Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun.
Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön,
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Lastensuojelu on ehkäisevää lastensuojelua ja lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluu lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palveluiden piirissä, kuten äitiys- ja lastenneuvoloissa, muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetustoimessa ja nuorisotyössä.

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Heidän tulee turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja hyvinvointi. Kunnan palveluissa huolehditaan, että vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmukaisin tukitoimin.

Suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuollon työtä, jossa perhettä tuetaan, jotta lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Avohuollon tukitoimia ovat:

– Sosiaalityöntekijän tuki ja ohjaus
– Päivähoitopaikka
– Tukihenkilö tai – perhe
– Lasten harrastusten, lomatoiminnan tukeminen
– Perhetyö
– Lapsen edunvalvonta esitutkinnassa ja oikeudessa
– Lyhytaikainen avohuollon sijoitus

Yhteydenotto lastensuojeluun

Vanhempi voi ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen, kun perheessä on vaikeuksia, vanhemmat ovat uupuneita tai vanhemmat ovat huolissaan lapsestaan ja tarvitsevat tukea perhetilanteensa selvittelyssä. Myös Lapsi tai nuori voi itse olla yhteydessä, kun hän kokee turvattomuutta esimerkiksi vanhempien alkoholinkäytön, perheväkivallan tai muiden ristiriitojen vuoksi. Lisäksi kuka tahansa yksityinen henkilö voi olla yhteydessä sosiaalitoimeen, kun on huolissaan lapsen tai perheen tilanteesta, esimerkiksi päihteiden käytön, mielenterveysongelmien tai lapsen hoidon laiminlyönnin vuoksi.

Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lisätietoja lastensuojelulaista voi lukea www.finlex.fi

Lastensuojelun yhteydenotot ja ilmoitukset p. 03 44331 (vaihde)

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa yhteys hätänumeroon 112