K U U L U T U S 

Parkanon kaupungissa on asetettu nähtäville seuraavat ranta-asemakaavat;

Lepomäen ranta-asemakaavan muutosehdotus  

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa tilasta Luisenniemi II RN:o 3:34 Parkanon kaupungin Kuivasjärven kylässä ja koskee osaa alueesta, jossa on voimassa Hämeen lääninhallituksen 26.5.1993 vahvistama Lepomäen ym. rantakaava (RT 33). Alue sijaitsee Kuivasjärven länsirannalla Parkanon keskustasta Vaasan suuntaan n. 15 km.

Kaavamuutosalue koskee korttelissa 3 olevaa Maatilan talouskeskuksen aluetta (AM), korttelissa 4 olevat lomarakennustontit 1 ja 2, korttelissa 6 olevaa lomarakennustonttia 1 sekä niihin rajoittuvia Maa- ja metsätalousaluetta (M) ja Lähivirkistysaluetta (VL).

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että Lomarakennustontit (3 kpl) poistetaan ja tilalle tulee kaksi vakituisen asunnon tonttia (AO). Samalla rakennuspaikkojen sijainti ja rakennusoikeus muuttuvat.

Lisäksi muutetaan nykyisen lähivirkistysalueen (VL) muutoksessa korttelialueen ulkopuolelle jäävä alue Maa- ja metsätalousalueeksi (M).

Ranta-asemakaavan muutosehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtävillä  22.9. – 5.10.2011 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla, 3. kerros.

Kuirinlahden ranta-asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ranta-asemakaava koskee osaa tilasta Kuirinlahti RN:o 5:287 Parkanon kaupungin Aurejärven kylässä. Alue sijaitsee Aurejärven länsirannalla.

 Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Hakijan tavoitteena on ratkaista tilan ranta-alueiden maankäyttö. Ranta-alueille kaavoitetaan lomarakennuspaikkoja. Tilan talouskeskus säilyy nykyisessä käytössä.

Ranta-asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti nähtävillä 22.9. – 5.10.2011 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla, 3. kerros.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä Lepomäen ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta ja Kuirinlahden ranta-asemakaavan luonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh. 03-4482448, 0400-234349, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

 Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 5.10.2011 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

 Parkanon kaupunki

 Kaavoituslautakunta