VARHAISKASVATUKSEN MAKSUJEN  MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.8.2016

 

  1. Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveyden­huollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Maksupäätös tehdään perheen bruttotulojen perusteella.

Varhaiskasvatusmaksu määräy­tyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta seuraavasti:

Perheen koko Tuloraja, euroa/kk Korkein maksuprosentti
2 hlöä 1403 11,5 %
3 hlöä 1730   9,4 %
4 hlöä 2053   7,9 %
5 hlöä 2191   7,9 %
6 hlöä 2328   7,9 %

Perhe voi halutessaan antaa suostumuksen korkeimpaan päivähoito­maksuun, tällöin tulotodistuksia ei tarvitse toimittaa.

2. Palvelun tarve

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen myötä (SivLTK §39/2016) varhaiskasvatuksesta peritään Parkanossa seuraavat maksut 1.8.2016 alkaen:

 

Osapäivähoidossa:                           Kokopäivämaksusta

max. 16 h/vko                                         40 %

20 h viikko                                               60 %

 

Kokopäivähoidossa:

10 pv/kk                                                  50 %

15 pv/kk                                                   75 %

Yli 15 pv/kk                                            100 %

 

Esiopetusoppilaiden osalta maksut määräytyvät 1.8.2016 alkaen:

Esiopetuksen (klo 9-13) lisäksi

Tuntimäärä viikossa                         Kokopäivämaksusta

alle 16h                                                        40 %

16-20h                                                         60 %

20-26h                                                        70 %

26-35h                                                        80 %

yli 35h                                                        100 %

 

3. Perheen koko

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan päivähoidon perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

4. Maksu perustuu bruttotuloihin

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen kuukausitulojen mukaan. Maksua määrät­täessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteis­taloudessa, avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Lomaraha (5 %) lisätään tuloksi.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammais­tukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut. Niiden maksamisesta on esitettävä hyväksyttävä kuitti.

Mikäli kuukausitulot vaihtelevat, otetaan keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta. Yksityisyrittäjien tulee toimittaa erillinen selvitys yrityksen tuloista.

Mikäli tarvittavia liitteitä varhaiskasvatusmaksun määrittelyä varten ei toimiteta, asiakkaalle voidaan määrätä maksimimaksu.

5. Korkein ja alin maksu

Maksu voi kokopäivähoidossa olla enintään 290 euroa kuukaudessa lasta kohti. Alle 27 euron kuukausimaksua ei peritä.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi hoidossa, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään samansuuruinen maksu kuin nuoremmasta, kuitenkin enintään 261 euroa. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta.

 

6. Sisaralennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi hoidossa, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään samansuuruinen maksu kuin nuoremmasta, kuitenkin enintään 261 euroa. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta

 

7. Sopimuspäivät ja vuorohoito

Jos lapsen hoidontarve on jatkuvasti säännönmukaisesti lyhyempi, voidaan käyttää sopimuspäiviä. Kuukausittaisten hoitopäivien lukumääräksi voidaan sopia 10 tai 15 päivää. Sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Käytettävien sopimuspäivien ilmoitus tulee tehdä viimeistään edellisen viikon torstaina, jonka jälkeen hoitopäiviä ei voi muuttaa.

Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään sopimuksen mukainen maksu. Jos hoitopäiviä on käytetty sovittua enemmän, maksu peritään koko kuukauden maksuna. Muutosta sopimuspäivien lukumäärään haetaan kirjallisesti.

Vuorohoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka tapahtuu arkipäivien klo 6-17:30 ulkopuolella. Perhe voi käyttää vuorohoitoa ainoastaan vanhempien opiskelusta tai työssäolosta johtuvista syistä tai muusta erityisestä syystä. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhempien tulee toimittaa hoitopaikkaan kirjallinen työnantajan todistus epäsäännöllisestä työ- ja opiskeluajoista sekä työvuorolistansa. Vuorohoito tulee varata viimeistään edellisen viikon torstaina. Vuorohoidossa on huomioitava, että vuorokauden vaihtuminen aiheuttaa uuden hoitopäivän.

 

8. Tilapäinen päivähoito

Tilapäistä hoitoa tarjoavat kaikki päivähoitoyksiköt, silloin kun ryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista ja tilapäistä, sitä ei voi varata kuin maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Hoitomaksuna peritään yli neljä tuntia päivässä kestävästä hoidosta 30 €/pv ja alle neljä tuntia kestävästä hoidosta 25 €/pv. Tilapäistä päivähoitoa käytettäessä säilyy oikeus kotihoidontukeen.

9. Heinäkuun maksu

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden 1.8.–31.7. välisenä aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Jos lapsi kuitenkin on hoidossa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina, maksu voidaan kuitenkin periä kahdeltatoista kuukaudelta.

10. Maksun muutos

Perheen olosuhteissa ja tuloissa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan päivähoitotoimistoon. Varhaiskasvatusmaksua muutetaan, mikäli perheen yhteen­lasketut tulot muuttuvat vähintään 10 %, maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu.

Maksun muutos tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.

Varhaiskasvatusmaksujen korotukset sidotaan indeksiin ja tehdään kahden vuoden välein 1.8.2008 alusta lukien.

11. Perhepäivähoidon maksuhyvitys

Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat voivat hakea kirjallisesti hyvityksen hoitomaksuun, jos he järjestävät varahoidon itse hoitajan loman aikana. Maksuhyvityshakemus tulee toimittaa päivähoitotoimistoon viimeistään hyvityskuukauden jälkeisen kuukauden 5.päivänä. Eri kuukausille sijoittuvat hyvityspäivät tulee anoa eri lomakkeilla.

12. Poissaolot

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, peritään puolet kuukausi­maksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

13. Päivähoidon alkaminen ja päättyminen

Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään varattuun hoitopäivään saakka. Mikäli lapsi on poissa esim. sairauden vuoksi varatulta hoitopäivältä, katsotaan myös tällainen päivä hoitopäiväksi. Irtisanominen tehdään kirjallisella lomakkeella.

14. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevissa asioissa otetaan yhteyttä sosiaalityöntekijään. Päätöksiin sovelletaan ehkäisevän toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellutusohjeita.

15. Erääntynyt varhaiskasvatusmaksu

Varhaiskasvatuspalvelu laskutetaan jälkikäteen. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaan. Maksamaton muistutus­lasku siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimistolle.

Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista tulojen tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava viipymättä tarvittavine liittei­neen päivähoitotoimistoon.

16. Tiedustelut

Varhaiskasvatuksen laskutukseen liittyvissä epäselvyyksissä lisätietoja antavat:

 

toimistosihteeri

Sari Niemi, 044-7865 503

sari.niemi@parkano.fi

 

sivistystoimen hallintopäällikkö

Jenni Alppi, 044-7865 502

jenni.alppi@parkano.fi

 

varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja/perhepäivähoidon ohjaus

Sarita Rajamäki, 044-7865530

sarita.rajamaki@parkano.fi