K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa on asetettu uudelleen nähtäville Lannetan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus. Asemakaavan muutos koskee osaa tiloista Ylä-Lannetta RN:o 5:237 ja Lannetta RN:o 5:266 Parkanon kaupungin Aurejärven  kylässä ja asemakaavan laajennus koskee tiloja Haaraniemi 5:90 ja Timinranta 5:265 samassa kylässä.

 Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa nykyisen lähivirkistysalueen (VL) maatalouskäytössä olevat osat maa- ja metsätalousalueeksi (M tai MY-1), määrittää alueelle maatilan talouskeskukselle varattava alue ja osoittaa maataloutta palvelevalle rakentamiselle lisärakennusoikeutta sekä turvata suojelumerkinnöin arvokkaat rakennukset. Rantarakennusoikeus ei lisäänny kaavamuutoksella, mutta käyttämätöntä rantarakennusoikeutta siirretään rantasaunoilta loma-asunnoille. Kaavan laajennuksen osalta jo rakennetun kiinteistön 5:90 alue osoitetaan rakennuspaikaksi ja jotta vapaa rantaviiva ei vähene, kiinteistö 5:265 osoitetaan vastaavasti rakentamisesta vapaaksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MY-1).

Ranta-asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä Parkanon kaupungin mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla, 3. kerros, 7.5.- 7.6.2010 välisenä aikana.

 Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta.

 Lisätietoja: www.parkano.fi/ajankohtaista, Parkanon kaupungin tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puhelin 044-7865601,  jarmo.kyosti@parkano.fi ja kaavanlaatija:

Kaava- ja ympäristöpalvelu Järvinen, Niina Järvinen p. 044-5437097, niina.jarvinen@parkano.fi .

 Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 7.6.2010 mennessä kirjallisesti osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

 Parkanon kaupunki

Kaavoituslautakunta

Lannetta_LUONNOS_20042010_merkit.pdf

Lannetta_luonnos.pdf