K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville  asemakaavan muutosehdotus kaupunginosassa (Kallio).

Suunnittelualue sijaitsee Heinosentien ja Parkanontien kiertoliittymän kaakkoispuolella Parkanon keskustan tuntumassa.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 4050 (osa).

Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 4050 (osa).

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa voimassa olevan asemakaavan korttelin 4050 asuinpientalojen osakortteli (AP) teollisuusrakennusten korttelialueeksi ja osoittaa teollisuusrakennusten korttelialueelle yhteensä 3 rakennuspaikkaa kiinteistöjen 581-4-4050-10, 581-4-4050-2, 581-4-4050-4, 581-4-4050-8 ja 581-421-62-3 Kantapohja (osa) alueelle.

Asemakaavan muutosehdotus ja kaavamääräykset sekä selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti 30.8. – 28.9.2021 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla www.parkano.fi/ajankohtaista. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja:    Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh 0400 858101

                      pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi  

                      Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh 044 7865601

                      jarmo.kyosti@parkano.fi

                      Maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki, puh 044 7865610

                      erkki.salomaki@parkano.fi

                     Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 28.9.2021 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan seurantalomake

Selostuksen liite kaavakartta ja määräykset

Kaavanlaatijan vastine lausuntoihin