Parkanon kaupungissa on kuulutettu Keskusta-alueen oikeusvaikutteisen osayleiskaava-ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaehdotuksen alueena on Parkanon kaupungin keskusta lähiympäristöineen.

Alueen pinta-ala on noin 30 km2. Alue kattaa keskustan asemakaavoitetun alueen lähiympäristöineen rajautuen pohjoisessa erilliseen Asemanseudun osayleiskaavaehdotusalueeseen. Idässä alue rajautuu Pitkäjärven itäpuolelle.

Keskusta-alueen oikeusvaikutteinen osayleiskaavaehdotus kaavaselostuksineen ja luontoselvityksineen on julkisesti nähtävänä MRL:n 65 § ja MRA:n 19 § mukaisesti
30.7. – 31.8.2012 välisenä aikana Mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37. 

Nähtävilläoloa jatketaan 21.9.2012 asti.

Tarkemmin kaavaehdotukseen liitteineen voi tutustua Parkanon kaupungin www-sivuilla: www.parkano.fi/ajankohtaista 

Lisätietoja antavat:

Jarmo Kyösti, puhelin  044-7865601, sähköposti jarmo.kyosti@parkano.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy; suunnittelija Mari Seppä puh. 050 576 0386, sähköposti mari.seppa@fcg.fi

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yleiskaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus antaa kirjalliset mielipiteensä (muistutus) osayleiskaavaehdotuksesta sekä kaavaselostuksesta. Mahdolliset muistutukset ehdotuksen johdosta pyydetään toimittamaan 21.9.2012 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, PL 14, 39701 PARKANO

Liitteet:
Kaavakartta.pdf
Kaavamääräykset.pdf
Parkano_kaavaselostus.pdf 

OAS_101208.pdf

Parkano_osayleiskaavan_luontoselvitys.pdf  
Luontoselvitys_Liitekartta1.jpg
Luontoselvitys_Liitekartta2.jpg

valmisteluvaihe_vastineraportti.pdf

palveluselvitys_raportti.pdf

arkeologia_Parkano_2011.pdf

arkeologia_Liitekartta1_1_20_000.pdf

rakennevaihtoehdot_selostus.pdf
Kaavoituslautakunta