K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville  asemakaavan muutos ja laajennus luonnos 2. kaupunginosassa (Haapanen), Koskirannan alue

Suunnittelualue sijaitsee Parkanon Haapasen alueella, noin puolentoista kilometrin päässä Parkanon keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue koostuu voimassa olevien asemakaavojen kortteli-, virkistys-, liikenne- ja katualueista sekä asemakaavoittamattomasta alueesta, koskien pääosin Käenmäentietä, Parkanontien ja Käenmäentien välistä risteysaluetta sekä Kurkiluomantien ja Uudenasemantien välistä Käenmäentietä.

Asemakaavan muutos koskee voimassa olevan asemakaavan  kortteleita 19-21 ja 30, osaa kortteleita 22 ja 29, virkistys-, liikenne-, katu- ja vesialuetta.

Asemakaavan laajennus koskee osaa yleistä tiealuetta 581- 895 -2-25 sekä osaa kiinteistöä 581-421-72-2         Kaironiemen tiet.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu  kortteli 2056, osa korttelia 2036, virkistys-, liikenne-, katu-, vesi- ja maa- ja metsätalousaluetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena

Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää suunnittelualueella voimassa oleva vuonna 1971 vahvistettu asemakaava (kaavanro R3) vastaamaan kaava-alueella toteutunutta maankäyttöä ja rakentamisen määrää sekä osoittaa kaavamuutosalueelle tarkoituksenmukaiset kortteli-, virkistys- ja katualueet. Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Parkanontien ja Käenmäentien asemakaavoittamaton risteysalue katualueeksi sekä Käenmäentie katualueeksi välillä Kurkiluomantie-Uudenasemantie Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) 2.7.2021 hyväksymän tiesuunnitelman mukaisesti.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria.

Asemakaavan muutos ja laajennus luonnos sekä kaavamääräykset,  selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n ja MRA:n 30 § mukaisesti 31.1. – 7.3.2024 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla: ajankohtaisissa ja kuulutuksissa.

Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja:    Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh. 0400 858101,  pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

Maankäyttö- ja kaavoituspäällikkö Erkki Salomäki, puh. 044 7865610, erkki.salomaki@parkano.fi

Parkanon kaupunki: https://www.parkano.fi/category/uutiset/.

Kaavakartta_Koskirannan_AKM_ja_laajennus_Luonnos_16.1.2024-1-1.pdf

Selostus__Koskirannan_alueen_AKM_ja_laajennus-1.pdf

Selostus_Liite_1_Asemakaavan_seurantalomake-2-1.pdf

Selostus_Liite_2_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_16.1.2024-1-1.pdf

Selostus_Liite_3_Kaavakartta_ja_määräykset-5-1.pdf

Selostus_Liite_4_Koskiranta_Luontoselvitys_2022-1.pdf

Selostus_Liite_5_Koskiranta_rakennetun_kulttuuriympäristön selvitys-1.pdf

Selostus_Liite_6_Koskirannan_arkeologinen_inventointi_2023-1.pdf

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 7.3.2024 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Tekninen lautakunta