K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville  asemakaavan muutos ja laajennusehdotus 2. kaupunginosassa (Haapanen).

Suunnittelualue sijaitsee Vaasantiestä (Valtatie 3, E12) noin 400 m itään, Kairojärven luoteispuolella, Parkanon keskustasta noin 1,5 km koilliseen. Kairokosken juna-asema sijaitsee suunnittelualueesta noin 200 m lounaaseen. Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Mäkikatuun ja erillispientalojen korttelialueeseen, lännessä virkistysalueeseen sekä erillispientalojen korttelialueeseen, lännessä virkistysalueeseen sekä erillispientalojen korttelialueeseen ja etelässä virkistysalueeseen. Idässä suunnittelualue rajautuu kokonaan asemakaavoittamattomaan alueeseen.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2015 (osa), 2023-2026 ja 2029 sekä virkistys- ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu korttelit 2015 (osa), 2023-2026, 2029 ja 2055 sekä virkistys- ja katualuetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on vähäisesti kasvattaa osaa erillispientalojen ohjeellisista tonteista kortteleissa 2015, 2023, 2024, 2026 ja 2029, vähäisesti kasvattaa tonttirajausta osassa korttelia 2015 vastaamaan olemassa olevia kiinteistörajoja, tarkistaa kokonaisuudessaan korttelialueiden rakennusalarajauksia vastaamaan alueella toteutunutta rakentamista sekä mahdollistaa asuminen Parkanon kaupungin omistamalla asemakaavoittamattomalla kiinteistöllä 581-421-4-27 Vierikko. Asemakaavan muutos ja laajennus mahdollistaa kevyen liikenteen väylän sijoittamisen Käenmäentien yhteyteen.

Asemakaavan muutos ja laajennusehdotus sekä kaavamääräykset,  selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti

3.1. – 1.2.2022 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja:    Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh 0400 858101

                      pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi  

                      Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh 044 7865601

                      jarmo.kyosti@parkano.fi

                      Parkanon kaupunki: https://www.parkano.fi/category/uutiset/

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 1.2.2022 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Kaavakartta ja määräykset

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan seurantalomake

Selostuksen liite kaavakartta ja määräykset

Kaavanlaatijan vastine luonnoksesta annettuihin lausuntoihin

Haapanen arkeologinen inventointi 2019