K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville asemakaavan muutosluonnos  2. kaupunginosassa (Haapanen). Suunnittelualue sijaitsee Kiviniitunmäessä noin 200 m Vaasantiestä (Valtatie 3, E12) itään.

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 581-2-2015-10, 581-2-2030-1, 581-2-2030-2, 581-2-2030-3, 581-421-5-247, osaa kiinteistöjä 581-421-5-143, 581-2-9903-1 ja  581-2-9901-0. 2. kaupunginosan korttelia 2030 (osa) ja 2015 (osa) sekä lähivirkistys- ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu 2. kaupunginosan korttelit 2020 (osa) ja 2015 (osa) sekä lähivirkistys- ja katualuetta.

Asemakaavan muutosluonnos kaavamääräyksineen ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n ja MRA:n 30 § mukaisesti    4.5. – 2.6.2020 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.
Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh 0400 858101  pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh 044 7865601  jarmo.kyosti@parkano.fi
Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 2.6.2020 mennessä osoitteella:
Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Kaavaluonnos ja määräykset

Osaliistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Arkeologinen inventointi 2019