K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen osalle (5.) Pahkalan ja osalle (8.) Kissakiven kaupunginosaa.

Kaava-alueen etelärajana on Kissakivenkatu ja valtatie 23 kulkee alueen halki.

Vatusentie halkaisee kaavoitettavan alueen pohjoisosan.

Asemakaavan muutoksen tavoitteet:

5. kaupunginosa (Pahkala) 581-5-5087-2. Kaavamuutos tehdään, jotta kaava vastaisi korttelin nykyistä käyttötarkoitusta. Liikerakennusten korttelialue KL-1 muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi T-2.

8. kaupunginosa (Kissakivi) 581-8-8001-1 ja 581-8-8001-8 (T-2). Kaavamuutostarve johtuu tonttien länsipuolella olevan alueen kaavoitushankkeesta ja sen aiheuttamista muutoksista.

Asemakaavan laadinnan kohteena ovat seuraavat tilat tai tilanosat: Hiekkakangas 581-421-14-104, Väliaho 581-421-14-103, Uusiaho 581-421-14-102, Uusilohko 581-421-14-105, Keskilohko 581-421-14-97 osa, Heinämaa 581-421-14-40 osa, Ainola 581-421-14-25, Kissanmaa 581-421-14-122 ja Tukikohtatontti 581-405-4-62.

Niille alueille, joissa tällä hetkellä ei ole asemakaavaa, on tarpeen laatia asemakaava, jotta alueelle saadaan teollisuuskäyttöön soveltuvia tontteja (T-2) ja yksi erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialue AOT. Lisäksi kaava-alueeseen sisältyy tie- ja katualueita sekä lähivirkistys (VL)- ja suojaviheralueita (EV).

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n mukaisesti 29.4. – 28.5.2015 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

   p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 28.5.2015 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Kaavoituslautakunta

Pahkala/Kissakivi kaavaluonnos

Asemakaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma