K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville asemakaavan muutos ja laajennusehdotus 6. kaupunginosassa (Vatunen).  Suunnittelualue sijaitsee Kirkkojärven länsipuolella Vatusentien ja Niinisalo-Parkano-junaradan  välisellä alueella.

Suunnittelualueelta on Parkanon keskustaan matkaa noin 3 kilometriä.

Asemakaavan muutos koskee liikerakennusten korttelia 6072 sekä virkistys- ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu korttelit 6072 ja 6088, erityis-, virkistys- ja katualuetta.

Kaavan tarkoituksena on päivittää suunnittelualueen asemakaavoitus ja mahdollistaa vakituinen asuminen sekä koulutus-, ja majoitus-, toimisto- ja tuotantotilojen sijoittaminen entisen kunnalliskodin alueelle. Lisäksi tavoitteena on osoittaa kaava-alueen eteläosa toimitilarakennusten korttelialueeksi sekä osa Vatusentiestä katualueeksi.

Asemakaavan muutos ja laajennusehdotus, kaavamääräykset, selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti 9.1. – 7.2.2023 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla: ajankohtaisissa ja kuulutuksissa.

Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja:    Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh 0400 858101,  pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi  

Maankäyttö- ja kaavoituspäällikkö, puh 044 7865610, erkki.salomaki@parkano.fi   

Parkanon kaupunki:  https://www.parkano.fi/category/uutiset/.

Kaavakartta_Vatunen_AKM_kortteli_6072_Ehdotus_28.11.2022.pdf

Selostus__Vatunen_AKM_kortteli_6072_Ehdotus_28.11.2022.pdf

Selostus_Liite_1_Asemakaavan_seurantalomake-7.pdf

Selostus_Liite_2_OAS_28.11.2022.pdf

Selostus_Liite_3_Kaavakartta_ja_maaraykset-6.pdf

Selostus_Liite_4_Luontoselvitys-26.8.2021.pdf

Selostus_Liite_5_Parkano_Jokiharju_inventointi_2021_m_2022.pdf

Selostus_Liite_6_Tarina_runkomelu_ja_liikennemeluselvitys_Vatunen.pdf

Selostus_Liite_7_Lausunnot_kaavaluonnoksesta.pdf

Selostus_Liite_8_Vastine_lausuntoihin_kaavaluonnoksesta-2.pdf

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 7.2.2023 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Tekninen lautakunta