Hinnat 1.1.2022 alkaen

 Terveyskeskusmaksut

Käyntimaksu 20,90 € peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttäneiltä. Vuosimaksu 41,80 €.
 Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavilta ei peritä käyntimaksua.

Päivystyskäyntimaksu 28,70 € käyntikerralta ilta-/yöaikaan klo 20.00-08.00 sekä viikonloppuna ja juhlapyhinä

Erikoislääkärin (mm. radiologi, neurologi, ortopedi) vastaanottokäynti 41,80 €

Yksilökohtainen fysioterapia
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään  11,60 € hoitokerralta.

Sarjassa annettava hoito
Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 11,60 € käyntikerralta, enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi (esim. jatkuva dialyysihoito, lääkinnällinen kuntoutus, ravitsemusterapeutin vastaanotto, tai muu vastaava jatkuvaluonteisesti annettava hoito).

Lyhytaikainen laitoshoito
Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hoidosta ja ylläpidosta 49,60 €  hoitopäivältä. Kun maksukatto täyttyy, lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,80 € hoitopäivältä.
Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 85 prosenttia hoidettavan nettokuukausituloista. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Tuloista on jäätävä vähintään 112 €  henkilön omaan käyttöön.

Päivä- ja yöhoidon maksu
Päivä- ja yöhoidosta peritään enintään 22,80 € vuorokaudessa.

Lakisääteinen omaishoidontuen vapaa 11,60 € vuorokausi.

Lääkärintodistukset ja -lausunnot

  • Ajokorttitodistus 61,80 €
  • Muut todistukset ja lausunnot 51,50 €
  • Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). Jos lääkärintodistuksia ja lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon aikana, niistä peritään maksu normaaliin tapaan.

Hoitoon liittymättöminä todistuksina ja lausuntoina pidetään todistuksia ja lausuntoja, joita sen pyytäjä tarvitsee henkilökohtaisen etuuden tms. vastaavan hakemista varten. Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perittävissä maksuissa ei ole ikärajoja. 

Sakkomaksu Sakkomaksu voidaan periä käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä terveyskeskuslääkärin vastaanottoajasta , hammashuollon ajasta, sekä koskee myös mielenterveyspalveluita.

Maksu on 51,50 € ja se voidaan periä 18 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.

Maksukatto Maksukatto on 692,00 €  kalenterivuodessa vuoden 2022 loppuun asti. Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Lailliset huoltajat voivat maksukaton täyttyessä tai täyttymisen jälkeen sopia keskenään vapaasti siitä, miten alle 18-vuotiaalle lapselle ja nuorelle määrätyt asiakasmaksut kerryttävät toisen laillisen huoltajan vuotuista maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoa kerryttäneet palvelut ovat maksuttomia, lukuun ottamatta yli 18-vuotiailta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on 22,80 €  hoitopäivältä.