Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö (15–29-vuotiaat)

Etsivä työ on tarkoitettu nuorille, jotka ovat jäämässä opiskelun ja työelämän ulkopuolelle, tai muuten kaipaavat apua arkeensa. Etsivän työn ohjaaja auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin. Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista.

Etsivä on helposti tavoitettavissa

Etsivän työn ohjaaja tapaa nuorta nuorelle sopivimmassa paikassa, kuten nuoren kotona, koulussa, toimistossa, virastossa tai kahvilassa. Etsivän työn ohjaaja kulkee nuoren rinnalla, tekee asioita yhdessä nuoren kanssa – ei nuoren puolesta. Tarvittaessa etsivän työn ohjaaja lähtee yhdessä nuoren kanssa asioimaan eri palveluissa, kuten esimerkiksi sosiaalitoimistossa tai TE-toimistossa.

Etsivä työ on tavoitettavissa pääsääntöisesti arkisin. Kuka tahansa nuoren lähipiiristä voi olla yhteydessä etsivään työhön, jos nuoresta herää huoli. Etsivään työhön voi olla yhteydessä esimerkiksi nuori itse, vanhemmat, kaverit, opettaja tai sosiaalityöntekijä. Etsivän työn ohjaajaan saa yhteyttä usealla tavalla:

 • puhelimitse
 • tekstiviestillä, whatsapp
 • sähköpostilla
 • facebookin kautta
 • oheisen lomakkeen kautta:

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja -toiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille. Työpajatoiminnan idea on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Nuori tule työpajaan yleensä viranomaisen ohjaamana tai oma-aloitteisesti.

Parkanossa toimiva Työelämän palvelukeskus tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja nuorten työpajatoimintaa. Sosiaalinen kuntoutus kuuluu osana kuntouttavaan työtoimintaan ja sen puitteissa järjestetään ryhmämuotoista toimintaa yhteistoiminta-alueen pitkäaikaistyöttömille. Työntekijät osallistuvat yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa aktivointisuunnitelmien laadintaan.

Nuorisovaltuuston säännöt

PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT

1§     Parkanon Nuorisovaltuusto

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

2§     Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuuston tehtävänä on

 1. edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Parkanon kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä;
 2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria;
 3. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolo-jaan koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeus kuulla asiantuntijoita
 4. edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua;
 5. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista;
 6. valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä budjetti ja antaa toimintakertomus;
 7. hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimielinten, lautakuntien sekä kaupunginhallituksen määräämät tehtävät;
 8. järjestää omaa toimintaa;
 9. osallistua kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksiin valitsemalla yksi edustaja kuhunkin toimielimeen, jos tästä on erikseen päätetty kunkin toimielimen osalta;
 10. järjestää nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitettuja avoimia foorumeja.

3§     Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Toimikausi on aina tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Nuorisovaltuustoon valitaan 10 edustajaa yleisillä vaaleilla.
Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumatonta toimintaa.

4§    Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla

Vaalien toteuttaminen

 1. Vaalit ovat välittömät eli äänestäjät äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he tahtovat saada valituksi.
 2. Vaalit järjestetään kahden vuoden välein joulukuussa ja joka toiset vaalit ovat samana vuonna kunnallisvaalien kanssa.
 3. Ennen vaaleja tehdään nuorisovaltuustossa tiedotussuunnitelma, jotta sekä ehdokkaat että äänioikeutetut ovat tietoisia vaalien kulusta.
 4. Ehdokkaaksi voivat asettua ne nuoret, joilla on äänioikeus (ks. 7) viimeistään kuukautta ennen vaaleja.
 5. Nuorisovaltuustoon valitaan 10 jäsentä ja 5 varajäsentä.
 6. Valituksi tulee 10 eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varajäseniksi 5 seuraavaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.
 7. Vaalit ovat salaiset.
 8. Äänioikeus on niillä nuorilla, jotka vaalivuonna ovat vähintään seitsemännellä luokalla tai enintään toisen oppiasteen kolmannella luokalla (13-19 -vuotiaita) ja joiden kotipaikka vaalipäivänä on Parkanon kaupunki. Kaikki äänioikeutetut kootaan äänioikeusrekisteriin, johon kirjataan henkilötunnus ja täydellinen nimi.
 9. Vaaleista vastaa vaalilautakunta, johon kuuluu sekä vapaa-aikatoimen, opettajiston sekä oppilaiden edustajia (vähintään viisi henkilöä) ja jonka tehtävänä on
 • ehdokaslistan laatiminen
 • äänestystavan valitseminen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestäminen
 • annettujen äänestyslippujen ääntenlaskenta

Lisäksi vaalilautakunnan on

 • tiedotettava vaalitoimituksesta
 • valittava äänestystapa ja paikat sekä päätettävä mahdollisen en-nakkoäänestyksen järjestämisestä
 • laskettava ja tarkistettava äänestysliput
 • laadittava vaalipöytäkirja
 • tiedotettava vaalituloksesta

Vaalilautakunta on oikeuskelpoinen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla.

5§     Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin keskuudestaan. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Viimeinen nuorisovaltuustokauden kokous järjestetään joulukuisten nuorisovaltuustovaalien jälkeen, jossa vahvistetaan uuden nuorisovaltuuston kokoonpano ja johon uudet valtuutetut kutsutaan tutustumaan ja esittäytymään.

Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle viralliseen järjestäytymiskokoukseen edellisen toimikauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja yhdessä vapaa-aikatoimen yhdyshenkilön kanssa.

Nuorisovaltuutetuille tulee kaupungin vapaa-aikatoimen taholta olla yhdyshenkilö, joka neuvoo ja opastaa valtuutettuja tarvittaessa. Lisäksi yhdyshenkilöllä tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston kokouksissa. Sekä nuorisovaltuusto että sivistyslautakunta vahvistavat tämän yhdyshenkilön.

6§    Nuorisovaltuustosta eroaminen

Nuorisovaltuustosta anotaan eroa kirjallisesti nuorisovaltuustolta ja poisjääneen paikalle siirtyy ensimmäinen varajäsen.


7§     Nuorisovaltuuston työvaliokunta

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä nuorisovaltuuston sihteeri.

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella nuorisovaltuuston käsiteltäväksi tulevia asioita yhdessä yhdyshenkilön kanssa sekä huolehtia nuorisovaltuuston antamista tehtävistä. Työvaliokunnan tehtävänä on vuosittain loppuvuodesta perehdyttää uudet jäsenet nuorisovaltuuston toimintaan.

8§     Nuorisovaltuuston kokoukset

Nuorisovaltuusto kokoontuu (vähintään) kerran kuukaudessa.
Kokousten koollekutsujana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri (työvaliokunta) ellei muuta sovita. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. Kokouspalkkioita ei makseta, vaan jäsenille tarjotaan koulutusmatkoja ym. vastaavaa palkkioiden sijaan.

Kokouskutsut ja esityslistat on lähetettävä jäsenille postitse vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta, ja niissä on ilmettävä kokouksen paikka, aika sekä käsiteltävät asiat.
Edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka sihteeri on laatinut, tarkistetaan kokouksen jälkeen pöytäkirjan tarkastajien toimesta sekä vahvistetaan seuraavassa kokouksessa omana pykälänään.

9§    Nuorisovaltuutettujen edustus kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa

Nuorisovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus esittää halunsa osallistua kaupunginhallituksen ja/tai lautakuntien kokouksiin. Päätöksen osallistumisesta tekee kuitenkin kyseessä oleva toimielin.

Nuorisovaltuutetut valitsevat keskuudestaan yhden edustajan ja tälle varaedustajan kuhunkin toimielimeen, joka on tehnyt päätöksen nuorisovaltuutetun osallistumisesta. Edustajalla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Nuorisovaltuuston edustajalle lähetetään esityslista ja maksetaan kokouspalkkio kuten muillekin ko. toimielimen jäsenille.

10§    Nuorisovaltuuston taloushallinto

Parkanon kaupungin nuorisopalvelut varaa vuosittain budjettiinsa määrärahan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuusto päättää itse määrärahojen käytöstä. Määrärahoilla mm. järjestetään tilaisuuksia nuorille sekä tuetaan nuorten toimintaa.

Nuorisovaltuusto ja sivistyslautakunta vahvistaa viranhaltijan, jolla on allekirjoitusoikeus toimintaa koskevien papereiden ja laskujen hyväksynnän suhteen.

11§    Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen

Sivistyslautakunta päättää nuorisovaltuuston säännöistä ja vie ne kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi. Sivistyslautakunta voi muuttaa nuorisovaltuuston sääntöjä nuorisovaltuuston aloitteesta. Lisäksi sivistyslautakunta voi itsenäisesti tehdä sääntömuutoksia.

Toiminta

ÄLÄ OLE YKSIN – TULE MUKAAN NUORISOPALVELUJEN TOIMINTAAN!

Parkanon kaupungin nuorisopalvelut tukee parkanolaisten nuorten sosiaalista ja tervettä kasvua. Sen tärkeimpinä toimintamuotoina ovat kasvatuksellinen työote ja terveet elämäntavat. Nuorten hyvinvointia edistetään tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.

Nuorisopalvelut tarjoaa myös:

 • ennaltaehkäisevää nuorisotyötä
 • asiantuntija-apua, neuvontaa ja ohjausta
 • asennekasvatusta
 • avoimia ohjattuja teemailtoja
 • kuljetuksia tapahtumiin
 • kerhotoimintaa
 • tiedotustoimintaa
 • bänditoimintaa
 • vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia
 • tukea nuorisotyötä tekeville järjestöille ja yhteisöille
 • tiloja (leirikeskus) kuntalaisten, yhdistysten ym. käyttöön

Parkanon nuorisopalvelut löytyvät myös Facebookista ja Twitteristä

Mitä tekisin?

TEKEMISTÄ VAILLA???

Mit_tekisin_-_kuva

Löydä harrastuksesi Mitä tekisin? -esitteestä!

Ovatko harrastustietosi muuttuneet? Tai puuttuuko esitteestä juuri Sinun tarjoama harrastus? Kokoa harrastustietosi valmiiksi paketiksi (A4) ja lähetä osoitteeseen vapaa-aikatoimi@parkano.fi

Esitettä päivitetään tarvittaessa.

Toiminnallisin terveisin vapaa-aikatoimesta,

vapaa-aikatoimen ohjaajat Elisa, Sirpa ja etsivä nuorisotyöntekijä Mikko