TARJOUSPYYNTÖ                                                                                                         10.4.2015

Parkanon kaupunki

PL 14, Parkanontie 37,

39701 Parkano

Parkanon kaupunki pyytää tarjousta asiantuntijapalveluista Parkanon kaupungin Pirkanmaan Liitolta hakemaa Maakunnan kehittämisraha -hankkeeseen Luonnonvarakeskuksen Parkanon toimipisteen vahvuudet ja Pirkanmaan uutta luovat mahdollisuudet selvitys- ja kehittämishanketta varten. Hanke alittaa kansalliset kynnysarvot (Hankintalaki 15 §).

Uuden valtakunnallisen Luonnonvarakeskuksen (Luke) toiminnan käynnistyttyä vuoden 2015 alusta Parkanon Metlan toimipiste on siirtynyt osaksi valtakunnallista, monialaista verkostoa. Toimipisteen toiminnan turvaamiseksi ja sen mahdollisuuksien esille nostamiseksi on tarve tehdä selvitys siitä, mikä Parkanon toimipisteen ja Pirkanmaan potentiaali on luonnonvara-alan tutkimuksessa ja kehittämisessä. Selvityksessä käydään läpi aikaisemman Luken/Metlan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi erityisesti yhteistyö ja kehittämispotentiaali Pirkanmaan korkeakoulujen sekä alaan liittyvien avainyritysten kanssa.

Parkanon kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2015 osaltaan selvitys- ja kehityshankkeen, siten että hankkeen yhteistyökumppaneiksi on kutsuttu Tampereen kaupunki/Tredea, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen Yliopisto, Tampereen Teknillinen yliopisto, Luonnonvarakeskuksen Parkanon toimipiste (Luke), Tampereen Kauppakamari sekä Pirkanmaan liitto Maakunnan kehittämisraha -hankkeena. Hankehakemus on jätetty Pirkanmaan liitolle 2.4.2015. Hankkeen toteutuksessa otetaan huomioon Pirkanmaan liiton Maakunnan kehittämisrahan hankepäätöksen edellytykset ja vaatimukset. Yllä mainittujen hankkeen kumppaniorganisaatioiden edustajat muodostavat ohjausryhmän, joka tukee ja ohjaa selvitys- ja kehittämishankkeen toteuttamista hankkeen hallinnoijan / koordinaattorin (Parkanon kaupunki) ja selvitystyötä varten kilpailutettavan asiantuntijaorganisaation kanssa. Hankkeeseen käytetään myös paikallista Luken asiantuntemusta.

Selvitys on tarpeen toteuttaa nopealla aikataululla, koska jo kesän 2015 aikana on odotettavissa linjauksia uuden Luonnonvarakeskuksen toimipisteverkoston suhteen. Pirkanmaata ei ole toistaiseksi valittu Luken strategisten toimipaikkojen joukkoon, ja pyrimme pikaselvityksellä avaamaan alueemme biotalouden kehittämiseen liittyvää suurta potentiaalia, mikä kiinnostaa myös Lukea sekä Maa- ja metsätalousministeriötä. Sen vuoksi hankkeeseen tarvittavan asiantuntijaorganisaation kilpailutus tapahtuu myös nopeasti, ja tarjouksessa arvostamme mahdollisuutta aloittaa selvitystyö mahdollisimman pian.

Parkanon kaupunki ja Luonnonvarakeskuksen toimipiste

Parkanon kaupunki on noin 7000 asukkaan kaupunki Luoteis-Pirkanmaalla, ja hanke voi hyödyntää myös Parkanon-Kihniön elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkki Oy:n asiantuntemusta. Parkano on vireä alueellinen teollisuuden ja kaupan keskus, ja yhteistyötä tehdään Pirkanmaan lisäksi myös Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan suuntaan. www.parkano.fi, www.kehitysparkki.fi .

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Parkanon toimipiste (ex. Metla) sijaitsee 2 km Parkanon keskustasta Kaitojen vesien varrella, ja n. 3 km Parkanon rautatieasemalta.

Parkanon rautatieasemalta nopea junayhteys kestää Tampereelle vain 35-40 minuuttia, saman verran Seinäjoelle ja parhaimmillaan runsaat 2 h Helsinkiin.

