K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaava (9.) Haukkalan kaupunginosassa.

Alue sijaitsee valtatie 3:n ja 23 risteysalueen kaakkoispuolella Villenpolku –nimisen yksityistien varrella, rajoittuen eteläosastaan Parkanonjärveen. Etäisyyttä keskustaan on n. 2-3 km.

Kaavoitustyö on käynnistetty Parkanon kaupungin aloitteesta hankkimansa lisämaan kaavoittamiseksi.

Alue on pääosin avaraa peltoaluetta. Alueella on yksi yksityisomistuksessa oleva tila, jolla sijaitsee omakotitalo talousrakennuksineen. Kaava-alue on n. 12 ha. Alueen eteläpään länsipuolella sijaitsee Haukkalan ensimmäinen ja ainoa kaava-alue.

Kaava-alue muodostuu tiloista Kielomäki, kiinteistötunnus 581-405-3-52 ja Haukkala, kiinteistötunnus 581-405-3-53.

Asemakaavalla muodostuu erillispientalojen (AO) korttelit 9003-9005, toimitilarakennusten korttelialue (KTY) 9006 sekä lähivirkistys (VL)- ja Villenpolku –nimistä kaavatiealuetta.

Asemakaavaehdotus sekä -selostus ja  osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 65 § ja  MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 6.11. – 5.12.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ylläolevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044 786 5601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 5.12.2018 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Asemakaavaehdotus

Asemakaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Luontoselvitys

Luontoarvokartta

Muinaisjäännösinventointi