTKA-hankkeen avulla pyritään taantuvien riistalintujen kantojen kasvattamiseen mm. kosteikkojen rakentamisella, soiden kunnostamisella ja pienpetopyynnillä. Ohjelman tavoiteena on erityisesti vesilintujen, mutta myös riekon kannan kasvattaminen.

Pohjavedet

Parkanossa on kahdeksan vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta: Isokangas, Karjanmaa A, Kuivasjärvi, Lapinneva etelä, Latikkakangas, Metsäsianvuori, Ristiharju ja Vuorijärvi. Lisäksi vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita on viisi aluetta.

Pohjavesialueilla on muita tiukempia vaatimuksia mm. öljysäiliöiden tarkastusten, maalämpökaivojen rakentamisen ja jätevesien käsittelyn suhteen. Lainsäädännön lisäksi määräyksiä on kaupungin omissa ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Ilmansuojelu / HINKU

Parkanon kaupunginvaltuusto päätti liittyä valtakunnallisen HINKU-foorumin jäseneksi maaliskuussa 2019. HINKU-kunnat sitoutuvat vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä muuta yhteiskuntaa nopeammin. Sitoumuksen mukaisesti kasvihuonekaasuja vähennetään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. Parkanossa HINKU-velvoitteen toteutumisen seurantaa varten on nimetty työryhmä, johon kuuluvat kaupungin johtoryhmän jäsenet ja ympäristötarkastaja. Parkanon kasvihuonekaasujen päästöjen kehitystä vuodesta 2005 alkaen voi seurata Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Osallistu ilmastodieettiin

Sinulla on mahdollisuus laskea oma ilmastovaikutuksesi ja aloittaa tarvittaessa myös ilmastodieetti. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää.

Yhdessä kohti hiilineutraalisuutta

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan eri toimijoihin, joiden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus valtakunnallisesti ja Pirkanmaalla. Monissa HINKU-kunnissa on tehty myös kunnianhimoisia tiekarttoja kohti hiilineutraalisuutta. Hyviä esimerkkejä jo tehdyistä ilmastoteoista löytyy Suomen ympäristökeskuksen kokoamasta Energialoikkapalvelut-sivustolta. Sivuilla esitellään ilmastotekojen päästövähennysten ohella ilmastotekojen taloudellisia vaikutuksia.

Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristöviisas Pirkanmaa –sivut.

Melu ja tärinä

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Lomakkeen ilmoituksen tekemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Meluilmoituksen tekemistä säätelevät myös kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristölupa

Ympäristölupa perustuu ympäristönsuojelulakiin. Toiminnat, jotka edellyttävät ympäristölupaa, on mainittu ympäristönsuojelulain (527/2014) 4. luvussa sekä lain liitteessä 1. Ympäristöluvan myöntää Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ohjeita luvan hakemiseksi saa ympäristötarkastajalta. Lomakkeet ympäristöluvan hakemiseksi saa ympäristöhallinnon sivuilta. Ympäristölupahakemuksen käsittely kestää kunnassa keskimäärin neljä kuukautta.

Mikäli haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenttelyjen yhteensovittamista.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Lisätietoa sekä ilmoituslomakkeet toiminnoittain löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Rekisteröintimenettely koskee mm. pieniä energiantuotantolaitoksia, polttonesteen jakeluasemia ja asfalttiasemia.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksissä on kuntakohtaisia määräyksiä esimerkiksi jätevesien käsittelyyn, kemikaalien käsittelyyn, rakennustöiden ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja meluilmoituksen tekemiseen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa määrittelee ympäristölupien ja erilaisten ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2021

Kemikaalivalvonta

Terveydelle ja ympäristölle vaaraa aiheuttavien kemikaalien sekä palavien kemikaalien valvonta kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivustolla on oppaita mm. öljysäiliöihin, polttonesteisiin sekä maatilojen kemikaaleihin liittyen.

Öljyvahingot

Öljyvahingoista on aina ilmoitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle (paloasemien yhteystiedot). Pilaantuneen maaperän osalta tulee olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen.
Öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisena Parkanossa toimii kunnossapitomestari Mika Toropainen.

Muut liikuntapaikat

Leikkikentät ja -puistot

Kaupungin ylläpitämät Leikkikentät/puistot

Kuntoilupaikat ja yksityiset kuntosalit

Kuntoportaat, Parkanontie 82 (Kuttikallionpolku). Parkkeeraus Parkanontien varteen. Portaissa ei ole talvikunnossapitoa. Video kuntoportaista.

Liikuntakeskus Kunnonliike, Keskuskatu 8, http://kunnonliike.fi/

Kuntosali Pestis, Teollisuustie 4, http://www.pestis.fi/

Golfkentät ja Golfsimulaattorit

Poltinkosken golfkenttä, Yliskyläntie 1411, 39580 Riitiala

PG- Areenan Golfsimulaattori, Teollisuustie 9, https://www.pg-areena.fi/

Kamppailusalit

Parkanon kamppailuseuran sali, Parkanontie 33, http://parkanonkamppailu.fi/

Padelkentät

PG-Areenan Padelkenttä, Teollisuustie 9, https://www.pg-areena.fi/

Pulkkamäet

Haapasen laskettelumäki, Parkanontie/Kairokosken risteys

Muut pelikentät

Pahkalanniemi Campingin Beach volley -kenttä, Urheilukatu 30.

Leijonapuiston Petankkikenttä, Rantakatu 1

Laivapuiston monipelikaukalot, Kirkkopolku 7

 

 

Kaikki Parkanon liikuntapaikat löydät kätevästi Parkanon karttapalvelusta.