Tilattavat palvelut

Luonnonvarakeskuksen Parkanon toimipisteen vahvuudet ja Pirkanmaan uutta luovat mahdollisuudet -hanke toteutetaan pääosin ostopalveluna kilpailuttamalla sen toteuttamista varten luonnonvara-alaa, tutkimus- ja kehittämistyön kenttää sekä Pirkanmaan yrityselämää tunteva osaaja / asiantuntijaorganisaatio. Tavoitteena on, että työ voidaan alkaa jo huhtikuussa. Hankittava työmäärä vastaa noin 1,5 – 2 kk kokopäiväisen asiantuntijan työpanosta. Selvityksen avustamistehtävissä voidaan hyödyntää TAMKin opiskelijaharjoitelijaa.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät, jotka sovitaan tarkemmin tilaajan kanssa:

–          esitemateriaalin tuottaminen selvityksen tarpeisiin (yrittäjille ja muille sidosryhmille)

–          Parkanon Luken toimipisteen tutkijoiden haastattelut

–          korkeakoulujen luonnonvara-alaan liittyvien asiantuntijoiden sekä muiden ohjausryhmän osoittamien asiantuntijatahojen haastattelut

–          yrityshaastattelut; tavoitteena että vähintään 20 yritystä sitoutuu yhteistyöhön luonnonvara-alan kehittämisessä

–          hankkeen viestintä yhteistyössä hankkeen tilaajatahojen kanssa

–          hankkeen väliraportti ja loppuraportti ja osallistuminen sen esittelyyn Pirkanmaalla sekä Lukelle, MMM:lle

–          raportin julkistamisseminaari, yhteistyössä tilaajatahojen kanssa

Toteutus

Tarjoaja nimeää yhden henkilön vastaamaan tehtävästä, ja asiantuntijaorganisaatio voi käyttää työhön myös nimeämäänsä tiimiä. Työ tehdään pääosin asiantuntijan omin välinein, ja hankkeesta maksetaan käyttökulut (esim. puhelin- ja kopiokulut, matkakulut). Tarvittaessa voidaan käyttää myös Parkanon kaupungin, Luken tai erikseen sovittaessa muiden hankkeen yhteistyökumppaneiden tiloja.

Työn aikana tuotettu aineisto on kokonaisuudessaan kaupungin ja Pirkanmaan liiton omistamaa ja kaupungilla ja Pirkanmaan liitolla on niihin kaikki oikeudet.

Työn tekemisen ajankohdista ja sisällöistä sovitaan tarkemmin Parkanon kaupunginjohtajan kanssa.

Hinta

Tarjouksesta on käytävä ilmi:

–       Työpäivän hinta ilman arvonlisäveroa sekä arvioitu kokonaishinta selvityksen tuottamiselle.

Maksuehto

–       Maksuehtoon ja hinnan korotuksiin sovelletaan JYSE2014 Palvelut yleisiä sopimusehtoja.

Aikataulu

Hanke aloitetaan mahdollisimman pian, huhtikuun 2015 aikana ja kestää 30.9.2015 asti. Väliraportti selvitystyöstä tulee esittää jo toukokuussa 2015 sekä loppuraportti ohjausryhmän kanssa sovitusti kesällä 2015.

Muut ehdot

Tarjousten on oltava voimassa 30.9.2015 saakka.

Hanke päättyy 30.9.2015.

Tarjoaja hyväksyy tässä tarjouspyynnössä mainitut ehdot.

Valintakriteerit

Tarjouksen tulee olla kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Valinta tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella.

Arviointikriteerit:

Tarjouksen kokonaistaloudellisuus määräytyy 40 % hinnan ja 60 % laadun ja käytettävyyden perusteella.

–       Referenssit:

  • tarjoajan kolme keskeisintä referenssikohdetta vastaavanlaisista selvitystehtävistä
  • tarjoajan kaksi keskeisintä referenssikohdetta luonnonvara-alaa koskevista tehtävistä
  • Pirkanmaan yrityselämän tarpeita koskeva tuntemus (otetaan huomioon kaksi referenssiä yritysten kehittämistä koskevista selvityksistä).

–       Mahdollisuus toteuttaa selvitystyö tarjouspyynnön kuvaamassa aikataulussa

–       Muut tekijät: Tarjoajan kokemus tulosten viestinnästä, alueen olosuhteiden tuntemus.

Tilaaja varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta sekä varaa oikeuden jatkaa sopimusneuvotteluita valitsemansa sopimuskumppanin kanssa. 

Tarjouksen toimittaminen

Tarjous tulee jättää 15.4.2014 klo 11.00 mennessä. Tarjous toimitetaan sähköpostitse osoitteisiin jari.heiniluoma@parkano.fi ja jari.pihlajamaki@kehitysparkki.fi.

Lisätietoja:       Jari Heiniluoma

                           jari.heiniluoma@parkano.fi , puh. 044 785 5201

                           Tytti Sarjala, Luonnonvarakeskus, Parkanon toimipiste

                           tytti.sarjala@luke.fi , puh. 050 391 4064 

                           Jari Pihlajamäki

                           jari.pihlajamaki@kehitysparkki.fi , puh 040 844 1991

Parkanossa 10.4.2014

Jari Heiniluoma

kaupunginjohtaja

Parkanon kaupunki